Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Cum sapi într‑o margine de gazon?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Estet­i­ca și ordinea în grăd­ină nu este doar efec­tul plantelor care cresc fru­mos, ci și delim­itarea clară a lim­itelor din­tre părțile indi­vid­uale ale spați­u­lui. Bor­durile pen­tru gazon sunt o soluție per­fec­tă pen­tru sep­a­rarea stra­turilor de flori, a aleilor sau a gazonu­lui, garan­tând în ace­lași timp dura­bil­i­tatea și aspec­tul estet­ic pen­tru mulți ani. Bor­durile din plas­tic pen­tru gazon devin din ce în ce mai pop­u­lare, în prin­ci­pal datorită ușur­inței, flex­i­bil­ității și instalării rel­a­tiv ușoare. Dar cum le insta­lați corect, ast­fel încât să reziste ani de zile? În acest arti­col, vă vom expli­ca, cum să sape într‑o mar­gine de gazon din plas­tic de gazonpen­tru a obține atât un efect estet­ic plă­cut, cât și unul de lungă durată.

Cum se instalează borduri de gazon? Începeți cu pregătirea!

Primul pas este pregătirea core­spun­ză­toare a terenu­lui. Înainte de a începe insta­larea mar­gine de gazon, zona tre­buie să fie liberă de pietre, rădăci­ni și iar­bă inutilă. Curățarea terenu­lui va asigu­ra poz­iționarea uni­for­mă și sta­bilirea fer­mă a bor­durilor.

Apoi, pen­tru a evi­ta greșelile și pen­tru a vă asigu­ra că bor­du­ra va fi exact aco­lo unde doriți, este o idee bună să mar­cați cu atenție mar­gin­ile viitoarei sale locații. Pen­tru a face acest lucru, puteți folosi sfoară, pe care o întin­deți de‑a lun­gul formei plan­i­fi­cate a bor­durii, sau vopsea spe­cială de mar­care. Mar­carea aten­tă a bor­durilor garan­tează că bor­durile de gazon vor fi amplasate pre­cis și estet­ic, ceea ce se tra­duce printr-un aspect armo­nios al întregii gră­di­ni. Așadar, atun­ci când vă între­bați, cum să insta­lați bor­duri de gazon, pregătiți mai întâi locul.

Instalarea bordurilor de gazon — ce altceva trebuie făcut înainte de a săpa?

Pri­ma sarcină, odată ce lim­itele au fost mar­cate, este de a tăia terenul unde urmează să fie amplasate bor­durile. Aces­ta este un pas esențial care va asigu­ra sta­bil­i­tatea și dura­bil­i­tatea bor­durii. Adâncimea tăi­e­turii depinde de tip­ul de bor­dură, dar este de obi­cei între 5 și 7 cm. Aveți gri­jă ca tăi­etu­ra să fie uni­for­mă pe lungime și lățime pen­tru a vă asigu­ra că bor­du­ra nu se scu­fundă sau se ridică în diferite locuri.

Înainte de a con­tin­ua insta­larea de bor­duri de gazonPregătiți-le în con­secință. Este o idee bună să le așeza­ți pe o suprafață plană — cum ar fi o terasă sau un tro­tu­ar — și să le măsurați cu atenție. Ast­fel, vă veți asigu­ra că au dimen­si­unea potriv­ită și că se vor potrivi per­fect în lim­itele mar­cate în pre­al­a­bil. 

Cum se instalează borduri de gazon? Sapă bine!

În sfârșit, a sosit momen­tul! Amplasarea bor­durilor de gazon în grăd­ină este un ele­ment cheie în crearea unei mar­gi­ni estet­ice și dura­bile între gazon și alte părți ale spați­ilor verzi. În acest moment tre­buie să vă între­bați, cum să sape în mar­gine de gazonpen­tru a le menține sol­id în poz­iție? 

Odată ce bor­durile au fost așezate în zonele desem­nate, este impor­tant ca aces­tea să fie amplasate uni­form și să fie bine fix­ate în pământ. Uti­lizarea de ancore spe­ciale și pini de fixare nu numai că va asigu­ra sta­bil­i­tatea bor­durii, dar îi va pre­lun­gi și dura­ta de viață, protejând‑o împotri­va deplasării de influ­ențe externe, cum ar fi apa sau rădăcinile plantelor.

Umplerea împre­jurim­ilor cu pământ nu este doar o chestiune de estet­ică, ci și de funcțion­al­i­tate. Umplerea crăpă­turilor și a adânci­turilor va împied­i­ca apa să se adune aco­lo, ceea ce, pe ter­men lung, ar putea duce la alunecarea sau dis­trugerea mar­gin­ilor. Ame­na­jarea fină a gră­dinii în jurul bor­durilor este atin­gerea finală care arată atenția pro­pri­etaru­lui pen­tru fiecare detal­iu. Tăierea ier­bii din apropierea bor­durii nu numai că va con­tribui la aspec­tul estet­ic, dar va facili­ta și îngri­jirea gazonu­lui pe viitor. Până la urmă, atenția la fiecare detal­iu stă la baza unei gră­di­ni fru­moase.

Secretele unei instalări durabile și estetice a bordurilor de gazon

Insta­larea de bor­duri de gazon este una din­tre acele sarci­ni din grăd­inărit care, deși pare com­pli­cată la pri­ma vedere, devine mult mai sim­plă cu o pregătire și instrucți­u­ni corecte. Plan­i­ficând cu atenție și urmând pașii de mai sus, nu numai că veți sim­pli­fi­ca pro­ce­sul de insta­lare, dar vă veți asigu­ra și că bor­durile se vor inte­gra per­ma­nent și estet­ic în restul gră­dinii dum­neav­oas­tră. Nu uitați: mar­gine de gazon și a lor insta­lare sunt de o impor­tanță cap­i­tală în menținerea integrității și rezis­tenței gazonu­lui și a stra­turilor de flori adi­a­cente. Amplasarea corec­tă, anco­rarea solidă și atenția la detalii vor asigu­ra că întrea­ga struc­tură se va dove­di rezis­ten­tă la fac­torii externi, cum ar fi condiți­ile mete­o­ro­log­ice schim­bă­toare și mișcările nat­u­rale ale solu­lui.

Cum sapi în borduri de gazon? Pregătește-ți uneltele pe care trebuie să le ai!

Odată ce știi, cum să sape în mar­gine de gazonDacă aveți o lopată, pregătiți din timp instru­mentele nece­sare. În primul rând, aveți nevoie de o lopată cu o mar­gine ascuțită. Aceas­ta vă va per­mite să mar­cați cu pre­cizie lim­itele și să scoateți buca­ta de pământ potriv­ită. La fel de impor­tant este un cio­can de cau­ci­uc. Aces­ta va fi folosit pen­tru a con­duce ancorele și știf­turile de fixare. Un niv­el cu bulă de aer se va asigu­ra că mar­gin­ile sunt dis­tanțate uni­form și nu sunt strâmbe. Pen­tru pre­cizie, asig­u­rați-vă că vă procu­rați niște sfoară și câte­va cuie de lemn pen­tru a aju­ta la mar­carea lini­ilor de montare. 

Citește și:

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu