Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Oferim o viață nouă deșeurilor, transformându-le în borduri durabile pentru grădină

În epoca crizei cli­mat­ice și a lip­sei de soluții clare în ceea ce privește ges­tionarea deșeurilor, fiecare gram de plas­tic recu­per­at este de o impor­tanță deosebită pen­tru viitorul oame­nilor și al plan­etei noas­tre.

Produsele noastre sunt realizate din material 100% reciclat

În fiecare an apar din ce în ce mai multe deșeuri de plas­tic, cu care nu este deloc clar ce să faci. Am găsit o modal­i­tate exce­len­tă de a face acest lucru, iar acum poți con­tribui la o schim­bare poz­i­tivă a medi­u­lui tău

Datorită tehnolo­giei ino­va­toare de pro­ducție, reducem la min­i­mum can­ti­tatea de energie uti­liza­tă și folosim fiecare gram de mate­r­i­al pen­tru pro­duc­erea de știf­turi și ancore care fix­ează bor­durile.

Borduri pentru grădină ecologice, cu o garanție de 10 ani

Bor­duri pen­tru grăd­ină pro­ducem din plas­tic reci­clat. Nu vor cră­pa sau defor­ma chiar și la tem­per­a­turi extreme. Dăm garanție pȃnă la 10 ani.

Cum se poate?

În tim­pul pro­ducției bor­durilor de grăd­ină, con­ducem o Economie Cir­cu­lară (EC), adică un sis­tem eco­nom­ic regen­er­a­tiv în care:

   1. min­i­mizăm con­sumul de materii prime şi volu­mul deşeurilor;
   2. reducem pe cât posi­bil emisi­ile și pierder­ile de energie.

Cum asta se ȋntȃm­plă?

Creăm o buclă închisă de pro­cese în care deșeurile dintr‑o lin­ie sunt folosite ca materie primă pen­tru altele.

Prin­cipi­ile EC sunt apli­cate în fiecare etapă a vieții pro­dusu­lui nos­tru:
- de la proiect;
- prin pro­ducție;
- dis­tribuție;
- con­sum;
- până când pro­dusul devine în cele din urmă deșeu.

Construiește-ți brandul în conformitate cu ideea de dezvoltare durabilă

Folosirea pro­duselor eco­log­ice în com­pa­nia ta este o opor­tu­ni­tate de a ară­ta clienților că ecolo­gia și viitorul gen­er­ați­ilor sunt impor­tante pen­tru tine. Această abor­dare con­stru­iește bune relații de afac­eri și o comu­ni­tate fidelă care se iden­ti­fică cu o com­panie eco­log­ică.

Oferi clienților tăi bor­duri de grăd­ină care sunt cre­ate în con­for­mi­tate cu motive nobile. Spre deose­bire de înlocuitorii ief­ti­ni, aceș­tia sunt acoper­iți de o garanție de dura­bil­i­tate de 10 ani. Oferă un pro­dus cu o ”durată lungă de viață” pen­tru a min­i­miza pro­ducția de plas­tic. Când bor­durile noas­tre se uzează, mate­ri­alul din care sunt făcute poate fi refolosit.

Eşti designer sau angrosist?

Coman­da orice can­ti­tate de bor­duri eco­log­ice pen­tru grad­ină. Coman­da Vom trim­ite în timp 24 de ore. Ai între­bări? Scrie-ne sau sună-ne.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00

Con­tact Acasă
meniu