Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Kituri gata de instalare (78 mm)

Prim­iți un kit gata de asam­blare.
Instrucți­u­ni de asam­blare

Kit­ul include mar­gi­ni, ace de fixare, foar­fece de grăd­ină, cio­can, mănuși și man­u­al de instrucți­u­ni.

Bor­dură RecBord 78 este con­ceput pen­tru crearea de alei și pote­ci în gră­di­ni. RecBord 78 cel mai frecvent uti­lizat pen­tru a sep­a­ra gazonul de pietriș sau scoarță. Datorită uti­lizării bor­durilor de grăd­ină lângă suprafețe real­izate din ele­mente de beton, de exem­plu, pavele, dale de pavaj, creăm o suprafață uni­for­mă și sta­bilă, pro­te­jată împotri­va alunecării. Bor­durile funcționează bine atât în grăd­ină, cât și în locurile pub­lice.

Bor­durile de gazon sunt real­izate din plas­tic obțin­ut în 100% din RECYCLING. Ca urmare, aces­tea sunt flex­i­bile, făcând posi­bilă mod­e­larea lini­ilor drepte, pre­cum și a curbe­lor și unghi­urilor.

Alegeți can­ti­tatea cea mai potriv­ită pen­tru nevoile dum­neav­oas­tră. Am pregătit pachete în cele mai pop­u­lare can­tități.
Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Bor­durile de grăd­ină RecBord 78 vor fi per­fecte pen­tru sep­a­rare:

 • Căutare de traseu
 • Ban­da de îngri­jire
 • Împre­j­muirea gazonu­lui
 • Bandă dec­o­ra­tivă din scoarță
 • Pavaj cu bor­dură de pia­tră de 8 cm înălțime
 • Gran­it de bor­dură 8/11 cm
 • Bor­dură de gazon de 5 cm înălțime
 • Bor­dură de pavaj, înălțime 5 cm
 • Suprafețe de nisip și pietriș
Speci­fi­cații tehnice

Speci­fi­cații:

 • Lungimea unei bor­duri este de 1 metru.
 • Înălțimea aces­tui mod­el este de 7,8 cm.
 • Lățimea bazei este de 8 cm
 • Greu­tatea unui metru este de 600 g
 • Dura­ta min­imă de viață a mate­ri­alu­lui este de 10 ani!
 • Culoarea mar­ginii: negru
 • PRODUCĂTOR DE LUSTRUIT
Ansam­blu

Fixarea mar­gin­ilor

Bor­duri de gazon RecBord 78 este fix­at pe sub­stra­turi moi, cum ar fi gazonul, pămân­tul și nisip­ul, cu aju­torul unor ancore de plas­tic (Anchor 24 cm). Pen­tru secți­u­ni drepte folosiți 3 buc./mb, pen­tru curbe și cer­curi folosiți 4–5 buc./mb.

Cum se fac arcuri și cer­curi?

În for­ma sa de bază, bor­du­ra este potriv­ită pen­tru realizarea de linii drepte, dar poate fi mod­e­lată foarte ușor în alte forme.

Cum se face acest lucru?

Tăi­ați baza bor­deiu­lui. Dacă doriți să for­mați ferm bor­durile în curbe sau cer­curi ascuțite, aces­tea tre­buie să stea la soare sau într‑o cameră caldă, ast­fel încât plas­tic­ul să dev­ină flex­i­bil. În caz con­trar, bor­du­ra se poate cră­pa.

MERGEȚI LA: METODA DE INSTALARE

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta