Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Natural Yield XM — 1 l

For­mulă lichidă pen­tru susținerea creș­terii plantelor. Influ­ențează în mod cuprinză­tor regener­area plantelor după daunele provo­cate de agenți chimi­ci, grind­ină, îngheț și secetă și crește rezis­tența plantelor la stres. Este unic pe piață din punct de vedere al com­poz­iției sale — com­bi­nația de aminoa­cizi și extract de alge marine Asco­phyl­lum nodosum cu sub­stanțe humice de ultimă gen­er­ație asig­ură absorbția ime­di­ată a pro­dusu­lui în plan­tă și o acți­une rapidă.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Com­poz­iție

50% extract de alge (aminoa­cizi — spec­tru com­plet), acid alginic, iod, man­i­tol, poliamine, fitoalex­ine, lam­i­nar­ină, 50% acizi humi­ci de ultimă gen­er­ație obțin­uți din lign­ină pre­lu­crată.

Acți­une

Preparat­ul are un efect poz­i­tiv și cuprinză­tor asupra plantelor. Pro­movează for­marea zonei tri­chomilor rădăcinii și induce for­marea de ram­i­fi­cații lat­erale. Acest lucru este urmat de o creștere a uti­lizării apei și a îngrășămintelor din sol, ceea ce con­tribuie la îmbunătățirea ran­da­men­tu­lui și a cal­ității cul­turii. Regenerează daunele din plan­tă cauzate de erbi­cide, grind­ină, secetă, îngheț și crește rezis­tența plantelor la stres.

Ingre­di­en­tele extrac­tu­lui sunt nat­u­rale, derivate din plante și, prin urmare, sunt absorbite rapid și ușor. Com­poz­iția unică asig­ură o acți­une efi­cien­tă și efi­cace, com­po­nen­tele indi­vid­uale acționând sin­er­gic, spri­jinin­du-se rec­i­proc în acți­unea lor. Fiecare ingre­di­ent din Nat­ur­al Yield are un rol impor­tant și de neîn­locuit în pro­ce­se­le vitale ale plantelor, influ­ențând creșterea și dez­voltarea aces­to­ra și crearea unui ran­da­ment ridi­cat și de cal­i­tate exce­len­tă.

Dozaj
DozajUti­lizarea de
Plante agri­cole1 l / 150 — 350 l apă / ha
Plante de livadă1 — 2 l / 600 — 1000 l apă /ha
Plante legu­mi­cole1 — 2 l / 250 — 500 l apă/ha
Plante orna­men­tale și erbacee1 — 2 l / 250 — 500 l apă/ha

Nanogro Aqua Poate fi uti­lizat în com­bi­nație cu îngrășăminte foliare, pes­ti­cide, fungi­cide, bal­samuri. Nu se reco­mandă uti­lizarea cu erbi­cide.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta