Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Termeni și condiții ale buletinului informativ

Termeni și condiții ale buletinului informativ al magazinului SAMMLER RECBORD

Dis­poz­iți­ile refer­i­toare la Între­prinză­torul priv­i­le­giat se aplică con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021.

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Buletin infor­ma­tiv
§ 3 Recla­mații
§ 4 Date cu car­ac­ter per­son­al
§ 5 Dis­poz­iții finale

§ 1 DEFINIȚII

Con­suma­tor — con­suma­tor în sen­sul Codu­lui civ­il.
Buletin infor­ma­tiv — un ser­vi­ciu furnizat gra­tu­it prin mijloace elec­tron­ice, prin care Clien­tul poate pri­mi de la Furni­zorul de ser­vicii, prin mijloace elec­tron­ice, mesaje pre­co­man­date refer­i­toare la Mag­a­zin, inclu­siv infor­mații privind ofer­tele, pro­moți­ile și noutățile din Mag­a­zin.
Com­er­ciant priv­i­le­giat- o per­soană fiz­ică care încheie cu furni­zorul de ser­vicii un con­tract care este direct legat de activ­i­tatea sa com­er­cială, dar care nu are un car­ac­ter pro­fe­sion­al pen­tru aceas­ta (definiție aplic­a­bilă con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021).
Mag­a­zin — Mag­a­z­in­ul online SAMMLER RECBORD oper­at de către Furni­zorul de ser­vicii la urmă­toarea adresă https://recbord.com.pl
Client — orice per­soană care uti­lizează ser­vi­ci­ul Newslet­ter.
Client pri­or­i­tar — Priv­i­le­giat pen­tru con­suma­tori sau între­prinderi.
Furni­zor de ser­vicii — SAMMLER Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią [SAMMLER Soci­etate cu răspun­dere lim­i­tată] cu sedi­ul social în Poz­nań (61–696), ul. Serb­s­ka 17/6, înscrisă în Reg­istrul antre­preno­rilor din Reg­istrul națion­al al tri­bunalelor țin­ut de Tri­bunalul dis­trict­ual Poz­nań — Nowe Mias­to și Wil­da din Poz­nań, Depar­ta­men­tul eco­nom­ic VIII al Reg­istru­lui națion­al al tri­bunalelor cu numărul: 0000412881, NIP: 7773224573, REGON: 302060570, cap­i­tal social de 75.000,00 PLN.

§ 2 Buletin informativ

 1. Clien­tul poate uti­liza în mod vol­un­tar ser­vi­ci­ul de buletin infor­ma­tiv.
 2. Pen­tru a uti­liza ser­vi­ci­ul de buletin infor­ma­tiv, este nece­sar un dis­poz­i­tiv cu un brows­er web în cea mai recen­tă ver­si­une, care să suporte JavaScript și cook­ie-uri, cu acces la Inter­net și un cont de e‑mail activ.
 3. E‑mailurile trim­ise ca parte a aces­tui ser­vi­ciu vor fi trim­ise la adresa de e‑mail furniza­tă de Client la înscrierea la Bulet­inul infor­ma­tiv.
 4. Pen­tru a încheia un acord și a se înscrie la ser­vi­ci­ul de buletin infor­ma­tiv, Clien­tul tre­buie să furnizeze în primul pas în Mag­a­zin adresa sa de e‑mail la care dorește să primească mesajele trim­ise în cadrul bulet­inu­lui infor­ma­tiv. În momen­tul înscrierii la Newslet­ter, se încheie un con­tract de ser­vicii și Presta­torul de ser­vicii va începe să furnizeze ser­vi­ci­ul către Client — sub rez­er­va secți­u­nii 5.
 5. Pen­tru exe­cutarea corec­tă a ser­vi­ci­u­lui de buletin infor­ma­tiv, Clien­tul este oblig­at să furnizeze adresa sa de e‑mail corec­tă.
 6. Mesajele trim­ise ca parte a bulet­inu­lui infor­ma­tiv vor include infor­mații despre posi­bil­i­tatea de dez­abonare, pre­cum și un link pen­tru dez­abonare.
 7. Clien­tul se poate dez­abona de la bulet­inul infor­ma­tiv, fără a da vre­un motiv sau a supor­ta cos­turi, în orice moment, uti­lizând opți­unea mențion­ată la punc­tul 6 sau trim­ițând un mesaj la adresa de e‑mail a furni­zoru­lui de ser­vicii: sprzedaz@sammler.com.pl
 8. În cazul în care Clien­tul uti­lizează linkul de dez­abonare din Bulet­inul infor­ma­tiv sau trim­ite un mesaj prin care solic­ită dez­abonarea de la Bulet­inul infor­ma­tiv, acest lucru va duce la rezilierea ime­di­ată a con­trac­tu­lui de furnizare a aces­tui ser­vi­ciu.

§ 3 Plângeri

 1. Recla­mați­ile refer­i­toare la bulet­inul infor­ma­tiv tre­buie să fie rapor­tate Furni­zoru­lui de ser­vicii la adresa de e‑mail: sprzedaz@sammler.com.pl
 2. Furni­zorul de ser­vicii va răspunde la recla­mație în ter­men de 14 zile de la prim­irea aces­teia.

  PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS
 3. În cazul în care pro­ce­du­ra de recla­mație nu pro­duce rezul­tat­ul scon­tat de con­suma­torul-client, con­suma­torul poate recurge, print­re altele, la:
  1. mediere efec­tu­ată de către Inspec­torat­ul de inspecție com­er­cială al voievo­dat­u­lui com­pe­tent la niv­el local, căruia tre­buie să i se prez­inte o cerere de mediere. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. Lista inspec­toratelor poate fi con­sul­tată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. cu aju­torul instanței per­ma­nente de arbi­traj pen­tru con­suma­tori com­pe­tente care funcționează pe lângă Inspec­torat­ul provin­cial de inspecție com­er­cială, căreia tre­buie să i se prez­inte o cerere de exam­inare a cazu­lui în fața instanței de arbi­traj. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. O listă a instanțelor este disponi­bilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. asis­tență gra­tu­ită din partea ombuds­man­u­lui munic­i­pal sau dis­trict­ual al con­suma­to­rilor;
  4. Plat­for­ma online a ODR este disponi­bilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Date cu caracter personal

 1. Admin­is­tra­torul datelor cu car­ac­ter per­son­al furnizate de către Client în legă­tură cu abonarea la Newslet­ter este Furni­zorul de ser­vicii. Infor­mații detal­i­ate privind pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al de către Furni­zorul de ser­vicii — inclu­siv cele­lalte scop­uri și motive de pre­lu­crare a datelor, pre­cum și des­ti­natarii datelor, pot fi găsite în Polit­i­ca de con­fi­dențial­i­tate disponi­bilă în Mag­a­zin — datorită prin­cip­i­u­lui trans­parenței conțin­ut în Reg­u­la­men­tul gen­er­al privind pro­tecția datelor al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­sil­i­u­lui (UE) — “RODO”.
 2. Scop­ul pre­lu­crării datelor Clien­tu­lui este de a trim­ite Bulet­inul infor­ma­tiv. Temeiul pre­lu­crării datelor cu car­ac­ter per­son­al în acest caz este con­trac­tul de ser­vicii sau acți­u­nile între­prinse la cer­erea Ben­e­fi­cia­ru­lui de ser­vicii în ved­erea încheierii aces­tu­ia [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (b) din RODO], pre­cum și intere­sul legit­im al Presta­toru­lui de ser­vicii con­stând în pre­lu­crarea datelor în scop­ul sta­bilirii, inves­tigării sau apărării unor even­tuale pre­tenții [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO].
 3. Furnizarea de date de către Client este vol­un­tară, dar în ace­lași timp nece­sară pen­tru a furniza ser­vi­ci­ul de buletin infor­ma­tiv. Nefurnizarea datelor înseam­nă că Furni­zorul de ser­vicii nu va fi în măsură să furnizeze acest ser­vi­ciu.
 4. Datele des­ti­nataru­lui ser­vi­ci­u­lui vor fi pre­lu­crate până la:
  1. Clien­tul se va dez­abona de la bulet­inul infor­ma­tiv;
  2. încetează posi­bil­i­tatea Clien­tu­lui sau a Presta­toru­lui de ser­vicii de a for­mu­la pre­tenții legate de Bulet­inul infor­ma­tiv;
  3. este accep­tată obiecția Clien­tu­lui cu privire la pre­lu­crarea datelor sale cu car­ac­ter per­son­al — în cazul în care pre­lu­crarea s‑a bazat pe intere­sul legit­im al Presta­toru­lui de ser­vicii

- ori­care din­tre aces­tea este aplic­a­bilă în cazul respec­tiv și care este cea mai recen­tă.

 1. Clien­tul are drep­tul de a solici­ta:
  1. acce­sul la datele lor per­son­ale,
  2. rec­ti­fi­carea aces­to­ra,
  3. șterg­eri,
  4. lim­itarea pre­lu­crării,
  5. trans­fer­ul de date către un alt oper­a­tor
   pre­cum și leg­ea:
  6. de a se opune în orice moment pre­lu­crării datelor din motive legate de situ­ația par­tic­u­lară a Ben­e­fi­cia­ru­lui ser­vi­ci­u­lui — la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al care îl privesc, în temeiul arti­colu­lui 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO (și anume, pe baza intere­selor legit­ime urmărite de oper­a­tor).
 2. Pen­tru a‑și exerci­ta drep­turile, clien­tul tre­buie să con­tacteze furni­zorul de ser­vicii.
 3. În cazul în care des­ti­natarul ser­vi­ci­u­lui con­sid­eră că datele sale sunt pre­lu­crate în mod ile­gal, des­ti­natarul ser­vi­ci­u­lui poate depune o plân­gere la președ­in­tele Autorității pen­tru pro­tecția datelor.

§ 5 Dispoziții finale

 1. Furni­zorul de ser­vicii își rez­ervă drep­tul de a mod­i­fi­ca acești ter­meni și condiții numai din motive impor­tante. Prin motiv impor­tant se înțelege nece­si­tatea mod­i­ficării regle­men­tărilor ca urmare a mod­ern­izării ser­vi­ci­u­lui de buletin infor­ma­tiv sau a mod­i­ficării regle­men­tărilor legale care afectează furnizarea ser­vi­ci­u­lui de către Furni­zorul de ser­vicii.
 2. Infor­mați­ile privind mod­i­fi­carea plan­i­fi­cată a regle­men­tărilor vor fi trim­ise la adresa de e‑mail a Clien­tu­lui furniza­tă în momen­tul înscrierii la Bulet­inul infor­ma­tiv cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a mod­i­ficării.
 3. În cazul în care ben­e­fi­cia­rul ser­vi­ci­u­lui nu se opune mod­i­ficărilor plan­i­fi­cate până la data intrării în vigoare a aces­to­ra, se con­sid­eră că le‑a accep­tat.
 4. În cazul în care clien­tul nu accep­tă mod­i­ficările plan­i­fi­cate, aces­ta tre­buie să trim­ită infor­mații la adresa de e‑mail a furni­zoru­lui de ser­vicii: bok@sammler.com.pl, ceea ce va duce la rezilierea con­trac­tu­lui de ser­vicii atun­ci când mod­i­ficările plan­i­fi­cate vor intra în vigoare.
 5. Furnizarea de conțin­ut ile­gal de către client este interzisă.
 6. Con­trac­tul de furnizare a ser­vici­ilor de buletin infor­ma­tiv se încheie în lim­ba poloneză.
 7. În cazul unui client care nu este un client priv­i­le­giat, instanța com­pe­ten­tă va fi instanța care are juris­dicție asupra sedi­u­lui social al furni­zoru­lui de ser­vicii.
meniu