Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Comandă orice cantitate de borduri de grădină de la producător

Dacă o să-ți lipsească bor­duri pe raf­turi, vă vom trim­ite o nouă comandă în timp de 24 de ore.

Comandă atȃt cȃt ai nevoie

Comandă orice număr de bor­duri ȋn funcție de nevoile tale. Bor­durile ȋți trim­item ȋn ter­men de 24 ore.

Bordurile de grădină ȋntotdeauna disponibile pe rafturile Tale

La solic­itarea Ta, vom con­tro­la disponi­bil­i­tatea bor­durilor RecBord pe raf­turi ȋn prăvălia Ta sau ȋn depoz­i­t­ul Tău. O să Te sunăm la ora sta­bil­ită și dacă este nece­sar, vă vom trim­ite can­ti­tatea nece­sară de bor­duri ȋn timp de 24 de ore.

Comanzi și primești marfă fără defecte

Bor­durile livrăm din Polo­nia, ver­i­ficȃnd cu atenție cal­i­tatea tehnică a fiecărui lot ȋnainte de expe­diere. Această pro­ce­dură asig­ură că bor­durile vor ajunge la depoz­i­t­ul tău ned­e­ri­o­rate.

Faceți viața mai ușoară clienților tăi. — oferiți seturi de borduri gata făcute

Oferă clienților tăi. seturi de bor­duri pen­tru grăd­ină gata de mon­tat cu instrucți­u­nile de uti­lizare anex­ate Clienți tăi nu vor mai cere aju­tor ȋn alegerea acce­sori­ilor pen­tru bor­duri. Vor ȋnc­eta să mai ȋntrebe despre asam­blare deoarece vor pri­mi ȋn pachet bor­durile, știf­turi de fixare, mănuși și cio­cam pre­cum și instrucți­u­ni­ile de uti­lizare.

Comandă marfă marcată cu coduri

La o plată supli­men­ta­ră vom lipi pe pro­duse codurile Tale. Asta ȋți facilitează ges­tionarea cu depoz­i­t­ul și vȃn­zarea.

Cȃștigă clienți noi oferind mostre

Trim­ite mostre de bor­duri clienților pen­tru a le ver­i­fi­ca cal­i­tatea și com­pat­i­bil­i­tatea cu alte acce­sorii de grăd­ină.

Uită de reclamații

Evi­tați cos­turile de reven­di­care cu dura­bil­i­tatea excepțion­ală a bor­durilor noas­tre. Bor­durile RecBord nu se dez­in­te­grează la frig și nu se vor defor­ma în plin soare timp de 10 ani.

Borduri pentru grădină întotdeauna disponibile “la raft

Comandă bor­duri pen­tru grăd­ină disponi­bile ȋn 3 dimen­si­u­ni: 45 mm, 58, mm, 78 mm. De aseme­nea poți cumpăra numai bor­duri sau seturi de bor­duri cu știf­turi. Ȋn ofer­ta noas­tră găsești de aseme­nea seturi gata pen­tru mon­tat pre­cum și știf­turi și ancore pen­tru fixare.

Comandă orice cantitate de borduri direct de la producător 

Comandă orice can­ti­tate de bor­duri adec­vat nevoilor tale.. Vă vom îndepli­ni orice comandă — chiar și în ter­men 24 de ore.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00
Con­tact Acasă
meniu