Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Reglementări pentru magazine

SAMMLER RECBORD reglementări magazin online

sta­bilirea, print­re altele, a reg­ulilor de încheiere a con­tractelor de vân­zare prin inter­medi­ul Mag­a­z­in­u­lui, inclu­siv a celor mai impor­tante infor­mații despre Vânză­tor, Mag­a­zin și drep­turile con­suma­to­rilor

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Con­tact cu vânză­torul
§ 3 Cer­ințe tehnice
§ 4 Cumpără­turi în mag­a­zin
§ 5 Plăți
§ 6 Pre­lu­crarea comen­zilor
§ 7 Drep­tul de retragere
§ 8 Excepții de la drep­tul de retragere
§ 9 Recla­mații
§ 10 Date cu car­ac­ter per­son­al
§ 11 Rez­ervări
Anexa 1: Mod­el de for­mu­lar de retragere

§ 1 DEFINIȚII

Zile lucră­toare — zile de luni până vineri, cu excepția săr­bă­to­rilor legale.
Con­suma­tor — con­suma­tor în sen­sul Codu­lui civ­il.
Cont — o funcție gra­tu­ită a Mag­a­z­in­u­lui (un ser­vi­ciu furnizat elec­tron­ic) regle­men­tată prin regle­men­tări sep­a­rate, prin care Cumpără­torul poate deschide un cont indi­vid­ual în cadrul Mag­a­z­in­u­lui.
Cumpără­tor — orice per­soană care cumpără de la mag­a­zin.
Cumpără­tor pri­or­i­tar — Priv­i­le­giat pen­tru con­suma­tori sau între­prinderi.
Com­er­ciant priv­i­le­giat — o per­soană fiz­ică care încheie cu vânză­torul un con­tract care este direct legat de activ­i­tatea sa com­er­cială, dar care nu are un car­ac­ter pro­fe­sion­al pen­tru aceas­ta (definiție aplic­a­bilă con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021).
Regle­men­tări — aces­te norme.
Mag­a­zin — Mag­a­z­in­ul online SAMMLER RECBORD oper­at de către Vânză­tor la urmă­toarea adresă https://recbord.com.pl
Vânză­tor — SAMMLER Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią [SAMMLER Soci­etate cu răspun­dere lim­i­tată] cu sedi­ul social în Poz­nań (61–696), ul. Serb­s­ka 17/6, înscrisă în Reg­istrul antre­preno­rilor din Reg­istrul națion­al al tri­bunalelor țin­ut de Tri­bunalul dis­trict­ual Poz­nań — Nowe Mias­to și Wil­da din Poz­nań, Divizia com­er­cială VIII a Reg­istru­lui națion­al al tri­bunalelor, cu numărul: 0000412881, NIP: 7773224573, REGON: 302060570, cap­i­tal social de 75 000,00 PLN.

§ 2 CONTACTAREA VÂNZĂTORULUI

 1. Adresa poș­tală: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca
 2. Adresa de e‑mail: sprzedaz@sammler.com.pl
 3. Tele­fon: +48507249073

§ 3 CERINȚE TEHNICE

 1. Pen­tru buna funcționare a mag­a­z­in­u­lui aveți nevoie de:
  • un dis­poz­i­tiv cu acces la inter­net
  • un brows­er web care accep­tă JavaScript și cook­ie-uri.
 2. Pen­tru a plasa o comandă în mag­a­zin, pe lângă cer­ințele spec­ifi­cate la alin­ea­t­ul (1), este nece­sar un cont de e‑mail activ.

§ 4 CUMPĂRĂTURI ÎN MAGAZIN

 1. Prețurile pro­duselor afișate în mag­a­zin sunt prețurile totale ale pro­duselor — prețuri brute.
 2. Vânză­torul pre­cizează că prețul total al comen­zii este for­mat din prețul bunurilor indi­cate în Mag­a­zin și, dacă este cazul, din cos­turile de livrare a bunurilor.
 3. Bunurile selec­tate pen­tru a fi achiz­ițion­ate tre­buie adău­gate în coșul de cumpără­turi din mag­a­zin.
 4. Cumpără­torul alege apoi din cele disponi­bile în Mag­a­zin: modal­i­tatea de livrare a bunurilor și modal­i­tatea de plată a comen­zii, pre­cum și datele nece­sare pen­tru a final­iza coman­da plasată.
 5. O comandă este plasată atun­ci când este con­fir­mată prin apăsarea butonu­lui “comandă cu oblig­ația de plată” și atun­ci când cumpără­torul accep­tă Ter­menii și condiți­ile.
 6. Plasarea unei comen­zi este echiva­len­tă cu încheierea unui con­tract de vân­zare între cumpără­tor și vânză­tor.
 7. Vânză­torul furnizează cumpără­toru­lui priv­i­le­giat o con­fir­mare a încheierii con­trac­tu­lui de vân­zare pe un suport dura­bil cel târz­iu la livrarea bunurilor.
 8. Cumpără­torul poate să se înreg­istreze în Mag­a­zin, adică să își creeze un Cont, sau să facă achiz­iții fără a se înreg­is­tra, furnizând datele sale pen­tru fiecare comandă even­tu­ală.

§ 5 PLĂȚI

 1. Coman­da plasată poate fi plătită, la alegerea Cumpără­toru­lui:
  1. prin sim­plu trans­fer în con­tul ban­car al vânză­toru­lui;
  2. prin card de plată:
   • Visa
   • Visa Elec­tron
   • Mas­ter­Card
   • Mas­ter­Card Elec­tron­ic
   • Maestrul
  3. prin inter­medi­ul unei plat­forme de plată:
   • Plățile cumpără­to­rilor
   • Trans­fer­uri 24
 2. În cazul în care pla­ta este selec­tată prin inter­medi­ul plat­formei de plată Shop­er, enti­tatea care furnizează ser­vi­ci­ul de plată online este Blue Media S.A. În cazul în care pla­ta este selec­tată prin inter­medi­ul plat­formei de plată Przelewy24, enti­tatea care furnizează ser­vi­ci­ul este PayPro S.A.
 3. În cazul în care cumpără­torul alege să plătească în avans, coman­da tre­buie plătită în ter­men de 3 zile lucră­toare de la plasarea comen­zii.
 4. Vânză­torul informează că, în cazul anu­mi­tor metode de plată, din cauza speci­ficității aces­to­ra, pla­ta comen­zii prin această metodă este posi­bilă numai ime­di­at după plasarea comen­zii.
 5. În cazul în care alegeți să plătiți uti­lizând plat­formele de plată ale unor oper­a­tori terți de plăți elec­tron­ice (plată în avans), tre­buie să urmați instrucți­u­nile oper­a­toru­lui de plăți elec­tron­ice în cauză după ce apăsați butonul pen­tru a începe pro­ce­du­ra de plată (disponi­bil ime­di­at după plasarea comen­zii).
 6. Prin cumpărarea de la mag­a­zin, cumpără­torul accep­tă uti­lizarea fac­turilor elec­tron­ice de către vânză­tor. Cumpără­torul are drep­tul de a‑și retrage accep­tul.

§ 6 EXECUTAREA CONTRACTULUI

 1. Vânză­torul este oblig­at să livreze bunurile în con­for­mi­tate cu con­trac­tul (în con­for­mi­tate cu arti­colul 43b din Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Jur­nalul Ofi­cial al Repub­licii Moldo­va 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare).
 2. Ter­menul de livrare este de 3 zile lucră­toare.
 3. Vânză­torul va da curs comen­zii odată ce aceas­ta a fost plătită de către cumpără­tor.
 4. Bunurile sunt livrate exclu­siv pe ter­i­to­ri­ul Repub­licii Polone și în afara granițelor Repub­licii Polone.
 5. Bunurile achiz­ițion­ate din mag­a­zin sunt livrate prin inter­medi­ul unui ser­vi­ciu de curi­er­at.

§ 7 DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Un cumpără­tor priv­i­le­giat are drep­tul de a se retrage din­tr-un con­tract încheiat cu vânză­torul prin inter­medi­ul mag­a­z­in­u­lui, în con­for­mi­tate cu arti­colul 8 din Ter­meni și condiții, în ter­men de 14 zile, fără a oferi nici­un motiv.
 2. Perioa­da de retragere expiră după 14 zile de la data respec­tivă:
  1. în care cumpără­torul pri­or­i­tar a intrat în pos­esia bunurilor sau în care o terță parte, alta decât trans­porta­torul și desem­nată de cumpără­torul pri­or­i­tar, a intrat în pos­esia bunurilor;
  2. la care cumpără­torul pri­or­i­tar a intrat în pos­esia ultimei măr­furi sau la care o terță parte, alta decât trans­porta­torul și desem­nată de cumpără­torul pri­or­i­tar, a intrat în pos­esia ultimei măr­furi în cazul unui con­tract care implică trans­fer­ul de pro­pri­etate a mai mul­tor măr­furi livrate sep­a­rat.
 3. Pen­tru ca un cumpără­tor priv­i­le­giat să își exercite drep­tul de retragere, aces­ta tre­buie să informeze vânză­torul, folosind detali­ile pre­văzute la arti­colul 2 din Ter­meni și condiții, cu privire la decizia sa de a se retrage din con­tract printr‑o declar­ație fără echivoc (de exem­plu, o scrisoare trim­isă prin poștă sau infor­mații trans­mise prin e‑mail).
 4. Un cumpără­tor priv­i­le­giat poate uti­liza for­mu­la­rul de retragere a mod­elu­lui de la sfârși­t­ul Ter­me­nilor și condiți­ilor, dar acest lucru nu este oblig­a­to­riu.
 5. Pen­tru a respec­ta ter­menul de retragere, este sufi­cient ca cumpără­torul priv­i­le­giat să trim­ită infor­mații privind exercitarea drep­tu­lui său de retragere înainte de expi­rarea ter­menu­lui de retragere.

  CONSECINȚELE RETRAGERII
 6. În cazul retragerii din con­trac­tul încheiat, vânză­torul ram­bursează cumpără­toru­lui pri­or­i­tar toate plățile prim­ite de la aces­ta, inclu­siv cos­turile de livrare a bunurilor (cu excepția cos­turilor supli­menta­re rezul­tate din alegerea de către cumpără­torul pri­or­i­tar a unei alte metode de livrare decât cea mai ieft­ină metodă de livrare obiș­nu­ită ofer­ită de vânză­tor), ime­di­at și, în orice caz, în ter­men de cel mult 14 zile de la data la care vânză­torul a fost infor­mat de decizia cumpără­toru­lui pri­or­i­tar de a‑și exerci­ta drep­tul de retragere.
 7. Vânză­torul ram­bursează pla­ta folosind ace­lași mijloc de plată uti­lizat de cumpără­torul pri­or­i­tar în tran­za­cția inițială, cu excepția cazu­lui în care cumpără­torul pri­or­i­tar este de acord cu altce­va, caz în care cumpără­torul pri­or­i­tar nu va supor­ta nici­un fel de cos­turi legate de această ram­bur­sare.
 8. Vânză­torul poate să rețină ram­bur­sarea până când primește bunurile sau până când i se furnizează dova­da returnării aces­to­ra, ori­care din­tre aces­te eveni­mente are loc primul.
 9. Vânză­torul solic­ită ca bunurile să fie retur­nate la adresa: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca ime­di­at și, în orice caz, nu mai târz­iu de 14 zile de la data la care Cumpără­torul pri­or­i­tar a infor­mat Vânză­torul despre retragerea din con­trac­tul de vân­zare. Ter­menul este respec­tat dacă Cumpără­torul pri­or­i­tar trim­ite înapoi bunurile înainte de expi­rarea ter­menu­lui de 14 zile.
 10. Cumpără­torul priv­i­le­giat suportă cos­turile directe de return­are a bunurilor.
 11. Achiz­itorul priv­i­le­giat este răspun­ză­tor numai pen­tru orice dimin­uare a val­orii bunurilor care rezultă din uti­lizarea bunurilor, alta decât cea nece­sară pen­tru a sta­bili natu­ra, car­ac­ter­is­ti­cile și funcționarea bunurilor.
 12. În cazul în care bunurile, din cauza naturii lor, nu pot fi trim­ise înapoi prin poștă în mod obiș­nu­it, Cumpără­torul pri­or­i­tar va tre­bui să suporte și cos­turile directe de return­are a bunurilor. Cumpără­torul priv­i­le­giat va fi infor­mat de către Vânză­tor cu privire la val­oarea esti­mată a aces­tor cos­turi în descrierea bunurilor din Mag­a­zin sau în momen­tul plasării comen­zii.
 13. În cazul în care este nece­sară o ram­bur­sare pen­tru o tran­za­cție efec­tu­ată de un cumpără­tor cu un card de plată priv­i­le­giat, vânză­torul va efec­tua ram­bur­sarea în con­tul ban­car atribuit car­du­lui de plată respec­tiv.

§ 8 EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Drep­tul de retragere din­tr-un con­tract la dis­tanță mențion­at la arti­colul 7 din Ter­meni și condiții nu se aplică con­trac­tu­lui:
  1. în care obiec­tul prestației este reprezen­tat de bunuri care nu sunt pre­fab­ri­cate, pro­duse con­form speci­fi­cați­ilor cumpără­toru­lui priv­i­le­giat sau care servesc la sat­is­fac­erea nevoilor sale indi­vid­u­al­izate;
  2. în cazul în care obiec­tul prestației este reprezen­tat de bunuri peris­abile sau cu ter­men de val­a­bil­i­tate scurt;
  3. în cazul în care obiec­tul ser­vi­ci­u­lui este reprezen­tat de bunuri furnizate în ambal­a­je sig­i­late care nu pot fi retur­nate după deschidere din motive de sănă­tate sau de igienă, dacă ambal­a­jul a fost deschis după livrare;
  4. în care obiec­tul prestației con­stă în bunuri care, prin natu­ra lor, sunt insep­a­ra­bile de alte bunuri după livrare;
  5. în cazul în care obiec­tul ser­vi­ci­u­lui este reprezen­tat de înreg­istrări sonore sau vizuale sau de pro­grame de cal­cu­la­tor furnizate în ambal­aj sig­i­lat, în cazul în care ambal­a­jul este deschis după livrare;
  6. pen­tru furnizarea de ziare, peri­odice sau reviste, cu excepția unui con­tract de abona­ment;
  7. în care prețul sau remu­ner­ația depinde de fluc­tu­ați­ile de pe piața finan­cia­ră asupra căro­ra vânză­torul nu are nici­un con­trol și care pot apărea înainte de sfârși­t­ul perioad­ei de retragere.

§ 9 PLÂNGERI

 1. În caz de necon­for­mi­tate a bunurilor cu con­trac­tul, con­suma­torul are posi­bil­i­tatea de a reven­di­ca bunurile necon­forme în baza dis­poz­iți­ilor privind răspun­derea pen­tru necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul, pre­văzute în Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Mon­i­torul Ofi­cial al României din 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare) sau în baza garanției,
  în măsura în care a fost con­sti­tu­ită o garanție.
 2. Uti­lizând dis­poz­iți­ile privind răspun­derea pen­tru necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul care se regăs­esc în Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Mon­i­torul Ofi­cial 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare), con­suma­torul poate, în con­for­mi­tate cu normele și în termenele sta­bilite în leg­ea mențion­ată ante­ri­or:
  1. să ceară reme­dierea necon­for­mității bunurilor cu con­trac­tul sau înlocuirea bunurilor,
  2. în cazul în care nu este posi­bilă îndeplinirea punc­tu­lui 1, în con­for­mi­tate cu arti­colul 43e din Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Jur­nalul Ofi­cial al României din 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare), con­suma­torul poate face o declar­ație de reduc­ere a prețu­lui sau, în cazul în care lip­sa de con­for­mi­tate a bunurilor cu con­trac­tul este sem­ni­fica­tivă, poate face o declar­ație de retragere din con­tract.
 3. Vânză­torul solic­ită ca recla­mați­ile să fie făcute în baza dis­poz­iți­ilor privind răspun­derea pen­tru necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul care se regăs­esc în Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Mon­i­torul Ofi­cial 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare) la adresa poș­tală sau elec­tron­ică indi­cată la § 2 din Reg­u­la­ment.
 4. În cazul în care se dovedește că, pen­tru a lua în con­sid­er­are recla­mația, este nece­sar să se livreze vânză­toru­lui bunuri necon­forme cu con­trac­tul, con­suma­torul este oblig­at să livreze aces­te bunuri pe chel­tu­iala vânză­toru­lui, la adresa: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca.
 5. În cazul în care se acordă o garanție supli­men­ta­ră pen­tru bunuri, infor­mați­ile privind garanția și condiți­ile aces­teia sunt disponi­bile în descrierea pro­dusu­lui în mag­a­zin.
 6. Recla­mați­ile refer­i­toare la funcționarea mag­a­z­in­u­lui tre­buie trim­ise la adresa de e‑mail spec­i­fi­cată la § 2 din Ter­meni și condiții.
 7. Recla­mația va fi soluțion­ată de către vânză­tor în ter­men de 14 zile.

  PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS
 8. În cazul în care pro­ce­du­ra de recla­mație nu pro­duce rezul­tat­ul scon­tat de con­suma­tor, aces­ta poate recurge, print­re altele, la:
  1. mediere efec­tu­ată de către Inspec­torat­ul de inspecție com­er­cială al voievo­dat­u­lui com­pe­tent la niv­el local, căruia tre­buie să i se prez­inte o cerere de mediere. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. Lista inspec­toratelor poate fi con­sul­tată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. cu aju­torul instanței per­ma­nente de arbi­traj pen­tru con­suma­tori com­pe­tente care funcționează pe lângă Inspec­torat­ul provin­cial de inspecție com­er­cială, căreia tre­buie să i se prez­inte o cerere de exam­inare a cazu­lui în fața instanței de arbi­traj. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. O listă a instanțelor este disponi­bilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. asis­tență gra­tu­ită din partea ombuds­man­u­lui munic­i­pal sau dis­trict­ual al con­suma­to­rilor;
  4. Plat­for­ma online a ODR este disponi­bilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Admin­is­tra­torul datelor cu car­ac­ter per­son­al furnizate de către Cumpără­tor atun­ci când uti­lizează Mag­a­z­in­ul este Vânză­torul. Infor­mații detal­i­ate cu privire la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al de către Vânză­tor — inclu­siv alte scop­uri și motive pen­tru pre­lu­crarea datelor, pre­cum și des­ti­natarii datelor — pot fi găsite în Polit­i­ca de con­fi­dențial­i­tate disponi­bilă în Mag­a­zin — datorită prin­cip­i­u­lui de trans­parență conțin­ut în Reg­u­la­men­tul gen­er­al al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­sil­i­u­lui (UE) privind pro­tecția datelor — “RODO”.
 2. Scop­ul pre­lu­crării de către Vânză­tor a datelor furnizate de Cumpără­tor în legă­tură cu achiz­iți­ile din Mag­a­zin este de a proce­sa comen­zile. Temeiul pen­tru pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al în acest caz este:
  • con­tract sau acți­u­nile între­prinse la cer­erea Cumpără­toru­lui în ved­erea încheierii unui con­tract [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (b) RODO],
  • oblig­ați­ile con­tabile legale ale vânză­toru­lui [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era ©] și
  • intere­sul legit­im al vânză­toru­lui de a pre­lu­cra datele pen­tru a sta­bili, a afir­ma sau a apăra even­tuale pre­tenții [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO].
 3. Furnizarea de date de către cumpără­tor este vol­un­tară, dar în ace­lași timp nece­sară pen­tru încheierea con­trac­tu­lui. Nefurnizarea datelor va împied­i­ca încheierea unui con­tract în cadrul Mag­a­z­in­u­lui.
 4. Datele cumpără­toru­lui furnizate în legă­tură cu achiz­iți­ile din Mag­a­zin vor fi pre­lu­crate până la:
  • con­trac­tul încheiat între cumpără­tor și vânză­tor va înc­eta să mai fie val­a­bil;
  • vânză­torul nu mai are oblig­ația legală de a pre­lu­cra datele cumpără­toru­lui;
  • încetează posi­bil­i­tatea de a face uz de pre­tenții din partea Cumpără­toru­lui sau a Vânză­toru­lui în legă­tură cu con­trac­tul încheiat de către Mag­a­zin;
  • este accep­tată obiecția Cumpără­toru­lui cu privire la pre­lu­crarea datelor sale cu car­ac­ter per­son­al — în cazul în care baza pre­lu­crării datelor a fost intere­sul legit­im al Vânză­toru­lui

- ori­care din­tre aces­tea este aplic­a­bilă în cazul respec­tiv și care este cea mai recen­tă.

 1. Cumpără­torul are drep­tul de a cere:
  • acce­sul la datele lor per­son­ale,
  • rec­ti­fi­carea aces­to­ra,
  • șterg­eri,
  • lim­itarea pre­lu­crării,
  • trans­fer­ul de date către un alt oper­a­tor
   pre­cum și leg­ea:
  • de a se opune în orice moment pre­lu­crării datelor din motive legate de situ­ația par­tic­u­lară a Cumpără­toru­lui — la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al care îl privesc în temeiul arti­colu­lui 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO (și anume, pe baza intere­selor legit­ime urmărite de oper­a­tor).
 2. Pen­tru a‑și exerci­ta drep­turile, cumpără­torul tre­buie să con­tacteze vânză­torul folosind detali­ile din § 2 din Ter­meni și condiții.
 3. În cazul în care cumpără­torul con­sid­eră că datele sale sunt pre­lu­crate în mod ile­gal, cumpără­torul poate depune o plân­gere la președ­in­tele Autorității pen­tru pro­tecția datelor cu car­ac­ter per­son­al.

§ 11 REZERVE

 1. Dis­poz­iți­ile refer­i­toare la Între­prinză­torul priv­i­le­giat se aplică con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021.
 1. Furnizarea de conțin­ut ile­gal de către cumpără­tor este interzisă.
 2. De fiecare dată când o comandă este plasată în mag­a­zin, aceas­ta con­sti­tu­ie un con­tract de vân­zare sep­a­rat și nece­sită acceptarea sep­a­rată a Ter­me­nilor și condiți­ilor. Con­trac­tul este încheiat pen­tru perioa­da și în scop­ul îndeplinirii comen­zii.
 3. Con­tractele încheiate pe baza Ter­me­nilor și condiți­ilor se încheie în lim­ba poloneză.
 4. În cazul unui even­tu­al litigiu cu un cumpără­tor care nu este un cumpără­tor pri­or­i­tar, instanța com­pe­ten­tă este cea de la sedi­ul social al vânză­toru­lui.
 5. Orice răspun­dere a vânză­toru­lui față de un cumpără­tor care nu este un cumpără­tor pri­or­i­tar, în măsura per­misă de lege, este exclusă.
 6. Răspun­derea în garanție față de între­prinză­torul priv­i­le­giat este exclusă.

Anexa 1 la Reg­u­la­men­tul de pro­ce­dură

Mai jos este prezen­tat un mod­el de for­mu­lar de retragere, pe care con­suma­torul sau com­er­ciantul priv­i­le­giat îl poate folosi sau nu:

Descăr­cați for­mu­la­rul

meniu