Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Borduri pentru grădină unice așa de ecologice și durabile

Datorită lor, ieftin, pe cont propiu și cu un efort min­im, vei revi­tal­iza grăd­ină făcând alei și pote­ci fru­moase, despărțind iar­ba de pietriș, scoarță sau pavaj.

PENTRU ANGROSIȘTI

Conduceți magazine cu vȃnzare cu ridicata sau centru de grădinărit?

Cumpăra bor­duri în mod reg­u­lat, fără a fi nevoie de a depozi­ta și cu posi­bil­i­tatea instan­ta­nee de a coman­da. Garan­tăm disponi­bil­i­tate ime­di­ată si expe­diere ime­di­ată.

PENTRU PROIECTANŢI

Proiectezi grădini și folosești borduri pentru grădină?

Comandă de la pro­ducă­tor bor­duri eco­log­ice pen­tru grad­ină cu garanție de 10 an la pro­ducă­tor,in can­ti­tatea de care ai nevoie pen­tru proiec­tul respec­tiv.

Cunoaște produsele noastre

Bor­duri pen­tru grăd­ină

Alege bor­duri pen­tru grăd­ină disponi­bile ȋn 3 mări­mi la alegere: 78 mm, 58 mm sau 45 mm. Folosește pen­tru a face alei, tro­tu­are, pote­ci de pia­tră sau pen­tru ȋncon­ju­rarea copacilor.

Citește mai mult

Știfturi și ancore pentru borduri

Alegeți știf­turile și ancorele ast­fel încât bor­durile să se fix­eze ferm pe sub­strat. Puteți alege mod­ele de știf­turi și ancore în lungi­mi: 16 cm, 20 cm, 24 cm, cu vâr­furi diferite.

Citește mai mult
parcare și grătare de gazon

Grilă de parcare pe gazon

Grătarele de par­care sunt o modal­i­tate de a vă pro­te­ja mași­na și de a pro­te­ja flo­ra și fau­na locală. Investind în aces­te soluții ino­va­toare, nu numai că vă înfru­musețați împre­jurim­i­le, dar lucrați și în direcția susten­abil­ității.

Citește mai mult

Grilă de protecție a suprafeței

Alegeți grile care pro­te­jează și sta­bi­lizează suprafețele inte­rioare și exte­rioare. Gri­la­jele sunt plă­cute din punct de vedere estet­ic și sunt ușor de asam­blat și de întrețin­ut. 

Citește mai mult

Iată o metodă simplă de a împiedica creșterea intensivă a plantele în grădină şi pe parcelă

Cumpără un set de bor­duri pen­tru grăd­ină gata de mon­tat în pachet cu unelte și acce­sorii. Nu tre­buie să știi cum să aran­jezi i bor­durile, la set este anex­ată o instrucți­une clară.

Înlocuieşte-ţi bordurile rupte vechi cu cele noi

Alege bor­durile RecBord care nu se vor cră­pa la frig sau în plin soare. Bor­durile sunt rezis­tente la jocul de fot­bal şi la ghearele ani­malelor. Nu le vei dis­truge, chiar dacă le vei trece cu mași­na.

Vrei să faci ceva cu grădina ta, dar nu prea știi ce?

Folosiți inspi­rația pe care o găsiți în gale­ria noas­tră. Vedeți cum să folosiți bor­durile în grăd­ină pen­tru a sep­a­ra gazonul, aleile, a aran­ja o secți­une de flori și a dra­pa copacii.

Te întrebi dacă vei reuşi să-ţi montezi bordurile?

Conec­tați bor­durile de grăd­ină RecBord între ele cu un sin­gur “clic”. Nu tre­buie să le tăi­ați cu un fierăstrău, nu aveți nevoie de unel­tele nece­sare la montarea bor­durilor de beton. Ver­i­fi­cați cât de ușor este să conec­tați bor­durile.

Nu-ți face griji în legătură cu calcularea cantități de borduri necesară

Cal­cu­lați câți metri de bor­dură aveți nevoie pen­tru gră­d­i­na dum­neav­oas­tră cu aju­torul unui cal­cu­la­tor sim­plu. În acest fel, nu veți irosi nici­un ban, deoarece veți coman­da atâția metri de bor­dură câți metri de care aveți nevoie în real­i­tate.

Proiectează și aranejază singur grădina

Folosiți inspi­rația noas­tră și vedeți cum să vă ame­na­jați spați­ul cu aju­torul bor­durilor de grăd­ină. Cumpărați seturi de bor­duri gata făcute în mag­a­z­in­ul nos­tru și dec­o­rați-vă sin­gur gră­d­i­na.

Creează o grădină frumoasă şi ordonată

Bor­durile facilitează lucrările de îngri­jire a gră­dinii și ajută la menținerea stării bune a gazonu­lui și a copacilor. Datorită bor­durilor, poți tunde iar­ba chiar și în locuri inac­ce­si­bile, fără să te lupți cu mași­na man­u­ală de tuns iar­bă.

Scapă o dată pentru totdeauna de buruienile de pe potecile din grădină

Aran­jați aleile și pote­cile din grăd­ină, delim­itân­du-le cu bor­duri. Așeza­ți mate­ri­alul tex­til care vine cu kit­ul de bor­dură. Așeza­ți pe ea dale sau pietre și uitați de buruieni, deoarece mate­ri­alul va blo­ca com­plet creșterea plantelor nedorite.

Pune pe o grădină sigură, fără toxine

Dacă cul­ti­vați fructe și legume, cu sig­u­ranță doriți să aveți o grăd­ină fără tox­ine. Bor­durile RecBord se deosebesc de alte bor­duri de pe piață prin fap­tul că nu eliberează sub­stanțe tox­i­ce. Prin urmare, nu otrăvesc solul, apele sub­ter­ane și, prin urmare, viitoarele dvs. cul­turi.

Fii eko

Prin achiz­iționarea bor­durilor noas­tre, con­tribuiți la pro­tecția climei. Bor­durile RecBord sunt fab­ri­cate din mate­r­i­al reci­clat 100%. Vă mulțu­mim că aveți gri­jă de plan­etă ală­turi de noi.

Ce diferenţă există între bordurile noastre şi celelalte?

Vezi cum diferă bor­durile noas­tre de cele care deja le știi.

Alege bor­durile

Vezi cum diferă bordurile noastre de cele care deja le știi.

Prof­ită de 6 ori mai ief­ti­ni bor­duri pen­tru grăd­ină decȃt mar­gi­ni din beton și plă­ci.

Alege un set gata de borduri de grădină cu unelte

Cumpără un set de bor­duri și știf­turi. În inte­ri­or găsești bor­duri, știf­turi de prindere, agro­tex­til, cio­can și mănuși. (ȋn set ar tre­bui să fie instrucți­u­nile).

Nu cumpăra pisica în sac

Comandă mostre bor­durilor noas­tre. Testează cal­i­tate, flex­i­bil­i­tate si dura­bil­i­tate aces­to­ra.

Nu limitează imaginația ta și lăsă imaginația să curgă liber în grădină.

De ce bor­durile sunt mai bune decât mar­gin­ile de beton? Poți mod­ela cu ușur­ință mar­gin­ile
în arce, unghi­uri, linii drepte și cer­curi.

Aranjarea bordurilor este facilă

Bor­durile aran­jezi rapid și conectezi ȋntre ele cu un sin­gur clic. Nu ai nevoie de mor­tar și lipi­ci.

Garantăm calitate bună timp de 10 ani

Bor­durile RecBord sunt rezis­tente, nu crapă și iși vor păs­tra for­ma cel putin 10 ani.

Scapă de bălți și noroi din fața casei

Tro­tu­arele fin­isate cu bor­dură au un drenaj bun. Vei uita de bălți și noroi.

Uită plivirea și buruienii

Scapă de buruie­nile de pe tro­tu­are si pote­ci datorită folosirii agro­tex­tilei inclusă ȋn setul de bor­duri.

Ai întrebări? Conactează-ne

Dorești să coop­erezi sau ai între­bări despre bor­duri? Sună-ne sau scrie-ne.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00
Con­tact Acasă

De ce bordurile din plastic RecBord sunt atât de durabile?

Bor­durile noas­tre sunt dura­bile și flex­i­bile, datorită fap­tu­lui că pen­tru pro­ducția lor folosim un amestec selec­tat de mate­ri­ale plas­tice.

Datorită pro­ce­su­lui de com­bina­re a urmă­toarelor mate­ri­ale: PP, PEX, PE, LLDPE, HDPE, LDPE, am reușit să creăm bor­duri care își păstrează dura­bil­i­tatea și pro­pri­etățile flex­i­bile până la 10 ani.

Ai dova­da în acest sens sub for­ma Eval­uării Tehnice Naționale.

“Pro­duse­le măr­ci RecBord sunt de cea mai înaltă cal­i­tate la un preț foarte com­pet­i­tiv. Dura­bile și disponi­bile ime­di­at în orice can­ti­tate. Vă reco­mand!”
Marcin Jackowski
Arhi­tect peis­ag­ist
”Pro­duse de înaltă cal­i­tate, preț bun, ser­vicii ama­bile și pro­fe­sion­ale! Atât eu, cât și clienții mei sun­tem foarte mulțu­miți.”
Marta Dębska
Gră­d­i­nară

Calitatea bună a bordurilor este confirmată de clienții noștri

Vezi cum să aranjați o grădină folosind borduri

Cauți inspi­rație? Acce­sează gale­ria foto, unde vei găsi exem­ple de real­izări de ame­na­jare a gră­dinii cu bor­duri RecBord. Vezi cum cu aju­torul bor­durilor poți sub­linia fru­musețea gră­dinii și despărți pote­cile de gazon, flori sau copaci.

Nu știi câți metri de borduri să cumperi? Verifică în calculator

Nu te mai gân­di câţi metri de bor­duri să cumperi pen­tru aran­jarea spaţi­u­lui. Folosește cal­cu­la­torul sim­plu pen­tru bor­duri pen­tru grăd­ină și socotește cȃți metri de bor­duri nece­sită gră­d­i­na ta.

Adău­garea…
Aveți nevoie debuc. de bor­dură
șipini
0PLN

Ţi‑e teamă că nu vei putea să te descurci singur cubordurile RecBordului?

Nu tre­buie să anga­jezi o fir­mă de ame­na­jare a gră­dinii pen­tru aran­ja bor­durile în sub­start. Poți face sin­gur cu aju­torul unor clipuri spe­ciale. Vezi în instrucți­u­nile noas­tre cȃt de sim­plu este.

Inspiră-te cu cele mai frumoase proiecte de grădină

Vezi cum se poate reduce cos­turile de con­stru­ire a gră­di­ni și a spați­u­lui din jurul clădiri. Inspiră-te cu sfa­turile și indi­cați­ile noas­tre.

Vezi blogul cu inspi­rații

Evenimente la care participăm

Vedeți unde ne puteți găsi pen­tru a vedea pro­duse­le noas­tre și pen­tru a dis­cu­ta per­son­al despre o viitoare coop­er­are. Sun­tem mereu prezenți la târ­guri com­er­ciale — Green is Life, Gar­de­nia, Green Days War­saw.

Verde este viața 2023

Varșovia
31 august — 2 sep­tem­brie 2023

Gardenia 2023

Poz­nan
23 — 25 noiem­brie 2023

Varșovia Acasă Zilele Verzi 2024

Varșovia
21 — 23 mar­tie 2024

Comandă borduri ecologice pentru grădină direct de la producător

Grădina ta a „crescut” și vrei să controlezi încurcătură schimbând‑o în ordine și armonie și ȋn o grădină bine întreținută?

Conduci un depozit? Centrul de grădinit? Proiectezi o grădină pentru un client? Află mai multe despre condițiile de cooperare.

meniusăgeată dreapta