Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Este agrofibra permeabilă la apă?

Caracteristicile agrotextilelor în horticultură

Țesă­tu­ra Agrowo­ven este un mate­r­i­al unic uti­lizat în hor­ti­cul­tură, care câștigă pop­u­lar­i­tate atât în rân­dul pro­fe­sion­iștilor, cât și al ama­to­rilor. Aceas­ta este tesatu­ra polipropilenă, care asig­ură o pro­tecție exce­len­tă a plantelor împotri­va condiți­ilor mete­o­ro­log­ice nefa­vor­a­bile, a dăună­to­rilor și a bolilor.

Agro­tex­tilul este uti­lizat în multe aspecte ale hor­ti­cul­turii, de la pro­tecția împotri­va înghețu­lui, la reduc­erea creș­terii buruie­nilor, la crearea unui micro­cli­mat favor­a­bil creș­terii puieților tineri. Mate­ri­alul este deosebit de apre­ci­at pen­tru dura­bil­i­tatea și flex­i­bil­i­tatea sa, per­mițând uti­lizarea sa timp de mulți ani într‑o mare vari­etate de condiții.

Uti­lizarea agro­tex­tilelor în hor­ti­cul­tură nu numai că spri­jină dez­voltarea sănă­toasă a plantelor, dar con­tribuie și la efi­ciența gră­d­i­naru­lui, reducând la min­i­mum nevoia de pes­ti­cide chim­ice și de plivire frecven­tă. Prin urmare, este o soluție avan­ta­joasă pen­tru ambele părți, atât pen­tru plante, cât și pen­tru gră­d­i­narii care urmăresc obținerea celor mai bune rezul­tate, respec­tând în ace­lași timp natu­ra.

În ciu­da numeroaselor sale avan­ta­je, există ade­sea îngri­jorări, dacă țesă­tu­ra agro­tex­tilă este hidrofugă?

Avantajele și funcțiile agrotextilelor negre

Prin­ci­palul avan­taj al aces­tui soi de agro­tex­til este capac­i­tatea sa de a limi­ta creșterea buruie­nilor. Culoarea întunecată a țesă­turii blochează lumi­na soare­lui, împiedicând buruie­nile să facă foto­sin­teză, împiedicând în mod efi­cient răspândi­rea lor. Prin urmare, cul­turile nu tre­buie să con­cureze pen­tru nutrienți, apă sau spațiu, ceea ce are un efect poz­i­tiv asupra creș­terii și ran­da­men­tu­lui aces­to­ra.

Agro­tex­tilul negru are, de aseme­nea, o funcție ter­moizolan­tă, ajutând la menținerea unei tem­per­a­turi optime a solu­lui. Acest lucru con­tribuie la o mai bună dez­voltare a sis­temu­lui radic­u­lar al plantelor, în spe­cial în lunile mai reci. Cu toate aces­tea, mate­ri­alul pare a fi destul de gros, de aceea se pune ade­sea între­barea: “Ce este? Este agro­tex­tilul negru per­me­abil la apă? Nu tre­buie să vă faceți gri­ji. Mate­ri­alul este per­me­abil și per­mite ca apa și aerul să cir­cule liber, asig­urând condiți­ile potriv­ite pen­tru plante. În plus, uti­lizarea agro­tex­tilu­lui negru ajută la con­ser­varea umid­ității solu­lui, reducând nevoia de iri­gare frecven­tă, ceea ce este deosebit de benef­ic în perioad­ele de secetă.

Utilizarea agrotextilului de iarnă în protecția plantelor

Mulți gră­d­i­nari se între­abă, dacă lâna de iarnă este hidrofugă. Ei bine, ca și alte tipuri de agro­tex­tile, agro­tex­tilele de iarnă au, de aseme­nea, o capac­i­tate de per­me­abil­i­tate la apă. În ace­lași timp, acest soi spe­cif­ic este exce­lent pen­tru a pro­te­ja plantele de tem­per­a­turile scăzute, datorită pro­pri­etăților sale unice.

O serie de avan­ta­je ale agro­tex­tilu­lui de iarnă includ:

  • menținerea tem­per­a­turii optime a solu­lui în tim­pul perioad­e­lor geroase,
  • pro­tecție împotri­va efectelor dăună­toare ale înghețu­lui și ale vân­tu­lui,
  • asig­u­rarea unei hidratări core­spun­ză­toare a plantelor, datorită capac­ității lor de a trans­mite apa.

Agro­tex­tilele de iarnă nu reprez­in­tă o pri­or­i­tate doar pen­tru reduc­erea pagube­lor cauzate de schim­bările rapi­de de tem­per­atură. Uti­lizarea agro­tex­tilu­lui de iarnă este soluția per­fec­tă pen­tru gră­d­i­narii care doresc să își pro­te­jeze plantele de condiți­ile aspre de iarnă, per­mițân­du-le în ace­lași timp să fie udate efi­cient, indifer­ent de vreme.

Agro-țesătură albă și irigarea plantelor

Atun­ci când se dis­cută subiec­tul irigării plantelor, se pune ade­sea între­barea: este per­me­abil la apă mate­ri­alul tex­til alb? Agro­tex­tilul alb, ca și vari­etatea sa nea­gră sau de iarnă, prez­in­tă pro­pri­etăți exce­lente de per­me­abil­i­tate la apă. Acest lucru este cru­cial, în spe­cial în ceea ce privește asig­u­rarea unei umid­ități optime și pro­movarea unei creș­teri sănă­toase a plantelor.

Anal­izele efec­tu­ate con­fir­mă că agrofi­brele albe sunt hidrofuge efi­cient, pro­te­jând în ace­lași timp plantele de efectele nocive ale razelor UV. Pro­pri­etățile sale unice de per­me­abil­i­tate la apă per­mit ca plantele să fie udate ime­di­at după udare, pre­cum și menținerea solu­lui umed. În plus, țesă­tu­ra albă agro-țesută con­tribuie la pro­tecția împotri­va buruie­nilor și a condiți­ilor de tem­per­atură fluc­tu­ante. Este soluția per­fec­tă pen­tru gră­d­i­narii care caută soluții dovedite și efi­ciente.

Compararea diferitelor tipuri de agrotextile

Agro­tex­tilele sunt o parte inte­grantă a grăd­inărit­u­lui mod­ern, fiind disponi­bile într‑o vari­etate de tipuri, fiecare cu funcții speci­fice. Agro­tex­tilul negru, pop­u­lar pen­tru con­trolul buruie­nilor, împiedică creșterea aces­to­ra prin blo­carea luminii solare. Este ide­al pen­tru mul­cirea solu­lui, ceea ce ajută la menținerea umid­ității și a tem­per­a­turii, reducând în ace­lași timp nevoia de erbi­cide. Agro­tex­tilul alb, pe de altă parte, reflec­tă lumi­na, ceea ce este benef­ic pen­tru creșterea și dez­voltarea plantelor. Este folosit în prin­ci­pal pen­tru a pro­te­ja împotri­va dăună­to­rilor și a luminii solare prea put­er­nice, în spe­cial în zilele căl­duroase.

O altă vari­etate este țesă­tu­ra ter­mică agro-țesută, care este mai groasă și asig­ură o mai bună izo­lare. Este ide­ală pen­tru pro­te­jarea plantelor în lunile mai reci, deoarece ajută la menținerea căl­durii în jurul plantelor, pro­te­jân­du-le de îngheț. Alegerea din­tre cele două depinde în prin­ci­pal de nevoile speci­fice și de condiți­ile de creștere a plantelor.

meniu