Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Politica de confidențialitate Sammler


1. Informații preliminare

În con­for­mi­tate cu pro­filul de activ­i­tate al com­paniei și în ved­erea asig­urării celor mai înalte stan­darde de secu­ri­tate în pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al, Samm­ler Sp. z o.o. dorește să vă informeze că această politică de con­fi­dențial­i­tate îndeplinește cer­ințele Reg­u­la­men­tu­lui (UE) 2016/679 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­sil­i­u­lui din 27.04.2016 privind pro­tecția per­soanelor fiz­ice în ceea ce privește pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al și lib­era cir­cu­lație a aces­tor date și stan­dard­ele cuprinse în leg­is­lația națion­ală. Infor­mați­ile prezen­tate în cadrul Politicii vă vor per­mite să vă famil­iar­iza­ți în detal­iu cu pre­lu­crarea datelor dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al atun­ci când con­tac­tați Samm­ler Ltd. și uti­liza­ți site-ul https://sammler.com.pl/.

2. Glosar de termeni

Admin­is­tra­tor

- Admin­is­tra­tor de date cu car­ac­ter per­son­al, enti­tatea care decide cu privire la scop­urile și mijloacele de pre­lu­crare a datelor cu car­ac­ter per­son­al. Admin­is­tra­torul datelor cu car­ac­ter per­son­al este Samm­ler Sp. z o.o. ul. Serb­s­ka 17/6 , 61–696 Poz­nań NIP: 7773224573.

Date cu car­ac­ter per­son­al

- orice infor­mații despre o per­soană fiz­ică iden­ti­fi­cată sau iden­ti­fi­ca­bilă (“per­soana viza­tă”); o per­soană fiz­ică iden­ti­fi­ca­bilă este o per­soană care poate fi iden­ti­fi­cată, direct sau indi­rect.

SEE

- Spați­ul Eco­nom­ic Euro­pean, o zonă de liber schimb și o piață comună, care cuprinde țările Uni­u­nii Europene și Aso­ci­ația Euro­peană a Liberu­lui Schimb (AELS), cu excepția Elveției. Este o zonă în care are loc lib­era cir­cu­lație a datelor cu car­ac­ter per­son­al.

Des­ti­natarul datelor

- înseam­nă o per­soană fiz­ică sau juridică, o enti­tate orga­ni­za­țion­ală fără per­son­al­i­tate juridică (den­u­mită “enti­tate juridică”), o autori­tate pub­lică, o per­soană fiz­ică sau orice altă enti­tate căreia îi sunt divul­gate date cu car­ac­ter per­son­al, indifer­ent dacă este sau nu o “parte terță”.

Țări terțe

- țările din afara SEE.

Cook­ie-uri

- sunt mici bucăți de infor­mații, numite cook­ie-uri, trim­ise de un site web pe care îl viz­itați și sto­cate pe dis­poz­i­tivul ter­mi­nal (com­put­er, lap­top, smart­phone) pe care îl uti­liza­ți pen­tru a nav­i­ga pe site-uri web.

Președ­in­tele Ofi­ci­u­lui

- Președ­in­tele Ofi­ci­u­lui pen­tru pro­tecția datelor cu car­ac­ter per­son­al, o autori­tate de supraveg­here în sen­sul RODO, care supraveg­hează respectarea leg­is­lației privind pro­tecția datelor în Polo­nia.

Pro­fi­larea

- înseam­nă orice for­mă de pre­lu­crare autom­a­ti­za­tă a datelor cu car­ac­ter per­son­al care implică uti­lizarea de date cu car­ac­ter per­son­al care per­mit eval­u­area fac­to­rilor per­son­ali ai unei per­soane fiz­ice, în spe­cial pen­tru a anal­iza sau a prez­ice aspecte legate de per­for­manța, situ­ația eco­nom­ică, sănă­tatea, prefer­ințele per­son­ale, intere­se­le, fia­bil­i­tatea, com­por­ta­men­tul, localizarea sau deplasările per­soanei respec­tive, cu condiția ca o ast­fel de acți­une să pro­ducă efecte juridice în ceea ce privește per­soana respec­tivă sau să o afecteze în mod sem­ni­fica­tiv într-un mod sim­i­lar.

Pro­to­colul SSL

- este un pro­to­col de rețea uti­lizat pen­tru conex­i­u­ni sig­ure la inter­net, adop­tat ca stan­dard pen­tru criptarea site-urilor web.
Un cer­ti­fi­cat SSL asig­ură con­fi­dențial­i­tatea trans­mi­terii datelor pe inter­net.

Pre­lu­crare

- înseam­nă o oper­ați­une sau un set de oper­ați­u­ni efec­tu­ate asupra datelor cu car­ac­ter per­son­al sau a seturilor de date cu car­ac­ter per­son­al, fie că este sau nu efec­tu­ată prin mijloace auto­mate, cum ar fi colectarea, înreg­is­trarea, orga­ni­zarea, orga­ni­zarea, sto­carea, adaptarea sau mod­i­fi­carea, extragerea, con­sultarea, uti­lizarea, divul­gar­ea prin trans­mitere, dis­em­inarea sau punerea la dis­poz­iție în alt mod, alin­ierea sau com­bina­rea, restricționarea, șterg­erea sau dis­trugerea.

Polit­i­ca

- Polit­i­ca de con­fi­dențial­i­tate Samm­ler Sp. z o.o.

RODO

- Reg­u­la­men­tul (UE) 2016/679 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­sil­i­u­lui din 27 aprilie 2016 privind pro­tecția per­soanelor fiz­ice în ceea ce privește pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al și privind lib­era cir­cu­lație a aces­tor date și de abrog­a­re a Direc­tivei 95/46/CE.

3 Informații despre administrator

Admin­is­tra­torul datelor dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al este Samm­ler Sp. z o.o. ul. Serb­s­ka 17/6 , 61–696 Poz­nań NIP: 7773224573. Datele de con­tact ale admin­is­tra­toru­lui pot fi găsite pe site-ul web:
https://sammler.com.pl/kontakt

Per­soana desem­nată pen­tru pro­tecția datelor la Samm­ler Sp. z o.o. este direc­torul region­al, e‑mail: biuro@sammler.com.pl, tel. (+48) 61 44 78 127.

4 Temeiul juridic pentru prelucrare

[tabel id=1 /]

5 Drepturile persoanelor vizate

Fiecare per­soană viza­tă are o serie de drep­turi în con­for­mi­tate cu RODO.

Drep­tul de a solici­ta acce­sul la datele dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al.

Orice per­soană are drep­tul de a obține din partea oper­a­toru­lui o con­fir­mare cu privire la fap­tul că datele cu car­ac­ter per­son­al care o privesc sunt sau nu sunt pre­lu­crate și, în caz afir­ma­tiv, are drep­tul de a avea acces la aces­tea și la o serie de infor­mații.

Vom furniza pri­ma copie a datelor cu car­ac­ter per­son­al care fac obiec­tul pre­lu­crării per­soanei în cauză, la cer­erea aces­teia, pen­tru damo. Pen­tru orice copii ulte­rioare solic­i­tate de per­soana viza­tă, putem per­cepe o taxă rezon­abilă baza­tă pe cos­turile admin­is­tra­tive. În cazul în care, solic­i­tați o copie în for­mat elec­tron­ic și cu excepția cazu­lui în care se speci­fică alt­fel, vom furniza infor­mați­ile într‑o for­mă elec­tron­ică uti­liza­tă în mod obiș­nu­it.

Drep­tul de rec­ti­fi­care

Aveți drep­tul de a solici­ta rec­ti­fi­carea ime­di­ată a datelor dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al care sunt incorecte. De aseme­nea, aveți drep­tul de a solici­ta com­pletarea datelor cu car­ac­ter per­son­al incom­plete, inclu­siv prin furnizarea unei declar­ații supli­menta­re.

Drep­tul de a solici­ta șterg­erea

Aveți drep­tul de a ne solici­ta să vă ștergem ime­di­at datele și sun­tem oblig­ați să le ștergem fără întârzieri nejus­tifi­cate dacă se aplică una din­tre urmă­toarele cir­cum­stanțe:

Datele dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al nu mai sunt nece­sare pen­tru scop­urile pen­tru care au fost colec­tate sau pre­lu­crate în alt mod;
Ați retras con­simțămân­tul pe care se bazează pre­lu­crarea și nu există nici­un alt temei juridic pen­tru con­tin­uarea pre­lu­crării;
Ați depus o obiecție cu privire la pre­lu­crare și nu există motive legit­ime care să prevaleze pen­tru pre­lu­crare;
Datele dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al au fost pre­lu­crate în mod ile­gal;
Datele dvs. cu car­ac­ter per­son­al tre­buie șterse pen­tru a respec­ta o oblig­ație legală în temeiul drep­tu­lui Uni­u­nii sau al unui stat mem­bru la care este supus oper­a­torul;
Datele dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al au fost colec­tate în legă­tură cu oferirea de ser­vicii ale soci­etății infor­maționale.

În con­for­mi­tate cu RODO, datele dum­neav­oas­tră nu pot fi șterse dacă pre­lu­crarea este nece­sară, în ciu­da cererii dum­neav­oas­tră și a îndeplinirii condiți­ilor de mai sus:

să își exercite drep­tul la lib­er­tatea de expri­mare și de infor­mare;
pen­tru a respec­ta o oblig­ație legală care impune pre­lu­crarea în temeiul drep­tu­lui Uni­u­nii sau al leg­is­lației unui stat mem­bru la care se supune oper­a­torul sau pen­tru a îndepli­ni o sarcină de interes pub­lic sau în exercitarea autorității pub­lice cu care este învestit oper­a­torul;
din motive de interes pub­lic în dome­ni­ul sănătății pub­lice;
în scop­uri de arhivare în interes pub­lic, în scop­uri de cerc­etare ști­inți­fică sau istorică sau în scop­uri sta­tis­tice, în măsura în care drep­tul la șterg­ere este de natură să facă imposi­bilă sau să împiedice în mod serios realizarea scop­urilor unei ast­fel de pre­lu­crări;
pen­tru a sta­bili, afir­ma sau apăra pre­tenții.

Drep­tul de a solici­ta restricționarea pre­lu­crării

Aveți drep­tul de a solici­ta oper­a­toru­lui să restricționeze pre­lu­crarea în urmă­toarele cazuri:

con­tes­tați exac­ti­tatea datelor dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al, pen­tru o perioadă care să per­mită oper­a­toru­lui să ver­i­fice exac­ti­tatea datelor;
pre­lu­crarea este ile­gală, iar dum­neav­oas­tră vă opuneți șterg­erii datelor dum­neav­oas­tră cu car­ac­ter per­son­al, solic­itând în schimb restricționarea uti­lizării aces­to­ra;
oper­a­torul nu mai are nevoie de datele cu car­ac­ter per­son­al în scop­ul pre­lu­crării, dar dum­neav­oas­tră aveți nevoie de aces­tea pen­tru a vă sta­bili, a vă afir­ma sau a vă apăra pre­tenți­ile;
Dum­neav­oas­tră, ridi­cați o obiecție la pre­lu­crare — până când se sta­bilește dacă motivele legit­ime ale oper­a­toru­lui prevalează asupra motivelor de obiecție ale per­soanei vizate.

Drep­tul de opoz­iție

Aveți drep­tul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situ­ația dum­neav­oas­tră par­tic­u­lară, pre­lu­crării bazate pe un interes legit­im al oper­a­toru­lui sau pre­lu­crarea este nece­sară pen­tru îndeplinirea unei sarci­ni de interes pub­lic sau în exercitarea autorității pub­lice cu care este învestit oper­a­torul; inclu­siv crearea de pro­fil­uri pe baza aces­tor dis­poz­iții.

În cazul în care se depune o obiecție, nu vom mai fi autor­iza­ți să pre­lu­crăm datele cu car­ac­ter per­son­al, cu excepția cazu­lui în care demon­străm exis­tența unor motive legit­ime și impe­rioase pen­tru pre­lu­crare, care prevalează asupra intere­selor, drep­turilor și lib­ertăților per­soanei vizate sau a unor motive pen­tru con­statarea, afir­marea sau apărarea unor pre­tenții.

Drep­tul la porta­bil­i­tatea datelor

Aveți drep­tul de a pri­mi într-un for­mat struc­turat, uti­lizat în mod obiș­nu­it și liz­ibil de către o mașină, datele dvs. cu car­ac­ter per­son­al pe care ni le-ați furnizat și aveți drep­tul de a trim­ite aces­te date cu car­ac­ter per­son­al unui alt oper­a­tor, fără ca noi să vă împiedicăm, dacă:

pre­lu­crarea este efec­tu­ată pe baza con­simțămân­tu­lui sau pe baza unui con­tract, și
pre­lu­crarea este efec­tu­ată prin mijloace autom­a­ti­zate.

Posi­bil­i­tatea de a‑și exerci­ta drep­tul la porta­bil­i­tatea datelor și de a trim­ite datele direct către un alt oper­a­tor va fi real­iza­tă în măsura în care acest lucru este posi­bil din punct de vedere tehnic.

În con­for­mi­tate cu RODO, exercitarea drep­turilor dum­neav­oas­tră nu tre­buie să afecteze în mod neg­a­tiv drep­turile și lib­ertățile alto­ra.

Drep­tul de retragere a con­simțămân­tu­lui

În cazul în care datele dum­neav­oas­tră sunt pre­lu­crate pe baza con­simțămân­tu­lui, aveți drep­tul de a vă retrage acest con­simțământ în orice moment. Retragerea con­simțămân­tu­lui nu afectează legal­i­tatea pre­lu­crării efec­tu­ate pe baza con­simțămân­tu­lui înainte de retragerea aces­tu­ia.

În cazul în care vă retrageți con­simțămân­tul, avem drep­tul de a con­tin­ua să pre­lu­crăm datele dum­neav­oas­tră dacă acest lucru este nece­sar:

să își exercite drep­tul la lib­er­tatea de expri­mare și de infor­mare;
pen­tru a respec­ta o oblig­ație legală care impune pre­lu­crarea în temeiul drep­tu­lui Uni­u­nii sau al leg­is­lației unui stat mem­bru la care se supune oper­a­torul sau pen­tru a îndepli­ni o sarcină de interes pub­lic sau în exercitarea autorității pub­lice cu care este învestit oper­a­torul;
din motive de interes pub­lic în dome­ni­ul sănătății pub­lice;
în scop­uri de arhivare în interes pub­lic, în scop­uri de cerc­etare ști­inți­fică sau istorică sau în scop­uri sta­tis­tice, în măsura în care drep­tul la șterg­ere este de natură să facă imposi­bilă sau să împiedice în mod serios realizarea scop­urilor unei ast­fel de pre­lu­crări;
pen­tru a sta­bili, afir­ma sau apăra pre­tenții.

Drep­tul la acți­une

Aveți drep­tul de a depune o plân­gere la președ­in­tele Ofi­ci­u­lui pen­tru pro­tecția datelor cu car­ac­ter per­son­al. După cum sub­lini­ază președ­in­tele Ofi­ci­u­lui pen­tru Pro­tecția Datelor cu Car­ac­ter Per­son­al, întrucât președ­in­tele Ofi­ci­u­lui este autori­tatea care con­trolează apli­carea corec­tă a leg­is­lației privind pro­tecția datelor de către oper­a­tor, recla­man­tul tre­buie să con­tacteze mai întâi oper­a­torul pen­tru a‑și exerci­ta drep­turile.

Legă­tură direc­tă către site-ul web al Autorității pen­tru pro­tecția datelor pen­tru depunerea unei plân­geri;

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

6. Securitatea utilizării site-ului web

Dorim să vă infor­măm că Samm­ler Sp. z o.o. uti­lizează măsuri tehnice și orga­ni­za­torice adec­vate pen­tru a asigu­ra un niv­el max­im de pro­tecție a per­soanelor care uti­lizează site-ul com­paniei și care furnizează datele lor per­son­ale prin inter­medi­ul for­mu­la­ru­lui de con­tact, pre­cum și abonarea la newslet­ter.

Pen­tru a garan­ta cel mai înalt niv­el de secu­ri­tate în uti­lizarea site-ului web, aces­ta este secur­izat printr-un cod SSL.

7 Fursecuri

Uti­lizând site-ul web sammler.com.co.uk, accep­tați cook­ie-urile care per­mit funcționarea site-ului web Samm­ler Sp. z o.o.. Cook­ie-urile pe care le folosim fac parte din soluția Google Ana­lyt­ics. Datele colec­tate prin ser­vi­ci­ul indi­cat sunt pre­lu­crate în țara furni­zoru­lui de pro­duse, adică în SUA, respec­tând în ace­lași timp toate cer­ințele Uni­u­nii Europene pen­tru pre­lu­crarea către țări terțe. Pen­tru infor­mații mai detal­i­ate despre soluția uti­liza­tă, vă rugăm să faceți clic pe link-ul de mai jos:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Uti­lizăm cook­ie-uri în urmă­toarele scop­uri:

întreținerea și funcționarea corec­tă a ser­vici­ilor site-ului web

să păstreze sta­tis­ti­ci privind viz­ita­torii site-ului

În plus, dorim să vă infor­măm că este posi­bilă con­fig­u­rarea cook­ie-urilor de către dum­neav­oas­tră în browserele indi­vid­uale. Cook­ie-urile pot fi lim­i­tate sau blo­cate com­plet. Mai jos găsiți instrucți­u­ni privind mod­ul de con­fig­u­rare a mod­ulelor cook­ie în fiecare brows­er.

Inter­net Explore

Microsoft Edge

Mozil­la Fire­fox

Chrome

Opera

Safari

8 Dispoziții finale

Uti­lizarea site-ului web sammler.com.co.uk și furnizarea datelor dum­neav­oas­tră per­son­ale în for­mu­la­re este în întregime vol­un­tară. În unele cazuri, furnizarea de date poate fi nece­sară pen­tru un scop spe­cif­ic.

Samm­ler Sp. z o.o. își rez­ervă drep­tul de a mod­i­fi­ca polit­i­ca în orice moment datorită dome­ni­u­lui de apli­care a ser­vici­ilor oferite și pen­tru a se adap­ta la leg­is­lația mod­i­fi­cată. În orice caz, în măsura în care este posi­bil, vom încer­ca să vă infor­măm cu privire la o actu­alizare a Politicii înainte de imple­mentarea aces­teia.

Polit­i­ca de con­fi­dențial­i­tate actu­al­iza­tă ulti­ma dată la 20/05/2022.

meniu