Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Termeni și condiții de cont

Termeni și condiții pentru contul SAMMLER RECBORD

Dis­poz­iți­ile refer­i­toare la Între­prinză­torul priv­i­le­giat se aplică con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021.

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Con­tact cu vânză­torul
§ 3 Cer­ințe tehnice
§ 4 Cont
§ 5 Recla­mații
§ 6 Date cu car­ac­ter per­son­al
§ 7 Rez­ervări

§ 1 DEFINIȚII

Con­suma­tor — con­suma­tor în sen­sul Codu­lui civ­il.
Cont — o car­ac­ter­is­tică gra­tu­ită a Mag­a­z­in­u­lui (ser­vi­ciu) regle­men­tată în acești ter­meni și condiții prin care Cumpără­torul poate deschide un cont indi­vid­ual în Mag­a­zin.
Cumpără­tor — orice per­soană care cumpără de la mag­a­zin.
Cumpără­tor pri­or­i­tar — Priv­i­le­giat pen­tru con­suma­tori sau între­prinderi.
Com­er­ciant priv­i­le­giat — o per­soană fiz­ică care încheie cu vânză­torul un con­tract care este direct legat de activ­i­tatea sa com­er­cială, dar care nu are un car­ac­ter pro­fe­sion­al pen­tru aceas­ta (definiție aplic­a­bilă con­tractelor încheiate începând cu 1 ian­uar­ie 2021).
Mag­a­zin — Mag­a­z­in­ul online SAMMLER RECBORD oper­at de către Vânză­tor la urmă­toarea adresă https://recbord.com.pl
Vânză­tor — SAMMLER Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią [SAMMLER Soci­etate cu răspun­dere lim­i­tată] cu sedi­ul social în Poz­nań (61–696), ul. Serb­s­ka 17/6, înscrisă în Reg­istrul antre­preno­rilor din Reg­istrul națion­al al tri­bunalelor țin­ut de Tri­bunalul dis­trict­ual Poz­nań — Nowe Mias­to și Wil­da din Poz­nań, Depar­ta­men­tul eco­nom­ic VIII al Reg­istru­lui națion­al al tri­bunalelor cu numărul: 0000412881, NIP: 7773224573, REGON: 302060570, cap­i­tal social de 75.000,00 PLN.

§ 2 CONTACTAREA VÂNZĂTORULUI

 1. Adresa poș­tală: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca
 2. Adresa de e‑mail: sprzedaz@sammler.com.pl
 3. Tele­fon: +48 507249073

§ 3 CERINȚE TEHNICE

 1. Pen­tru buna funcționare și creare a unui Cont, aveți nevoie de:
  • cont de e‑mail activ
  • un dis­poz­i­tiv cu acces la inter­net
  • un brows­er web care accep­tă JavaScript și cook­ie-uri

§ 4 CONT

 1. Crearea unui Cont este în întregime vol­un­tară și depinde de voința Cumpără­toru­lui.
 2. Un cont oferă Cumpără­toru­lui posi­bil­ități supli­menta­re, cum ar fi vizualizarea istoricu­lui comen­zilor plasate de Cumpără­tor în Mag­a­zin, ver­i­fi­carea statu­tu­lui unei comen­zi sau editarea datelor Cumpără­toru­lui.
 3. Pen­tru a crea un Cont, tre­buie să com­ple­tați for­mu­la­rul core­spun­ză­tor din Mag­a­zin.
 4. În momen­tul creării unui cont, se încheie un con­tract pe o perioadă nede­ter­mi­nată de timp între cumpără­tor și vânză­tor pen­tru oper­area con­tu­lui în ter­menii și condiți­ile spec­ifi­cate în prezen­tul reg­u­la­ment.
 5. Cumpără­torul poate anu­la con­tul în orice moment fără a supor­ta cos­turi.
 6. Pen­tru a anu­la con­tul, tre­buie să trim­iteți anu­larea dvs. către vânză­tor la adresa de e‑mail: sprzedaz@sammler.com.pl, ceea ce va duce la șterg­erea ime­di­ată a con­tu­lui și la rezilierea con­trac­tu­lui de cont.

§ 5 PLÂNGERI

 1. Recla­mați­ile privind funcționarea con­tu­lui tre­buie adresate la adresa de e‑mail: sprzedaz@sammler.com.pl
 2. Recla­mația va fi soluțion­ată de către vânză­tor în ter­men de 14 zile.

  PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS
 3. În cazul în care pro­ce­du­ra de recla­mație nu pro­duce rezul­tat­ul scon­tat de con­suma­tor, aces­ta poate recurge, print­re altele, la:
  1. mediere efec­tu­ată de către Inspec­torat­ul de inspecție com­er­cială al voievo­dat­u­lui com­pe­tent la niv­el local, căruia tre­buie să i se prez­inte o cerere de mediere. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. Lista inspec­toratelor poate fi con­sul­tată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. cu aju­torul instanței per­ma­nente de arbi­traj pen­tru con­suma­tori com­pe­tente care funcționează pe lângă Inspec­torat­ul provin­cial de inspecție com­er­cială, căreia tre­buie să i se prez­inte o cerere de exam­inare a cazu­lui în fața instanței de arbi­traj. De reg­ulă, pro­ce­durile sunt gra­tu­ite. O listă a instanțelor este disponi­bilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. asis­tență gra­tu­ită din partea ombuds­man­u­lui munic­i­pal sau dis­trict­ual al con­suma­to­rilor;
  4. Plat­for­ma online a ODR este disponi­bilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Admin­is­tra­torul datelor cu car­ac­ter per­son­al furnizate de Cumpără­tor la uti­lizarea Con­tu­lui este Vânză­torul. Infor­mații detal­i­ate cu privire la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al de către Vânză­tor — inclu­siv alte scop­uri și motive de pre­lu­crare a datelor, pre­cum și des­ti­natarii datelor, pot fi găsite în Polit­i­ca de con­fi­dențial­i­tate disponi­bilă în Mag­a­zin — datorită prin­cip­i­u­lui trans­parenței, cuprins în Reg­u­la­men­tul gen­er­al al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­sil­i­u­lui (UE) privind pro­tecția datelor — “RODO”.
 2. Scop­ul pre­lu­crării datelor Cumpără­toru­lui este de a menține con­tul. Temeiul pre­lu­crării datelor cu car­ac­ter per­son­al în acest caz este un con­tract de furnizare a unui ser­vi­ciu sau acți­u­nile între­prinse la cer­erea Cumpără­toru­lui în ved­erea încheierii unui ast­fel de con­tract [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (b) din RODO], pre­cum și intere­sul legit­im al Vânză­toru­lui, con­stând în pre­lu­crarea datelor în scop­ul sta­bilirii, inves­tigării sau apărării unor even­tuale pre­tenții [arti­colul 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO].
 3. Furnizarea de date de către Cumpără­tor este vol­un­tară, dar în ace­lași timp nece­sară pen­tru a menține con­tul. Nefurnizarea datelor înseam­nă că Vânză­torul nu va fi în măsură să furnizeze ser­vi­ci­ul Cont.
 4. Datele Cumpără­toru­lui vor fi pre­lu­crate până la:
  1. Con­tul va fi șters de către vânză­tor la cer­erea cumpără­toru­lui.
  2. posi­bil­i­tatea ca Cumpără­torul sau Vânză­torul să for­muleze pre­tenții legate de cont încetează;
  3. este accep­tată obiecția Cumpără­toru­lui cu privire la pre­lu­crarea datelor sale cu car­ac­ter per­son­al — în cazul în care baza pre­lu­crării datelor a fost intere­sul legit­im al Vânză­toru­lui

- ori­care din­tre aces­tea este aplic­a­bilă în cazul respec­tiv și care este cea mai recen­tă.

 1. Cumpără­torul are drep­tul de a cere:
  1. acce­sul la datele lor per­son­ale,
  2. rec­ti­fi­carea aces­to­ra,
  3. șterg­eri,
  4. lim­itarea pre­lu­crării,
  5. trans­fer­ul de date către un alt oper­a­tor
   pre­cum și leg­ea:
  6. de a se opune în orice moment pre­lu­crării datelor din motive legate de situ­ația par­tic­u­lară a Cumpără­toru­lui — la pre­lu­crarea datelor cu car­ac­ter per­son­al care îl privesc în temeiul arti­colu­lui 6 alin­ea­t­ul (1) lit­era (f) din RODO (și anume, pe baza intere­selor legit­ime urmărite de oper­a­tor).
 2. Pen­tru a‑și exerci­ta drep­turile, cumpără­torul tre­buie să con­tacteze vânză­torul.
 3. În cazul în care cumpără­torul con­sid­eră că datele sale sunt pre­lu­crate în mod ile­gal, cumpără­torul poate depune o plân­gere la președ­in­tele Autorității pen­tru pro­tecția datelor cu car­ac­ter per­son­al.

§ 7 REZERVE

 1. Furnizarea de conțin­ut ile­gal de către cumpără­tor este interzisă.
 2. Con­trac­tul de cont se încheie în lim­ba poloneză.
 3. În cazul în care există motive înte­meiate, ast­fel cum se menționează la alin­ea­t­ul (4), vânză­torul are drep­tul de a mod­i­fi­ca prezen­tele reg­uli de cont.
 4. Motivele val­a­bile mențion­ate la alin­ea­t­ul (3) sunt:
  1. nece­si­tatea de a adap­ta mag­a­z­in­ul la dis­poz­iți­ile legale aplic­a­bile funcționării sale
  2. îmbunătățirea secu­rității ser­vi­ci­u­lui furnizat
  3. o mod­i­fi­care a funcțion­al­ității con­tu­lui care nece­sită o mod­i­fi­care a reg­ulilor con­tu­lui.
 5. Cumpără­torul este infor­mat cu privire la o mod­i­fi­care plan­i­fi­cată a regle­men­tărilor con­tu­lui cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a mod­i­ficării prin inter­medi­ul unui e‑mail trim­is la adresa atribuită con­tu­lui.
 6. În cazul în care cumpără­torul nu este de acord cu mod­i­fi­carea plan­i­fi­cată, aces­ta tre­buie să informeze vânză­torul prin trim­iterea unui mesaj core­spun­ză­tor la adresa de e‑mail a vânză­toru­lui. sprzedaz@sammler.com.plcare va avea ca rezul­tat rezilierea acor­du­lui privind con­tul de la data intrării în vigoare a mod­i­ficării plan­i­fi­cate sau mai devreme, dacă cumpără­torul solic­ită acest lucru.
 7. În cazul în care cumpără­torul nu se opune mod­i­ficării plan­i­fi­cate până la data intrării în vigoare a aces­teia, se con­sid­eră că a acceptat‑o, ceea ce nu con­sti­tu­ie un obsta­col în calea rezilierii viitoare a con­trac­tu­lui.
 8. În cazul unui even­tu­al litigiu cu un cumpără­tor care nu este un cumpără­tor pri­or­i­tar, instanța com­pe­ten­tă este cea de la sedi­ul social al vânză­toru­lui.
meniu