Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Proiectezi grădini? Folosești borduri pentru a separa spațiile din grădină?

Bor­durile RecBord vor aduce ordine în gră­dinile clienților Tale. Separi cu aces­tea iar­ba de pavaj și gre­sie fără a uti­liza mar­gi­ni de beton.

De ce merită?

Se oferă clienților bor­duri de 6 ori mai ief­tine decȃt pava­jul din beton

Alege de 6 ori mai ief­tine bor­duri de grăd­ină pen­tru ame­na­jarea spați­u­lui în grăd­ină ȋn schimb de pasaje de beton. Datorită aces­tui fapt, poți oferi clienților tăi prețuri mai mici pen­tru ser­vici­ile Tale.

Se folosește pachete de borduri gata pentru montare

Alegeți un kit de bor­duri gata de asam­blare în loc să mon­tați fiecare piesă sep­a­rat. În pachet veți găsi bor­durile, numărul corect de pini de fixare, pre­cum și un cio­can și mănuși.

Se separă spațiul de grădină mai repede decât cu margini de beton

Bor­durile reprez­in­tă o alter­na­tivă mai ușoară la bor­durile din beton. Nu le ridi­cați și le așeza­ți rapid, conec­tân­du-le între ele cu un sin­gur clic. Nu tre­buie să săpați găuri în pământ pen­tru a le insta­la.

Concentrează-te pe design, noi vă vom oferi bordurile

Nu mai pierdeți timp căutând bor­duri în mag­a­zine și coman­dați-le în orice can­ti­tate din­tr-un sin­gur loc. Noi sun­tem pro­ducă­torul și avem întot­deau­na un depoz­it aprovizion­at. Plasați o comandă pen­tru exact can­ti­tatea de bor­duri de care aveți nevoie. Vă vom trim­ite bor­durile în ter­men de 24 de ore. Aveți între­bări?

Atinge idei noi de proiecte

Îmbogățiți-vă porto­foli­ul cu mod­ele de alei și peluze în for­mă de val­uri și cer­curi, care până acum erau difi­cil de con­stru­it cu bor­duri de beton. Cu aju­torul bor­durilor flex­i­bile, veți delimi­ta acest spațiu sim­plu și rapid.

Reclamațiile nu vor mai fi o problemă

Folosiți bor­durile RecBord și nu vă mai faceți gri­ji cu privire la cos­turile de despăgu­bire. Bor­durile sunt real­izate cu aju­torul unei tehnologii mod­erne de pro­ducție și nu se vor destră­ma după două sezoane. Garan­tăm acest lucru printr-un studiu tehno­log­ic și un raport de eval­u­are tehnică națion­ală.

Calculați câți metri de bordură aveți nevoie pentru proiectul dvs.

Nu pierdeți tim­pul numărând câți metri de bor­dură aveți nevoie pen­tru proiec­tul dum­neav­oas­tră. Cal­cu­lați în cal­cu­la­tor și nu mai pierdeți nici­un ban comandând o lungime inutilă de bor­dură.

Crează o marcă modernă cu mentalitate EKO

Oferind clienților bor­duri RecBord reci­clate fab­ri­cate în 100%, con­stru­iți un brand eco­log­ic cu care clienții se vor iden­ti­fi­ca. În plus, le ofer­iți clienților un pro­dus netox­ic, sig­ur pen­tru copii și ani­male, deoarece bor­durile nu eliberează sub­stanțe tox­i­ce în sol.

Iată planul tău simplu pentru a separa căile, aleile și straturile de flori

Bor­durile RecBord sunt disponi­bile în 3 înălți­mi la ale­sul tău, datorită căro­ra le puteți ajus­ta la orice gazon, copac și gard. Comandă cȃt avi nevoie — nu solic­ităm o can­ti­tate min­imă de bor­duri în coman­da Ta. Vei pri­mi bor­durile în ter­men de 24 de ore.

Bor­dură
Kituri

Comandă borduri pentru grădină cu garanție direct de la producător

Comandă orice can­ti­tate de bor­duri pen­tru grăd­ină. Oferi clienților tăi bor­duri de grăd­ină cu o garanție de cal­i­tate pe 10 ani, pe care nu vor fi nevoiți să o înlocuiască după sezon. Bor­durile vom trim­ite în ter­men de 24 de ore.

Luni — Vineri ȋn orele de la 8.00 pȃnă la 16.00
Con­tact Acasă
meniu