Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Retururi și reclamații

Retragerea din contract

Dacă

A) sun­teți un con­suma­tor

sau

(B) sun­teți o per­soană fiz­ică, iar con­trac­tul pe care l‑ați încheiat cu noi începând cu 1 ian­uar­ie 2021 este direct legat de afac­erea dum­neav­oas­tră, dar nu are un car­ac­ter pro­fe­sion­al pen­tru dum­neav­oas­tră

- ca reg­ulă gen­er­ală, aveți drep­tul la drep­tul de retragere din­tr-un con­tract la dis­tanță.

Vă puteți retrage din con­tract prin trans­miterea către noi declar­ație de retragere de exem­plu, prin e‑mail trim­is la: bok@sammler.com.pl

Retur­nați-ne ime­di­at bunurile retur­nate la urmă­toarea adresă: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca , dar nu mai târz­iu de 14 zile de la data la care vă retrageți din con­tract.

Vă puteți retrage din con­tract în ter­men de 14 zile.

Începe perioa­da de retragere de 14 zile:

  • pen­tru un con­tract în care livrăm bunurile, fiind oblig­ați să trans­fer­ăm pro­pri­etatea aces­to­ra — de a intra în pos­esia bunurilor de către dum­neav­oas­tră sau o terță parte, alta decât trans­porta­torul desem­nat de dum­neav­oas­tră și, în cazul unui con­tract care implică mai multe bunuri care urmează să fie livrate sep­a­rat, în tranșe sau în părți, de la intrați în pos­esia ultim­u­lui bun, lot sau bucată de către dum­neav­oas­tră sau o terță parte, alta decât trans­porta­torul desem­nat de dum­neav­oas­tră.

Trim­iterea declar­ației înainte de ter­menul lim­ită este sufi­cien­tă pen­tru respectarea aces­tu­ia.

Vom ram­bur­sa plățile efec­tu­ate de dum­neav­oas­tră, inclu­siv cos­turile de livrare a bunurilor în con­for­mi­tate cu ter­menii și condiți­ile, fără întârziere, dar nu mai târz­iu de 14 zile de la prim­irea declar­ației dum­neav­oas­tră de retragere din con­tract.

Putem reține ram­bur­sarea plății prim­ite de la dvs. până când prim­im bunurile înapoi sau până când ne furniza­ți dova­da returnării, în funcție de care din­tre aces­te eveni­mente are loc primul.

Amintiți-vă că nu aveți dreptul de retragere dintr-un contract încheiat la distanță, printre altele:

  • în care obiec­tul spec­ta­colu­lui este Bunuri nereparate, fab­ri­cate con­form speci­fi­cați­ilor dvs. sau pen­tru a vă sat­is­face nevoile per­son­al­izate;
  • în care obiec­tul spec­ta­colu­lui este măr­furi peris­abile sau care au un ter­men de val­a­bil­i­tate scurt;
  • în cazul în care obiec­tul prestației este reprezen­tat de bunuri livrate în ambal­a­je sig­i­late din care odată deschis, nu poate fi retur­nat din motive de sănă­tate sau de igienăîn cazul în care ambal­a­jul a fost deschis după livrare;
  • în cazul în care obiec­tul prestației con­stă în bunuri care, prin natu­ra lor, sunt ameste­cate în mod insep­a­ra­bil cu alte bunuri după livrare;
  • în care obiec­tul spec­ta­colu­lui este înreg­istrări sonore sau vizuale sau pro­grame de cal­cu­la­tor furnizate în ambal­aj sig­i­latîn cazul în care ambal­a­jul a fost deschis după livrare.

Pen­tru detalii privind anu­larea, vă rugăm să con­sul­tați Ter­menii și condiți­ile noas­tre de vân­zare.

Recla­mații

Dacă sun­teți un con­suma­tor, în cazul în care bunurile achiz­ițion­ate de la noi nu sunt con­forme cu con­trac­tul, aveți drep­tul de a face o recla­mație cu privire la aces­tea în baza preved­er­ilor privind răspun­derea pen­tru necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul, care se regăs­esc în Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Mon­i­torul Ofi­cial 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare).

Cel mai bine este să trim­iteți o plân­gere la urmă­toarea adresă de e‑mail: bok@sammler.com.pl  sau prin poștă la Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca.

 Bunurile care nu sunt con­forme cu con­trac­tul tre­buie trim­ise la adresa: Rud­ni­ki 6F, 64–330 Opaleni­ca.

În legă­tură cu necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul, puteți solici­ta:

  • schim­bul de bunuri ,
  • să înlă­ture lip­sa de con­for­mi­tate a bunurilor cu con­trac­tul,

În cazul în care cele de mai sus nu sunt posi­bile în con­for­mi­tate cu arti­colul 43e din Leg­ea privind drep­turile con­suma­to­rilor din 30 mai 2014 (Jur­nalul Ofi­cial 2014, poz­iția 827, cu mod­i­ficările ulte­rioare), puteți face o declar­ație la:

  • reduc­ere de preț,
  • să se retragă din con­tract — în cazul în care necon­for­mi­tatea bunurilor cu con­trac­tul este sem­ni­fica­tivă.

Sun­tem răspun­ză­tori față de dvs. pen­tru orice necon­for­mi­tate a bunurilor cu con­trac­tul, exis­ten­tă la momen­tul livrării și descoper­ită în ter­men de doi ani de la acel moment, cu excepția cazu­lui în care dura­ta de val­a­bil­i­tate a bunurilor este mai mare. Orice necon­for­mi­tate a bunurilor cu con­trac­tul care apare înainte de expi­rarea a doi ani de la livrarea bunurilor este prezu­mată a fi exi­s­tat la momen­tul livrării, cu excepția cazu­lui în care se dovedește con­trar­i­ul sau dacă această prezumție nu poate fi con­cil­i­ată cu natu­ra speci­fică a bunurilor sau cu natu­ra necon­for­mității bunurilor.

Ca reg­ulă gen­er­ală, puteți să noti­fice în ter­men de doi ani de la con­statarea necon­for­mității bunurilor cu con­trac­tul , dar ter­menul de depunere a unei recla­mații nu se poate încheia înainte de expi­rarea perioad­ei de răspun­dere a vânză­toru­lui.

Vom lua în con­sid­er­are recla­mația dum­neav­oas­tră (vom răspunde la aceas­ta) în ter­men de 14 zile de la data la care am prim­it recla­mația dum­neav­oas­tră.

Ne rez­ervăm drep­tul de a refuza recla­mați­ile privind pro­duse­le expi­rate care nu erau expi­rate în momen­tul achiz­iționării în mag­a­zin.

Pen­tru mai multe infor­mații despre recla­mații, vă rugăm să con­sul­tați Ter­menii și condiți­ile de vân­zare.

Anexă: For­mu­lar de retragere

Mai jos este prezen­tat un mod­el de for­mu­lar de retragere, pe care con­suma­torul sau com­er­ciantul priv­i­le­giat îl poate folosi sau nu:

Descăr­cați for­mu­la­rul

meniu