Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Ce să folosiți pentru borduri în grădină?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 5 minute

Bor­durile de grăd­ină au multe funcții — de la sep­a­rarea gazonu­lui de stra­turile de flori, la pro­te­jarea plantelor de dete­ri­orări mecanice, până la adău­garea unui fin­isaj estet­ic la com­poz­iția gră­dinii. Alegerea mate­ri­alu­lui potriv­it pen­tru mar­gi­ni este esențială pen­tru dura­bil­i­tatea, funcțion­al­i­tatea și aspec­tul gră­dinii. În prezent, există numeroase mate­ri­ale disponi­bile pe piață, de la mate­ri­ale nat­u­rale, pre­cum pia­tra sau lem­nul, până la soluții mod­erne din plas­tic sau beton. Alegerea depinde de prefer­ințele indi­vid­uale ale pro­pri­etaru­lui gră­dinii, pre­cum și de condiți­ile de mediu și de scop­ul colțu­lui. În acest arti­col, aruncăm o privire asupra diferitelor opți­u­ni și ofer­im sfa­turi, ce să folosească pen­tru bor­duri în grăd­inăpen­tru a servi cu suc­ces.

Ce să folosiți pentru borduri în grădină? Începeți prin a vă alege materialul

Ce să folosiți pen­tru bor­duri în grăd­ină este o între­bare pe care și‑o pun mulți pro­pri­etari de gră­di­ni, fie că sunt începă­tori sau exper­i­men­tați. Alegerea mate­ri­alu­lui potriv­it este impor­tan­tă nu numai pen­tru estet­ică, ci și pen­tru funcțion­al­i­tate și dura­bil­i­tate. Mai jos sunt prezen­tate câte­va soluții pop­u­lare și dovedite. Descoper­iți avan­ta­jele uti­lizării pietrei, betonu­lui, lem­nu­lui și plas­tic­u­lui pen­tru bor­duri. Regândiți-vă aștep­tările și alegerea dum­neav­oas­tră va deveni cu sig­u­ranță mai ușoară. 

Din ce să faci margini de grădină? Din piatră

Bor­durile din pia­tră sunt una din­tre cele mai cla­sice și dura­bile soluții, care au fost în mod dura­bil pop­u­lare print­re iubitorii de grăd­ină timp de sec­ole. Tex­tu­ra lor nat­u­rală, unică și pale­ta bogată de culori face ca fiecare bucată de pia­tră să fie unică. Bor­durile din pia­tră se îmbină per­fect cu veg­e­tația, creând un ansam­blu armo­nios cu împre­jurim­i­le. Pe lângă estet­i­ca incon­testa­bilă, pia­tra se dis­tinge prin rezis­tența extra­or­di­nară la diverse condiții mete­o­ro­log­ice — de la iernile reci la ver­ile fierbinți. Nu se decol­ore­ază atun­ci când este expusă la soare, nu se crapă din cauza înghețu­lui și este rezis­ten­tă la apă, ceea ce înseam­nă că nu nece­sită o întreținere frecven­tă.

Unul din­tre cele mai mari puncte forte ale bor­durilor din pia­tră este ver­sa­til­i­tatea sa. Aces­tea pot fi așezate într‑o vari­etate de mod­ele, de la linii sim­ple la moza­i­curi com­pli­cate, reflec­tând stilul per­son­al al pro­pri­etaru­lui gră­dinii. Dacă vă între­bați, ceea ce pen­tru a face o mar­gine de gazon dinsă fie dura­bile și neschim­bă­toare pen­tru anii urmă­tori, investiți în pia­tră.

Din ce să faci o margine de grădină? Din beton 

Bor­durile din beton devin din ce în ce mai pop­u­lare în rân­dul pro­pri­etar­ilor de gră­di­ni, în spe­cial a celor care caută soluții robuste și de lungă durată. Aces­tea reprez­in­tă o alter­na­tivă exce­len­tă la pia­tră. Dura­bil­i­tatea lor ridi­cată face din beton un mate­r­i­al cu o rezis­tență con­sid­er­abilă, ast­fel încât sunt ide­ale pen­tru zonele supuse unor sarci­ni grele, cum ar fi aleile sau locurile de par­care. Bor­durile pro­te­jează în mod efi­cient veg­e­tația de a fi căl­cată și previn răspândi­rea necon­tro­lată a plantelor.

Bor­durile din beton sunt apre­ci­ate pen­tru ver­sa­til­i­tatea lor. Datorită tehnologi­ilor mod­erne, betonul poate fi mod­e­lat în aproape orice for­mă — de la forme geo­met­rice sim­ple la forme mai com­plexe și artis­tice. În plus, este posi­bilă col­orarea betonu­lui într‑o gamă largă de culori, de la nuanțe nat­u­rale de gri până la culori vibrante și intense. Acest lucru oferă o mare posi­bil­i­tate de adaptare la stilul din jur, pen­tru care per­miteți mar­gine de gazon a mate­ri­alu­lui descris. Bor­durile din beton au, de aseme­nea, avan­ta­jul unei întrețineri min­ime. Ele sunt rezis­tente la condiți­ile mete­o­ro­log­ice, cum ar fi ploa­ia, zăpa­da sau razele UV.

Din ce poți face borduri în grădina ta? Din lemn

Bor­durile din lemn reprez­in­tă una din­tre cele mai tradiționale soluții. Cu struc­tura sa nat­u­rală, lem­nul aduce în grăd­ină o atmos­feră de căl­dură, lin­iște și apropiere de natură. Gran­u­lația nereg­u­lată adaugă unic­i­tate fiecărei piese, creând un peisaj estet­ic plă­cut și armo­nios. Atun­ci când alegeți bor­duri din lemn, obțineți un pro­dus care este rel­a­tiv ușor de insta­lat. În cele mai multe cazuri, nu nece­sită echipa­mente sau abil­ități de spe­cial­i­tate. Grinzile sau scân­durile din lemn pot fi așezate după cum con­sid­er­ați nece­sar, creând o vari­etate de forme și mod­ele care se vor potrivi per­fect în geome­tria gră­dinii dum­neav­oas­tră.

Cu toate aces­tea, fiind un mate­r­i­al organ­ic, lem­nul este mai sen­si­bil la intem­perii decât pia­tra sau betonul. Pen­tru ca bor­durile din lemn să rămână plă­cute ochi­u­lui timp de mulți ani, este esențial să le supuneți unei întrețineri reg­u­late. Aceas­ta con­stă în prin­ci­pal în impreg­narea lem­nu­lui cu agenți spe­ciali care îl pro­te­jează împotri­va umid­ității, a dăună­to­rilor și a radi­ați­ilor UV. Pro­te­jând lem­nul, nu numai că îi pre­lungiți dura­ta de viață, dar favoriza­ți și culoarea și struc­tura pro­fundă. Unele specii, cum ar fi ste­jarul, laricele și lem­nul exot­ic, sunt în mod nat­ur­al mai rezis­tente la intem­perii și dăună­tori, ceea ce face ca aces­tea să nece­site o întreținere mai puțin inten­să.

Ce bordură de gazon este durabilă și versatilă? Fabricată din plastic

Dacă vă între­bați, ce să folosească pen­tru bor­duri de grăd­ină cu o durată de viață lungă și cer­ințe min­ime de întreținere, mate­ri­alele plas­tice se vor dove­di a fi răspun­sul. Aces­tea sunt rezis­tente la umid­i­tate, ciu­per­ci și dăună­tori, ceea ce le face soluția ide­ală pen­tru cei care nu doresc să petreacă mult timp îngri­jin­du-și și menținând bor­durile în stare impeca­bilă. Acest lucru se datore­ază fap­tu­lui că, spre deose­bire de alte mate­ri­ale, mate­ri­alele plas­tice nu nece­sită con­ser­vanți spe­cial­iza­ți sau întreținere reg­u­lată. În plus, datorită uti­lizării de pini Veți potrivi ușor și rapid bor­du­ra. Pinii din ace­lași mate­r­i­al asig­ură sta­bil­i­tatea struc­turală și pro­te­jează bor­durile de deplasare.

Un alt avan­taj al bor­durilor din plas­tic este ver­sa­til­i­tatea sa. Aces­tea sunt per­fecte atât în gră­dinile mici de acasă, unde pot sep­a­ra stra­turile de flori de gazon sau aleile de stra­turile de flori, cât și în spați­ile verzi mari, cum ar fi par­curile sau zonele de agre­ment. Designul lor mod­ern și vari­etatea de soluții disponi­bile fac posi­bilă crearea unor com­poz­iții spațiale coer­ente și plă­cute din punct de vedere estet­ic.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu