Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Z czego zrobić obrzeża w ogrodzie?

Kacper Mikołajewicz
15 gru 2023
Czas czytania: 5 minut

Obrzeża ogrodowe pełnią wiele funkcji – od odd­ziela­nia trawni­ka od rabat, poprzez zabez­pieczanie roślin przed mechan­iczny­mi uszkodzeni­a­mi, aż po dodanie este­ty­cznego wykończenia ogrodowej kom­pozy­cji. Wybór odpowied­niego mate­ri­ału na obrzeża jest kluc­zowy dla trwałoś­ci, funkcjon­al­noś­ci i wyglą­du ogro­du. Dziś ist­nieje wiele mate­ri­ałów dostęp­nych na rynku, od nat­u­ral­nych, takich jak kamień czy drewno, po nowoczesne rozwiąza­nia z tworzyw sztucznych czy betonu. Wybór zależy od indy­wid­u­al­nych pref­er­encji właś­ci­ciela ogro­du, jak również od warunk­ów środowiskowych oraz przez­naczenia danego zakąt­ka. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnorod­nym możli­woś­ciom i doradz­imy, z czego zro­bić obrzeża w ogrodzie, aby pomyśl­nie służyły.

Z czego zrobić obrzeże w ogrodzie? Zacznij od wyboru materiału

Z czego zro­bić obrzeże w ogrodzie to pytanie, które zada­je sobie wielu właś­ci­cieli ogrodów, zarówno tych początku­ją­cych, jak i doświad­c­zonych. Wybór odpowied­niego mate­ri­ału jest istot­ny nie tylko ze wzglę­du na este­tykę, ale także funkcjon­al­ność i trwałość. Poniżej przed­staw­iamy kil­ka pop­u­larnych i sprawd­zonych rozwiązań. Poz­naj zale­ty zas­tosowa­nia do obrzeży kamienia, betonu, drew­na i tworzyw sztucznych. Prze­myśl swo­je oczeki­wa­nia, a wybór z pewnoś­cią okaże się łatwiejszy. 

Z czego zrobić obrzeża ogrodowe? Z kamienia

Kami­enne obrzeża są jed­nym z najbardziej klasy­cznych i trwałych rozwiązań, które od wieków cieszą się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią wśród miłośników ogrodów. Ich nat­u­ral­na, niepow­tarzal­na tek­stu­ra i boga­ta pale­ta kolorów spraw­ia­ją, że każdy frag­ment kamienia charak­teryzu­je się unikalnoś­cią. Kami­enne obrzeża doskonale kom­ponu­ją się z roślin­noś­cią, tworząc har­moni­jną całość z otocze­niem. Oprócz nieza­przeczal­nej este­ty­ki kamień wyróż­nia niezwykła odporność na różnego rodza­ju warun­ki atmos­fer­yczne – od mroźnych zim po upalne lata. Nie blaknie pod wpły­wem słoń­ca, nie pęka wskutek mrozów i jest odporny na dzi­ałanie wody, co spraw­ia, że nie wyma­ga częstych kon­serwacji.

Jeden z najwięk­szych atutów kami­en­nych obrzeży stanowi ich wszech­stron­ność. Mogą być układane w różnych wzo­rach, od prostych linii po skom­p­likowane mozai­ki, odzwier­cied­la­jące oso­bisty styl właś­ci­ciela ogro­du. Jeśli zas­tanaw­iasz się, z czego zro­bić obrzeże trawnikowe, aby było trwałe i niezmi­enne przez lata, zain­wes­t­uj w kamień.

Z czego zrobić obrzeże ogrodowe? Z betonu 

Obrzeża betonowe cieszą się ros­ną­cym zain­tere­sowaniem wśród właś­ci­cieli ogrodów, zwłaszcza tych, którzy szuka­ją solid­nych i dłu­gotr­wałych rozwiązań. Stanow­ią świet­ną alter­naty­wę dla kamienia. Duża wytrzy­małość spraw­ia, że beton jest mate­ri­ałem o znacznej wytrzy­małoś­ci, a więc doskonale nada­je się do miejsc narażonych na duże obciąże­nia, takich jak ścież­ki czy miejs­ca parkingowe. Obrzeża te skutecznie chronią roślin­ność przed roz­jeżdżaniem i zabez­piecza­ją przed niekon­trolowanym rozprzestrzeni­an­iem się roślin.

Obrzeża betonowe ceni się za ich wszech­stron­ność. Dzię­ki współczes­nym tech­nolo­giom beton może być ksz­tał­towany w niemal dowolne formy – od prostych, geom­e­trycznych ksz­tałtów po bardziej skom­p­likowane i artysty­czne. Dodatkowo ist­nieje możli­wość bar­wienia betonu w sze­rokim zakre­sie kolorów, od nat­u­ral­nych odcieni szaroś­ci po żywe, inten­sy­wne bar­wy. Daje to ogromne możli­woś­ci adap­tacji do styl­isty­ki otoczenia, na jakie pozwala­ją obrzeża trawnikowe z opisy­wanego mate­ri­ału. Obrzeża betonowe mają również zaletę w postaci min­i­mal­nej kon­serwacji. Są odporne na dzi­ałanie czyn­ników atmos­fer­ycznych, takich jak deszcz, śnieg czy promie­nie UV.

Z czego można zrobić obrzeża w ogrodzie? Z drewna

Drew­ni­ane obrzeża to jed­no z najbardziej trady­cyjnych rozwiązań. Za sprawą swo­jej nat­u­ral­nej struk­tu­ry drewno wnosi do ogro­du atmos­ferę ciepła, spoko­ju i bliskoś­ci z naturą. Niereg­u­larne usło­je­nie doda­je unikalnoś­ci każde­mu frag­men­towi, tworząc este­ty­czny i har­moni­jny kra­jo­braz. Wybier­a­jąc drew­ni­ane obrzeża, otrzy­mu­jesz pro­dukt sto­sunkowo łatwy w mon­tażu. W więk­szoś­ci przy­pad­ków nie wyma­ga spec­jal­isty­cznego sprzę­tu ani umiejęt­noś­ci. Drew­ni­ane bel­ki czy des­ki moż­na układać według włas­nego uzna­nia, tworząc różnorodne ksz­tał­ty i wzo­ry, które ide­al­nie dopa­su­ją się do geometrii ogro­du.

Jed­nak drewno, jako mate­ri­ał organ­iczny, jest bardziej podatne na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych niż kamień czy beton. Aby drew­ni­ane obrzeża cieszyły oko przez długie lata, koniecznie pod­dawaj je reg­u­larnej kon­serwacji. Pole­ga ona głównie na impre­g­nacji drew­na spec­jal­ny­mi środ­ka­mi, chronią­cy­mi je przed wilgo­cią, szkod­nika­mi, a także promieniowaniem UV. Zabez­piecza­jąc drewno, nie tylko przedłużasz jego żywot­ność, ale także wspo­ma­gasz głębo­ki kolor i struk­turę. Część gatunków, np. dąb, mod­rzew czy egzo­ty­czne gatun­ki drew­na, są nat­u­ral­nie odporniejsze na warun­ki atmos­fer­yczne i szkod­ni­ki, co spraw­ia, że wyma­ga­ją mniej inten­sy­wnej kon­serwacji.

Jakie obrzeża trawnikowe są trwałe i uniwersalne? Z tworzywa sztucznego

Jeśli zas­tanaw­iasz się, z czego zro­bić obrzeże ogrodowe o długiej żywot­noś­ci i min­i­mal­nych wymo­gach związanych z kon­serwacją tworzy­wa sztuczne okażą się odpowiedz­ią. Są one odporne na wilgoć, grzy­by i szkod­ni­ki, co spraw­ia, że stanow­ią ide­alne rozwiązanie dla osób, które nie chcą poświę­cać dużo cza­su na pielę­gnację i utrzy­manie obrzeży w nien­agan­nej kondy­cji. Tworzy­wa sztuczne, w prze­ci­wieńst­wie do niek­tórych innych mate­ri­ałów, nie wyma­ga­ją bowiem spec­jal­isty­cznych środ­ków kon­ser­wu­ją­cych ani reg­u­larnych zabiegów pielę­gna­cyjnych. Dodatkowo dzię­ki zas­tosowa­niu pinów zamon­tu­jesz obrzeża łat­wo i szy­bko. Piny wyko­nane z tego samego mate­ri­ału zapew­ni­a­ją sta­bil­ność kon­strukcji i chronią obrzeża przed prze­suwaniem się.

Kole­jnym atutem obrzeży z tworzyw sztucznych jest ich uni­w­er­sal­ność. Doskonale sprawdza­ją się zarówno w małych, przy­do­mowych ogro­dach, gdzie mogą odd­zielać kwiet­ni­ki od trawni­ka czy ścież­ki od rabat, jak i w dużych przestrzeni­ach zielonych, takich jak par­ki czy tere­ny rekrea­cyjne. Ich nowoczes­ny wygląd i różnorod­ność dostęp­nych rozwiązań pozwala­ją tworzyć spójne i este­ty­czne kom­pozy­c­je przestrzenne.

Udostępnij artykuł:
Kacper Mikołajewicz
Dyrektor Zarządzający
linkcrossmenu