Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Cum se tunde iarba de la margine?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 3 minute

Tun­derea gazonu­lui este una din­tre sarcinile de bază în grăd­ină, care garan­tează aspec­tul estet­ic al aces­teia și sănă­tatea plantelor. Cu toate aces­tea, nu este vor­ba doar de sim­plul act de tuns plantele. Mulți gră­d­i­nari se între­abă cum se poate tunde iar­ba în zonele greu acce­si­bile, în spe­cial în jurul mar­gin­ilor, în mod efi­cient și fără daune. Atun­ci când gazonul întâl­nește mar­gin­ea, există riscul de a dete­ri­o­ra atât iar­ba, cât și mar­gin­ea însăși. Abor­darea și tehni­ca corec­tă sunt esențiale pen­tru a evi­ta împiedicările și pen­tru a asigu­ra o iar­bă per­fect tun­să. Prin urmare, în acest arti­col vă vom oferi câte­va sfa­turi, cum să tun­deți iar­ba la mar­ginepen­tru a obține un rezul­tat per­fect, fără com­pli­cații inutile.

Tăierea ierbii la margini și alegerea mașinii de tuns iarba

Atun­ci când este vor­ba de cosi­t­ul în zone difi­cile, cum ar fi mar­gin­ile, colțurile sau în jurul copacilor și arbuștilor, este esențial să aveți o mașină de tuns iar­ba cu vâr­furi pre­cise și fine. Aces­tea vă per­mit să ajungeți în locuri greu acce­si­bile pen­tru mașinile mai mari. De aseme­nea, mer­ită să luați în con­sid­er­are cos­i­toarele cu înălțime de tăiere reglabilă. Funcția mențion­ată mai sus devine neprețuită, deoarece diferite părți ale gră­dinii pot nece­si­ta diferite lungi­mi de iar­bă. De exem­plu, un gazon aflat într‑o zonă umbrită sub copaci poate avea nevoie de iar­bă mai lungă pen­tru a con­cu­ra mai bine cu rădăcinile copacilor, în timp ce un gazon în plin soare ar putea ară­ta mai bine dacă ar fi mai scurt. Mașinile de tuns iar­ba reglabile vă per­mit să adap­tați lungimea gazonu­lui la cer­ințele speci­fice ale fiecărei părți a gră­dinii, chiar și atun­ci când per­iferie.

Nu doriți să investiți într‑o moto­cos­i­toare cu car­ac­ter­is­ti­ci avansate? Optează pen­tru o mașină de tuns! Aces­ta este de fapt instru­men­tul ide­al pen­tru tăierea ier­bii în zonele greu acce­si­bile, cum ar fi mar­gin­ile gazonu­lui. Designul său ușor și flex­i­bil vă per­mite să tăi­ați cu pre­cizie de‑a lun­gul mar­gin­ilor, bor­durilor, aleilor sau în jurul copacilor și arbuștilor. 

Tăierea ierbii la margini și tehnica de lucru

La cosit iar­bă la mar­gi­ni Este o idee bună să folosiți tehni­ca “inver­sării”. Aceas­ta con­stă în întoarcerea mașinii de tuns iar­ba după pri­ma tre­cere de‑a lun­gul mar­ginii gazonu­lui într‑o direcție pen­tru a repe­ta pro­ce­sul în direcția opusă. Acest lucru asig­ură fap­tul că iar­ba din apropierea mar­ginii este tăi­ată pe ambele părți. Acest lucru nu numai că asig­ură o tăiere uni­for­mă, dar pro­te­jează și mar­gin­ile de dete­ri­o­rarea acci­den­tală care ar putea apărea dacă mași­na de tuns iar­ba este con­dusă con­tin­uu în aceeași direcție.

Când ai gri­jă de Bor­duri de gazon, nu uitați să lucrați cu atenție și temeini­cie. Iar­ba netăi­ată în aces­te zone poate face ca întreg­ul gazon să arate neîn­gri­jit și poate crea, de aseme­nea, condiții pen­tru creșterea buruie­nilor și a altor plante nedorite. În plus, bor­durile cosite neu­ni­form pot deveni un loc de colectare a apei, ceea ce duce ade­sea la putrezirea rădăcinilor.

Cum cosesc iarba de la bordură?

Tun­sul ier­bii de‑a lun­gul bor­durilor poate fi ade­sea o provo­care. Gazonul din ast­fel de zone este ade­sea nereg­u­lat, iar mar­gin­ea poate fi ondu­lată sau neu­ni­for­mă. În plus, obsta­cole pre­cum pietre, cren­gi sau alte obiecte pot com­pli­ca și mai mult munca. Prin urmare, este impor­tant să știți, cum să tun­deți iar­ba la bor­dură într-un mod efi­cient și sig­ur.

Mași­na de tuns iar­ba cu fir este alegerea per­fec­tă pen­tru a lucra în ast­fel de zone difi­cile. Linia sa flex­i­bilă vă per­mite să tăi­ați iar­ba cu pre­cizie aco­lo unde o mașină de tuns iar­ba cu lamă tradițion­ală ar întâmp­ina difi­cultăți. Este mult mai ușor de manevrat de‑a lun­gul bor­durilor și vă per­mite să ajungeți la colțuri care ar fi inac­ce­si­bile pen­tru mașinile mai mari.

Curățarea și întreținerea după tăierea ierbii la margini 

După ce ați ter­mi­nat de cosit, nu uitați să curățați bine zona din jurul mar­gin­ilor. Res­turile de iar­bă se pot acu­mu­la în jurul aces­to­ra, creând un aspect inestet­ic și oferind adă­post pen­tru dăună­tori. Folosiți o gre­blă sau o mătură pen­tru a înde­păr­ta bine res­turile de iar­bă tăi­ate. De aseme­nea, puteți folosi o suflan­tă de frun­ze, dacă este nece­sar. Asig­u­rați-vă că bor­durile nu sunt dete­ri­o­rate. Ver­i­fi­carea reg­u­lată vă poate aju­ta să detec­tați prob­lemele într-un sta­diu incip­i­ent. Curățarea și întreținerea sis­tem­at­ică nu numai că va îmbunătăți aspec­tul estet­ic al gazonu­lui dum­neav­oas­tră, dar va pre­lun­gi și dura­ta de viață a bor­durilor.

Citește și:

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu