Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Jak kosić trawę przy obrzeżach?

Kacper Mikołajewicz
15 gru 2023
Czas czytania: 3 minut

Kosze­nie trawni­ka stanowi jed­no z pod­sta­wowych zadań w ogrodzie, które gwaran­tu­je jego este­ty­czny wygląd i zdrowie roślin. Jed­nak nie jest to jedynie pros­ta czyn­ność przyci­na­nia roślin. Wielu ogrod­ników zas­tanaw­ia się, jak skutecznie i bez uszkodzeń kosić trawę w miejs­cach trud­no dostęp­nych, zwłaszcza w okoli­cach obrzeży. Kiedy trawnik spo­ty­ka się z obrzeżem, ist­nieje ryzyko uszkodzenia zarówno trawy, jak i samego obrzeża. Odpowied­nie pode­jś­cie i tech­ni­ka są kluc­zowe, by uniknąć potknięć i zapewnić ide­al­nie skos­zoną trawę. Dlat­ego w tym artykule pod­powiemy, jak kosić trawę przy obrzeżach, aby osiągnąć per­fek­cyjny rezul­tat bez niepotrzeb­nych kom­p­likacji.

Koszenie trawy przy obrzeżach a wybór kosiarki

Gdy chodzi o kosze­nie w trud­nych miejs­cach, takich jak obrzeża, narożni­ki czy wokół drzew i krzewów, niezbędne jest posi­adanie kosiar­ki o pre­cyzyjnych, cien­kich końcówkach. Dzię­ki nim moż­na dotrzeć do miejsc, które są trud­no dostęp­ne dla więk­szych maszyn. Warto również zas­tanow­ić się nad kosiarka­mi z możli­woś­cią reg­u­lacji wysokoś­ci koszenia. Wspom­ni­ana funkc­ja sta­je się nieoce­niona, gdyż różne częś­ci ogro­du mogą wyma­gać różnej dłu­goś­ci trawy. Na przykład, trawnik w cienistym miejs­cu pod drze­wa­mi może wyma­gać dłuższej trawy, aby lep­iej konkurować z korzeni­a­mi drzew, pod­czas gdy trawnik na pełnym słońcu mógł­by wyglą­dać lep­iej, gdy­by był krót­szy. Kosiar­ki z możli­woś­cią reg­u­lacji pozwala­ją na dos­tosowanie dłu­goś­ci trawy do specy­ficznych wyma­gań każdej częś­ci ogro­du, także przy obrzeżach.

Nie chcesz inwest­ować w kosiarkę o zaawan­sowanych funkc­jach? Postaw na pod­kaszarkę! Jest ona wręcz ide­al­nym narzędziem do koszenia trawy w miejs­cach trudno­dostęp­nych, takich jak obrzeża trawni­ka. Jej lek­ka i elasty­cz­na budowa pozwala na pre­cyzyjne cię­cie trawy wzdłuż krawędzi, krawężników, ścieżek czy wokół drzew i krzewów. 

Koszenie trawy przy obrzeżach a technika pracy

Pod­czas koszenia trawy przy obrzeżach warto zas­tosować tech­nikę “nawro­tu”. Pole­ga ona na tym, że po pier­wszym prze­jś­ciu wzdłuż obrzeża trawni­ka w jed­nym kierunku, kosiar­ka jest nawracana, aby powtórzyć pro­ces w kierunku prze­ci­wnym. Dzię­ki temu trawa przy obrzeżach zosta­je przy­cię­ta zarówno z jed­nej, jak i drugiej strony. To nie tylko zapew­nia równomierne skosze­nie, ale także chroni obrzeża przed przy­pad­kowym uszkodze­niem, które mogło­by wys­tąpić, gdy­by kosiar­ka była prowad­zona wciąż w tym samym kierunku.

Kiedy dbasz o obrzeża przy trawniku, pamię­taj, aby pra­cow­ać uważnie i dokład­nie. Nieskos­zona trawa w tych rejonach może powodować, że cały trawnik wyglą­da niech­lu­jnie, a także może stwarzać warun­ki do roz­wo­ju chwastów i innych niepożą­danych roślin. Pon­ad­to nierównomiernie skos­zone obrzeża mogą stać się miejscem gro­madzenia się wody, co w kon­sek­wencji częs­to prowadzi do gni­cia korzeni.

Jak kosić trawę przy krawężniku?

Kosze­nie trawy wzdłuż krawężników częs­to bywa wyzwaniem. Trawnik w takich miejs­cach nierzad­ko jest niereg­u­larny, a krawędź może być fal­ista lub nierów­na. Pon­ad­to przeszkody takie jak kamie­nie, gałęzie czy inne przed­mio­ty mogą dodatkowo kom­p­likować pracę. Dlat­ego też należy wiedzieć, jak kosić trawę przy krawężniku w sposób efek­ty­wny i bez­pieczny.

Żyłkowa kosiar­ka do trawy to doskon­ały wybór do pra­cy w tak trud­nych miejs­cach. Jej elasty­cz­na żył­ka pozwala pre­cyzyjnie doci­nać trawę tam, gdzie trady­cyj­na kosiar­ka z ostrzem miała­by prob­le­my. Jest znacznie łatwiejsza w manewrowa­niu wzdłuż krawężników i pozwala dotrzeć do zaka­marków, które były­by niedostęp­ne dla więk­szych maszyn.

Czyszczenie i konserwacja po koszeniu trawy przy obrzeżach 

Po zakończe­niu koszenia pamię­taj o dokład­nym oczyszcze­niu obszaru wokół obrzeży. Reszt­ki trawy mogą gro­madz­ić się przy nich, tworząc nieeste­ty­czny wygląd i stanow­iąc schronie­nie dla szkod­ników. Uży­waj gra­bi lub miotły, aby dokład­nie usunąć skos­zoną trawę. W razie potrze­by możesz także użyć dmuchawy do liś­ci. Upewnij się, że obrzeża nie są uszkod­zone. Reg­u­larne sprawdzanie może pomóc w wykryciu prob­lemów na wczes­nym etapie. Sys­tem­aty­czne czyszcze­nie i kon­serwac­ja nie tylko pod­kreślą este­tykę trawni­ka, ale również przedłużą żywot­ność obrzeży.

Czy­taj również:

Udostępnij artykuł:
Kacper Mikołajewicz
Dyrektor Zarządzający
linkcrossmenu