Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Parcare RecRoad Grilă

Gri­la­jul de par­care RecRoad sta­bi­lizează efi­cient solul. Este un înlocuitor exce­lent pen­tru pavele, dale și alte tipuri de suprafețe pavate.

 

Suprafața car­du­lui de par­care RecRoad este o suprafață bio­log­ic activă în 87%. Acest lucru face ca gri­la să fie per­fect com­pat­i­bilă cu orice tip de ame­na­jare peis­ag­is­tică, opti­mizând con­sumul de agre­gate și rămânând în con­cor­danță cu tend­ințele eco­log­ice.

Suprafața bio­log­ic activă

Suprafețele bio­log­ic active sunt uti­lizate într‑o vari­etate de con­texte, cum ar fi par­curile urbane, gră­dinile pub­lice, dar și pe pro­pri­etăți pri­vate. Proiectarea aces­to­ra nece­sită luarea în con­sid­er­are a condiți­ilor cli­mat­ice locale, a tip­u­lui de sol și a prefer­ințelor estet­ice și funcționale ale uti­liza­to­rilor. În prezent, suprafețele bio­log­ic active fac parte din proiectarea dura­bilă a spați­ilor pub­lice și pri­vate. Grilele de par­care și gazon RecRoad reprez­in­tă o alter­na­tivă exce­len­tă la blocurile de pavaj, la dalele de pavaj și la lucrările deschise .

 

De ce mer­ită:

 • Com­plet etanșă, aceas­ta reduce în mod efi­cient acu­mu­la­rea de apă, pre­venind ast­fel inun­dați­ile.
 • Aceas­ta pro­te­jează împotri­va exploatării exce­sive a solu­lui și facilitează mult nive­larea aces­tu­ia.
 • Aces­ta este cre­at din mate­ri­ale reci­clate care nu sunt tox­i­ce pen­tru mediu.
 • Extrem de rezis­tent la pre­siune și la influ­ențe externe (tem­per­a­turi ridi­cate și scăzute, sub­stanțe chim­ice).
 • Ușor de asam­blat și demon­tat.
 • Estet­ic, ast­fel încât să arate pur și sim­plu fru­mos.
Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Locuri de interes:

 • Dru­muri de incendiu
 • Locuri de par­care
 • Depozite
 • Plat­forme de ateri­zare pen­tru eli­coptere
 • La mar­gin­ea dru­mu­lui
 • Ieșiri din gara­je , par­cări
 • La mar­gin­ea dru­mu­lui
 • Zone de manevră

Recreere:

 • Par­curi și zone de recreere
 • Cen­tre nau­tice
 • Terenuri de golf
 • Fer­mă de armăsari
 • Camp­ing

Proiec­tat pen­tru traf­ic:

 • Piet­on­al
 • Auto­tur­isme
 • Vehicule grele de mar­fă
 • Camperi
 • Căru­cioare cu stivuitor

Posi­bilă umplere:

 • Iar­bă
 • Pietre
 • Pământ
 • Agre­gate
Speci­fi­cații tehnice

Înălțimea peretelui: 0,5 cm

Grosimea peretelui: 0,5 cm

Numărul de ochi­uri de plasă: 49 de ochi­uri

Greu­tate: 2,5 kg

1 mp: 4 unități / 10 kg

Mate­r­i­al: PP PE în 100% reci­clat

Culoare: Nuanțe de negru

Sta­bil­i­tate dimen­sion­ală: +/- 3%

Zona bio­log­ic activă: Suprafață liberă 87% , plas­tic 13 %

Capac­i­tatea por­tan­tă:

- cu o umplu­tură de 400 de tone pe metru pătrat

- fără umplu­tură 200 de tone pe metru pătrat

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta