Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

RecBord G‑PIN 16 ancoră

Ancorele din plas­tic reprez­in­tă o alter­na­tivă exce­len­tă la modal­itățile tradiționale de fixare a agro­tex­tilu­lui sau agro­tex­tilu­lui pe sol. Aces­te cuie sunt deosebit de utile în tim­pul vân­turilor put­er­nice, când este difi­cil să întinzi țesă­tu­ra pe sol. Dinții supli­men­ta­ri de pe știft asig­ură sta­bil­i­tate și împiedică alunecarea aces­tu­ia din sol. diametrul mare al capu­lui ancorelor de sol asig­ură că pro­dusul care urmează să fie fix­at este pre­sat ferm în sol, împiedicând în mod efi­cient ridi­carea și deplasarea aces­tu­ia. Capetele ascuțite ale diblușu­lui per­mit tăierea cu ușur­ință și în sig­u­ranță a stra­turilor groase de agro­tex­til sau a cov­oru­lui de pepinieră, fără a fi nevoie de un cuțit.

Car­ac­ter­is­ti­cile ancor­ei:

  • să se asig­ure că mate­ri­alul care urmează să fie atașat aderă în mod sig­ur la sub­strat și poate fi uti­lizat timp de mulți ani și în mod repetat
  • sunt ascuțite și au un diametru mare al capu­lui, ceea ce le face mult mai ușor de înfipt în pământ
  • au dinți supli­men­ta­ri care împiedică în mod efi­cient alunecarea de la locul lor
  • sunt rezis­tente la intem­perii — cel mai bun preț/calitate
Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Apli­cații de anco­rare:

  • în sec­torul hor­ti­col: pen­tru fixarea la sol a agro­tex­tilelor, agro­tex­tilelor, foli­ilor și plaselor, ide­al pen­tru fixarea pro­tecției împotri­va înghețu­lui la plante
  • în indus­tria con­strucți­ilor: pen­tru fixarea geo­t­ex­tilelor, geone­turilor, foli­ilor și prelatelor pe sub­strat și pen­tru fixarea ele­mentelor de con­sol­i­dare a taluzurilor și a pan­telor
Speci­fi­cații tehnice

Lungimea ancor­ei: 16 cm
Greu­tate: 16g

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta