Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Recbord Garden Edging — Utilizări și avantaje

Kacper Miko­la­jew­icz
09 ian. 2023
-
Timp de lec­tură: 3 minute

Recbord Garden Edging — Utilizări și avantaje

Bor­durile de grăd­ină din plas­tic Recbord sunt o alegere pop­u­lară pen­tru per­soanele care doresc o modal­i­tate sim­plă de a defi­ni lim­itele gră­dinii lor și de a crea un fin­isaj estet­ic plă­cut și funcțion­al. Aces­tea sunt fab­ri­cate din plas­tic de înaltă cal­i­tate, dura­bil, ușor de curățat și nu nece­sită vop­sire sau imper­me­abi­lizare.

Bor­durile de grăd­ină Recbord sunt foarte ver­sa­tile și sunt disponi­bile în 3 vari­ante (45, 58 și 78 mm) pen­tru a se potrivi nevoilor indi­vid­uale și stilu­lui gră­dinii. Aces­tea pot fi folosite ca graniță între diferite tipuri de veg­e­tație, sep­a­rând gazonul de stra­turile de flori, arbuștii de stra­turile de flori sau ca o notă de fin­is­are a aleilor din grăd­ină.

Unul din­tre prin­ci­palele avan­ta­je ale bor­durilor de grăd­ină din plas­tic Recbord este insta­larea ușoară și flex­i­bil­i­tatea. Aces­tea pot fi insta­late rapid și ușor, fără a fi nevoie de echipa­mente sau com­pe­tențe de spe­cial­i­tate. Este sufi­cient să tăi­ați o secți­une de gazon sau de teren, să plasați bor­durile în poz­iția dorită și să le fix­ați la sol cu aju­torul ancorelor de fixare B‑PIN24. Fiecare bor­dură are o încui­etoare de fixare con­ven­abilă și dura­bilă, cu aju­torul căreia bor­durile pot fi îmbi­nate între ele, și o canelură spe­cială pen­tru un cablu elec­tric sau un fur­tun de udare a plantelor.

Bor­durile de grăd­ină Recbord sunt, de aseme­nea, extrem de rezis­tente la condiți­ile mete­o­ro­log­ice, cum ar fi ploa­ia, zăpa­da, radi­ați­ile UV și pes­ti­cidele chim­ice. Aces­tea sunt dura­bile și nu nece­sită înlocuire frecven­tă. În plus, sunt ușor de păs­trat curate. Aces­tea nece­sită o întreținere min­imă.

Cum rămâne cu ecol­o­gizarea? Toate bor­durile de grăd­ină Recbord sunt fab­ri­cate din plas­tic reci­clat, ceea ce le face mai eco­log­ice decât bor­durile tradiționale din lemn sau met­al. Toate aces­tea fac ca bor­durile de grăd­ină să fie din ce în ce mai pop­u­lare print­re pasion­ații de grăd­inărit.

Montarea Recbord Garden Edging în 7 pași

Insta­larea bor­durilor din plas­tic pen­tru grăd­ină este sim­plă și poate fi făcută de unul sin­gur, fără a fi nevoie de un pro­fe­sion­ist. Iată care sunt pașii pen­tru a insta­la bor­duri de plas­tic pen­tru grăd­ină:

  1. Pregătiți zona — înainte de a începe insta­larea bor­durilor de grăd­ină, tre­buie să pregătiți zona în care vor fi insta­late bor­durile. Elib­er­ați zona de pietre, rădăci­ni, iar­bă și alte obsta­cole pen­tru a vă asigu­ra că bor­du­ra este poz­ițion­ată uni­form.
  1. Mar­cați lim­itele — folosiți sfoară sau vopsea pen­tru a mar­ca lim­itele unde vor fi insta­late bor­durile de grăd­ină.
  1. Tăi­ați gazonul — tăi­ați o porți­une de gazon sau de sol la o adâncime de aprox­i­ma­tiv 5–7 cm de‑a lun­gul lim­itei mar­cate. Este impor­tant să faceți o tăiere uni­for­mă și pre­cisă.
  2. Pregătiți bor­durile — bor­durile de grăd­ină tre­buie să fie pregătite înainte de a începe insta­larea. Așeza­ți-le pe o suprafață plană și măsurați-le cu atenție pen­tru a vă asigu­ra că se încadrează în lim­itele delim­itării mar­cate.
  1. Așeza­ți bor­durile — după ce terenul și bor­durile au fost pregătite, așeza­ți bor­durile în zona desem­nată. Aces­tea tre­buie așezate uni­form și apoi fix­ate pe sol cu aju­torul ancorelor de fixare B‑PIN24.
  1. Umpleți solul — odată ce bor­du­ra de grăd­ină a fost așeza­tă în pământ, umpleți solul din jurul ei pen­tru a umple orice goluri și depre­siu­ni.
  1. Final­iza­ți lucrarea — după ce solul a fost refă­cut, tăi­ați cu gri­jă iar­ba din jurul bor­durilor pen­tru a obține o grăd­ină estet­ică.

Insta­larea bor­durilor din plas­tic pen­tru grăd­ină este sim­plă și nece­sită doar câte­va unelte și mate­ri­ale, cum ar fi foar­fe­ci de grăd­inărit, ace de fixare, sfoară și vopsea. Odată ce au fost urmați pașii de mai sus, bor­durile de plas­tic pen­tru grăd­ină vor fi bine fix­ate și gata de uti­lizare.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu