Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Obrzeża Ogrodowe Recbord – Zastosowanie oraz Zalety

Kacper Mikołajewicz
09 sty 2023
Czas czytania: 3 minut

Obrzeża Ogrodowe Recbord – Zastosowanie oraz Zalety

Plas­tikowe obrzeża ogrodowe Recbord są pop­u­larnym rozwiązaniem wśród osób, które chcą w prosty sposób zdefin­iować granice swo­jego ogro­du i stworzyć este­ty­czne i funkcjon­alne wykończe­nie. Są one wyko­nane z wysok­iej jakoś­ci tworzy­wa sztucznego, które jest trwałe, łatwe do utrzy­ma­nia w czys­toś­ci i nie wyma­ga mal­owa­nia ani impre­g­nacji.

Obrzeżą ogrodowe Recbord są bard­zo uni­w­er­salne i dostęp­ne w 3 wari­antach (45, 58 i 78 mm), co pozwala na dopa­sowanie ich do indy­wid­u­al­nych potrzeb i sty­lu ogro­du. Mogą być stosowane jako grani­ca między różny­mi typa­mi roślin­noś­ci, odd­ziela­jąc trawnik od kwiet­ników, krzewów od rabat kwia­towych, czy też jako wykończe­nie ścieżek ogrodowych.

Jed­nym z głównych atutów plas­tikowych obrzeży ogrodowych Recbord jest ich łat­wa insta­lac­ja oraz elasty­czność. Moż­na je szy­bko i łat­wo zamon­tować bez uży­cia spec­jal­isty­cznego sprzę­tu lub umiejęt­noś­ci. Wystar­czy wyciąć frag­ment trawni­ka lub zie­mi, umieś­cić obrzeże w wybranej pozy­cji i przyp­iąć je do zie­mi za pomocą kotew mocu­ją­cych B‑PIN24. Każ­da list­wa posi­a­da wygod­ny i trwały zamek mocu­ją­cy, za pomocą którego moż­na łączyć ze sobą obrzeża oraz spec­jalne wyżło­bi­e­nie na kabel elek­tryczny lub wężyk do nawad­ni­a­nia roślin.

Obrzeża ogrodowe Recbord są także niezwyk­le odporne na dzi­ałanie warunk­ów atmos­fer­ycznych takich jak deszcz, śnieg, promieniowanie UV  oraz chemicznych środ­ków ochrony roślin. Są trwałe i nie wyma­ga­ją częstego wymieni­a­nia. Dodatkowo łat­wo je utrzy­mać w czys­toś­ci. Wyma­ga­ją min­i­mal­nej kon­serwacji.

A co z ekologią? Wszys­tkie obrzeża ogrodowe Recbord  są wyko­nane z recyk­lin­gowanego plas­tiku, co spraw­ia, że ​​są one bardziej eko­log­iczne niż trady­cyjne obrzeża wyko­nane z drew­na lub met­alu. Wszys­tko to spraw­ia, że obrzeża ogrodowe są coraz bardziej pop­u­larne wśród miłośników ogrod­nict­wa.

Montaż Obrzeży Ogrodowych Recbord W 7 Krokach

Mon­taż plas­tikowych obrzeży ogrodowych jest prosty i moż­na go wykon­ać samodziel­nie bez potrze­by korzys­ta­nia z pomo­cy spec­jal­isty. Poniżej przed­staw­iamy kro­ki, które należy wykon­ać w celu zamon­towa­nia plas­tikowych obrzeży ogrodowych:

  1. Przy­go­tuj teren — przed rozpoczę­ciem insta­lacji obrzeży ogrodowych należy przy­go­tować teren, na którym będą one mon­towane. Należy oczyś­cić obszar z kamieni, korzeni, trawy i innych przeszkód, aby zapewnić równomierne umiejs­cowie­nie obrzeży.
  1. Zaz­nacz granice — za pomocą sznur­ka lub far­by należy zaz­naczyć granice, na których będą zamon­towane obrzeża ogrodowe.
  1. Wyciąć trawnik — należy wyciąć frag­ment trawni­ka lub zie­mi na głębokość około 5–7 cm wzdłuż zaz­nac­zonej grani­cy. Ważne jest, aby wykon­ać równomierne i dokładne wycię­cie.
  2. Przy­go­tuj obrzeża — przed rozpoczę­ciem mon­tażu należy przy­go­tować obrzeża ogrodowe. Należy je ułożyć na płask­iej powierzch­ni i dokład­nie zmierzyć, aby upewnić się, że pasu­ją do zaz­nac­zonej grani­cy.
  1. Umieść obrzeża — po przy­go­towa­niu terenu i obrzeży, należy umieś­cić je w wyz­nac­zonym miejs­cu. Należy je ułożyć równo, a następ­nie przyp­iąć do zie­mi za pomocą kotew mocu­ją­cych B‑PIN24.
  1. Uzu­pełnij ziemię — po umieszcze­niu obrzeży ogrodowych w zie­mi, należy uzu­pełnić ziemię wokół nich, aby wypełnić ewen­tu­alne szczeliny i zagłę­bi­enia.
  1. Skończ pracę — po uzu­pełnie­niu zie­mi należy dokład­nie przy­ciąć trawę wokół obrzeży, aby uzyskać este­ty­czny wygląd ogro­du.

Mon­taż plas­tikowych obrzeży ogrodowych jest prosty i wyma­ga tylko kilku narzędzi i mate­ri­ałów, takich jak nożyce ogrod­nicze, piny mocu­jące, sznurek i far­ba. Po wyko­na­niu powyższych kroków, plas­tikowe obrzeża ogrodowe będą dobrze umo­cow­ane i gotowe do uży­cia.

Udostępnij artykuł:
Kacper Mikołajewicz
Dyrektor Zarządzający
linkcrossmenu