Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Cum vă pregătiți gazonul pentru iarnă?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 3 minute

Fiecare anotimp ne cere să avem gri­jă de grăd­ină în mod difer­it. Odată cu sosirea vremii mai răcoroase, este tim­pul să ne gândim la, cum să pregătiți un gazon pen­tru iarnă. Iar­ba, ca și alte plante din grăd­ină, are nevoie de o îngri­jire spe­cială pen­tru a supraviețui lunilor reci și pen­tru a înflori cu suc­ces primă­vara. Nu tre­buie uitat că iar­na gazonul este expus la o serie de fac­tori care îl pot slăbi sau chiar dis­truge. Prin urmare, o pregătire adec­vată devine esențială pen­tru a‑i menține sănă­tatea și fru­musețea. În această postare, vă vom sug­era la ce să fiți atenți și cum să aveți gri­jă de gazonul verde pas cu pas înainte de venirea iernii.

Când să începeți să vă pregătiți gazonul pentru iarnă? 

Pregătirea gazonu­lui pen­tru iarnă este un pro­ces la care mer­ită să ne gândim încă de la sfârși­t­ul verii. Îngri­jirea core­spun­ză­toare a gazonu­lui în această perioadă asig­ură fap­tul că aces­ta va putea rezista tem­per­a­turilor scăzute și altor condiții dure pe care le aduce iar­na.

Înainte de sosirea primelor înghețuri, experții în grăd­inărit reco­mandă tăierea ier­bii cu o setare ușor mai joasă decât de obi­cei. De ce este impor­tant acest lucru? Atun­ci când iar­ba este prea lungă, aceas­ta poate acu­mu­la umezeală sub strat­ul de zăpadă, ceea ce favorizează putrezirea. Părțile putrede ale gazonu­lui oferă un mediu ide­al pen­tru dez­voltarea diverșilor agenți pato­geni, ceea ce poate duce la boli ale gazonu­lui. Tăierea gazonu­lui la o înălțime mai mică îi per­mite aces­tu­ia să supraviețuiască mai bine lunilor de iarnă. În plus, iar­ba mai scurtă are mai puține șanse de a fi striv­ită de zăpadă. Dacă este striv­ită sub greu­tatea zăpezii pen­tru o perioadă îndelun­gată de timp, aceas­ta se poate îngăl­beni sau chiar muri în anu­mite zone.

Cum vă pregătiți gazonul pentru iarnă? Începeți prin fertilizare

Toam­na este perioa­da în care natu­ra se pregătește pen­tru perioa­da de hibernare, iar dum­neav­oas­tră aveți ocazia să luați măsuri pen­tru a vă asigu­ra că buca­ta de verdeață va avea un start sănă­tos în anul urmă­tor. În spe­cial pregătirea gazonu­lui pen­tru iarnă este extrem de impor­tant, iar unul din­tre ele­mentele cheie în acest pro­ces este fer­tilizarea core­spun­ză­toare a aces­tu­ia.

De ce este fer­tilizarea de toam­nă o activ­i­tate atât de impor­tan­tă? Răspun­sul se află în nevoile speci­fice ale plantelor în această perioadă. Spe­cial măsuri de spri­jinire a cul­turilor pen­tru toam­nă sunt for­mu­late difer­it față de cele uti­lizate în alte perioade ale anu­lui. Aces­tea conțin mai puțin azot, ingre­di­en­tul prin­ci­pal respon­s­abil pen­tru creșterea rapidă și culoarea verde a gazonu­lui. În schimb, aces­tea se con­cen­trează pe furnizarea de mai mult pota­siu și fos­for. Aces­te două ingre­di­ente sunt cru­ciale pen­tru întărirea rădăcinilor ier­bii, ceea ce este esențial pen­tru ca iar­ba să supraviețuiască cu suc­ces condiți­ilor aspre de iarnă.

Pregătirea gazonului pentru iarnă — ce mai trebuie făcut?

Scar­i­fi­carea și aer­area se con­cen­trează pe tăierea suprafeței gazonu­lui, dar într-un mod ușor difer­it. Scar­i­fi­carea pre­supune înde­părtarea unui strat de pâs­lă (iar­bă moartă, res­turi veg­e­tale) de la suprafața gazonu­lui, ceea ce, la rân­dul său, ajută la îmbunătățirea pătrun­derii apei și a nutrienților în sol. Aer­area, pe de altă parte, pre­supune crearea de mici găuri în sol, ceea ce îmbunătățește per­me­abil­i­tatea aeru­lui și a apei către rădăcinile gazonu­lui. 

Toam­na este momen­tul ide­al pen­tru a abor­da buruie­nile perene încăpățâ­nate. În această perioadă, multe buruieni acu­mulează sub­stanțe nutri­tive în rădăci­ni pen­tru a se pregăti pen­tru iarnă. Elim­inarea buruie­nilor toam­na previne răspândi­rea lor în anul urmă­tor, ceea ce este esențial pen­tru menținerea esteticii și sănătății gazonu­lui dum­neav­oas­tră.

Bor­dură Gazonul nu are doar o funcție estet­ică, ci și o funcție de pro­tecție a gazonu­lui împotri­va dete­ri­orării. Înainte de iarnă, asig­u­rați-vă că sunt bine fix­ate și că nu per­mit frun­zelor și altor res­turi să ajungă sub gazon. În plus față de întreținerea bor­durilor, aveți gri­jă să vă curățați gazonul. Asig­u­rați-vă că toate frun­zele, ramurile etc. au fost înde­păr­tate de pe aces­ta. Lăsarea lor peste iarnă poate duce la putrezirea gazonu­lui și la dez­voltarea de boli.

Când te gân­dești la asta, cum să pregătiți un gazon înainte de iarnă, mer­ită să ne amintim că acți­u­nile dvs. nu au doar scop­ul de a vă aju­ta gazonul să treacă de această perioadă a anu­lui, ci și de a vă asigu­ra că aces­ta este sănă­tos și pregătit să înflo­re­ască la primă­vară. Îngri­jirea reg­u­lată a gazonu­lui dum­neav­oas­tră în toam­nă este o investiție care aduce div­i­dende pe tot par­cur­sul anu­lui urmă­tor. 

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu