Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Jak przygotować trawnik na zimę?

Kacper Mikołajewicz
15 gru 2023
Czas czytania: 3 minut

Każ­da pora roku wyma­ga od nas odmi­en­nej tros­ki o ogród. Wraz z nade­jś­ciem chłod­niejszych dni, przy­chodzi czas, aby pomyśleć o tym, jak przy­go­tować trawnik na zimę. Trawa, podob­nie jak inne rośliny w Twoim ogrodzie, potrze­bu­je spec­jal­nej opie­ki, aby przetr­wać mroźne miesiące i z powodze­niem rozk­wit­nąć wios­ną. Nie moż­na zapom­i­nać, że trawnik jest narażony na szereg czyn­ników zimą, mogą­cych go osłabić lub nawet zniszczyć. Dlat­ego właś­ci­we przy­go­towanie sta­je się kluczem do zachowa­nia jego zdrowia i pięk­na. W tym wpisie pod­powiemy, na co zwró­cić uwagę i jak krok po kroku zad­bać o zieloną murawę przed nade­jś­ciem zimy.

Kiedy rozpocząć przygotowanie trawnika na zimę? 

Przy­go­towanie trawni­ka na zimę to pro­ces, o którym warto pomyśleć już w późnym lecie. Właś­ci­wa tros­ka o trawnik w tym okre­sie zapew­nia, że będzie on odporny na niskie tem­per­atu­ry i inne trudne warun­ki, jakie przynosi zima.

Przed nade­jś­ciem pier­wszych przym­rozków, eksper­ci z zakre­su ogrod­nict­wa zale­ca­ją skosze­nie trawy nieco niższym ustaw­ie­niem niż zwyk­le. Dlaczego to takie ważne? Gdy trawa jest zbyt dłu­ga, pod warst­wą śniegu może gro­madz­ić wilgoć, co sprzy­ja jej gni­ciu. Zgniłe częś­ci trawni­ka stanow­ią ide­alne środowisko dla roz­wo­ju różnych pato­genów, mogą­cych prowadz­ić do chorób trawy. Skosze­nie trawni­ka na niższą wysokość pozwala mu lep­iej przetr­wać zimowe miesiące. Dodatkowo krót­sza trawa jest mniej podat­na na zgni­atanie przez śnieg. Jeśli zostanie przyg­nieciona pod ciężarem śniegu przez dłuższy czas, może stać się żół­ta lub nawet obum­rzeć w pewnych miejs­cach.

Jak przygotować trawnik do zimy? Zacznij od nawożenia

Jesień to czas, gdy przy­ro­da przy­go­towu­je się do spoczynku zimowego, a Ty masz okazję do pod­ję­cia dzi­ałań, które zapewnią kawałkowi zie­leni zdrowy start w nad­chodzą­cym roku. W szczegól­noś­ci przy­go­towanie trawni­ka na zimę jest niezmiernie ważne, a jeden z kluc­zowych ele­men­tów tego pro­ce­su stanowi jego odpowied­nie nawoże­nie.

Dlaczego jesi­enne nawoże­nie to tak istot­na czyn­ność? Odpowiedź tkwi w specy­fice potrzeb roślin w tym okre­sie. Spec­jalne środ­ki wspier­a­jące uprawy na jesień są for­mułowane inaczej niż te stosowane w innych porach roku. Zaw­ier­a­ją one mniej azo­tu, skład­ni­ka odpowiedzial­nego głównie za szy­b­ki wzrost i zielony kolor trawni­ka. Zami­ast tego sku­pi­a­ją się na dostar­cze­niu więk­szej iloś­ci pota­su i fos­foru. Te dwa skład­ni­ki mają kluc­zowe znacze­nie dla wzmoc­nienia korzeni trawy, co jest niezbędne, aby trawa mogła skutecznie przetr­wać surowe warun­ki zimowe.

Przygotowanie trawnika na zimę – co jeszcze trzeba zrobić?

Wer­tyku­lac­ja i aer­ac­ja sku­pi­a­ją się na naci­na­niu powierzch­ni trawni­ka, ale w nieco inny sposób. Wer­tyku­lac­ja pole­ga na usuwa­niu warst­wy fil­cu (mart­wa trawa, reszt­ki roślinne) z powierzch­ni trawni­ka, co z kolei poma­ga w lep­szej pen­e­tracji wody i skład­ników odży­w­czych do gle­by. Aer­ac­ja nato­mi­ast pole­ga na tworze­niu niewiel­kich otworów w zie­mi, co popraw­ia prze­puszczal­ność powi­etrza i wody do korzeni trawni­ka. 

Jesień to ide­al­ny czas na walkę z upor­czy­wy­mi, wielo­let­ni­mi chwasta­mi. W tym okre­sie wiele chwastów gro­madzi skład­ni­ki odży­w­cze w swoich korzeni­ach, przy­go­towu­jąc się do zimy. Pozby­cie się chwastów jesienią zapo­b­ie­ga ich rozprzestrzeni­a­n­iu się w kole­jnym roku, co jest kluc­zowe dla zachowa­nia este­ty­ki i zdrowia trawni­ka.

Obrzeża trawnikowe pełnią nie tylko funkcję este­ty­czną, ale również chronią trawnik przed uszkodzeni­a­mi. Przed zimą upewnij się, że są one dobrze umo­cow­ane i nie pozwala­ją na prze­dostawanie się liś­ci i innych zanieczyszczeń pod trawnik. Oprócz kon­serwacji obrzeży zad­baj o oczyszcze­nie trawni­ka. Upewnij się, że zostały z niego usunięte wszys­tkie liś­cie, gałęzie itp. Zostaw­ie­nie ich na zimę może prowadz­ić do gni­cia trawni­ka i roz­wo­ju chorób.

Kiedy myślisz o tym, jak przy­go­tować trawnik przed zimą, warto pamię­tać, że Two­je dzi­ała­nia mają na celu nie tylko przetr­wanie trawni­ka w cza­sie tej pory roku, ale też zapewnie­nie, że będzie on zdrowy i gotowy do rozk­witu wios­ną. Reg­u­larne dban­ie o trawnik jesienią to inwest­y­c­ja, która przynosi korzyś­ci przez cały następ­ny rok. 

Udostępnij artykuł:
Kacper Mikołajewicz
Dyrektor Zarządzający
linkcrossmenu