Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Cum separ gazonul de patul de flori?

Orice iubitor de grăd­ină știe că estet­i­ca și ordinea într-un spațiu verde joacă un rol esențial. Unul din­tre cele mai impor­tante ele­mente care influ­ențează armo­nia unui spațiu de grăd­ină este sep­a­rarea corec­tă a gazonu­lui de pat­ul de flori. Între­bare: Cum se face o sep­a­rare între gazon și grăd­ină? cum de a sep­a­ra un gazon de un pat de flori apare dese­ori în rân­dul gră­d­i­nar­ilor, atât ama­tori, cât și pro­fe­sion­iști. Sep­a­rarea corec­tă a celor două zone nu numai că le sporește farmecul, dar le face și mai ușor de îngri­jit, împiedică supraa­glom­er­area plantelor și ajută la menținerea esteticii pe tot par­cur­sul anu­lui. În această postare, vă vom oferi sfa­turi despre cum să sep­a­rați efi­cient și estet­ic cele două spații din gră­d­i­na dvs. pen­tru a o trans­for­ma într‑o ade­vărată oază de lin­iște și fru­musețe.

Ce să folosești pentru a separa gazonul de patul de flori?

Adec­vat sep­a­rarea pat­u­lui de flori și a gazonu­lui nu este doar o chestiune de estet­ică, ci și de funcțion­al­i­tate. Ast­fel, se asig­ură că plantele din pat­ul de flori nu invadează gazonul și că iar­ba nu crește aco­lo unde nu tre­buie. Există multe soluții disponi­bile pe piață pen­tru a vă aju­ta să păs­trați lucrurile ordo­nate.

Bor­dură sunt una din­tre cele mai pop­u­lare soluții în rân­dul gră­d­i­nar­ilor. Aces­tea sunt real­izate dintr‑o vari­etate de mate­ri­ale, plas­tic, met­al, beton sau chiar lemn. Avan­ta­jul lor este ușur­ința instalării și dura­bil­i­tatea lor. Bor­durile de grăd­ină se inte­grează per­fect în peisajul nat­ur­al, con­sti­tuind, în ace­lași timp, o lim­ită clară între gazon și pat­ul de flori. Reco­mandăm în spe­cial bor­durile RecBord, fab­ri­cate în Polo­nia din­tr-un amestec selecțion­at de mate­ri­ale plas­tice care asig­ură o dura­bil­i­tate de 10 ani. 

Dacă vă între­bați, cum să sep­a­re stra­turile de flori de gazon Folosind numai mate­ri­ale nat­u­rale, optați pen­tru pietre. Aces­tea reprez­in­tă o altă soluție pen­tru a adău­ga o notă rus­tică gră­dinii dum­neav­oas­tră. Aces­tea pot fi așezate liber sau sub for­ma unui mic zid. Pietrele sunt per­fecte atât pen­tru gră­dinile cu un aer nat­ur­al, cât și pen­tru gră­dinile mai mod­erne. Pe de altă parte, dacă doriți să aduceți căl­dură și con­fort gră­dinii dvs. mer­ită să optați pen­tru scân­duri sau bușteni de lemn. Totuși, în acest caz, nu uitați că lem­nul are nevoie de o impreg­nare reg­u­lată pen­tru a‑l pro­te­ja de intem­perii.

Cum de a separa paturile de flori de gazon cu borduri?

Înainte de a pune bor­dură, este nece­sar să se pregătească zona. În primul rând, tre­buie mar­cat locul exact în care urmează să fie așezate bor­durile, apoi tre­buie săpat un mic șanț de‑a lun­gul aces­tei linii. Adâncimea șanțu­lui depinde de înălțimea bor­durii, dar de obi­cei este de aprox­i­ma­tiv 5–10 cm. Așeza­ți bor­du­ra în șanțul săpat, asig­urân­du-vă că este așeza­tă uni­form și sta­bil. Cu pro­duse­le RecBord aveți o sarcină mai ușoară. Designul bor­durilor mărcii per­mite des­fășu­rarea și insta­larea rapidă. Conectarea ele­mentelor se face prin baterea în cuie a unei bor­duri în alta cu aju­torul unor capete spe­ciale (mas­cul și femelă).

Are sens să separați patul de flori de gazon cu ajutorul plantelor?

Fără îndoială, da. Folosirea plantelor pen­tru a sep­a­ra diferite zone din grăd­ină nu este doar o chestiune de funcțion­al­i­tate, ci și de estet­ică. Atun­ci când luați în con­sid­er­are, cum de a sep­a­ra un gazon de un pat de floriDar asig­u­rați-vă că alegeți spe­cia potriv­ită. Limi­ta din­tre gazon și pat­ul de flori poate fi mar­cată cu aju­torul unor plante joase, cum ar fi lev­ănți­ca, ier­burile orna­men­tale sau panseluțele. Aces­tea au două funcții impor­tante: în primul rând, oferă o bari­eră fiz­ică pen­tru a împied­i­ca gazonul să se extindă în pat­ul de flori. În al doilea rând, ele oferă un ele­ment dec­o­ra­tiv supli­men­tar, îmbunătățind aspec­tul gră­dinii.

Lavan­da, cu frun­zele sale argin­tii și flo­rile sale pur­purii, adaugă culoare și con­trast. Cal­itățile sale aro­mat­ice atrag, de aseme­nea, insectele pol­eniza­toare, ceea ce este benef­ic pen­tru întreg­ul eco­sis­tem al gră­dinii. Pe de altă parte, ier­burile orna­men­tale, cum ar fi pen­nise­tum și mis­cant­hus, adaugă dinamism și miș­care peisaju­lui, mai ales atun­ci când bate vân­tul.

În plus, plantele de fron­tieră pot aju­ta la menținerea solu­lui umed, protejându‑l de uscarea exce­sivă în zilele căl­duroase, ceea ce este benef­ic pen­tru plantele vecine din pat. Folosind plantele ca mar­gi­ni nat­u­rale, creați un spațiu armo­nios care reunește diferitele ele­mente ale gră­dinii într-un întreg coer­ent.

Cum separați gazonul de pietre sau scoarță?

Vă între­bați ce tre­buie să faceți pen­tru a pre­veni infil­trarea ier­bii într‑o zonă căp­tușită cu pietre sau scoarță? Bor­durile și bor­durile nu sunt sin­gu­ra soluție. Bari­erele de rădăci­ni mer­ită luate în con­sid­er­are. Aces­tea sunt bariere ver­ti­cale îngropate în pământ pen­tru a împied­i­ca rădăcinile gazonu­lui să se răspân­dească. Aces­tea împiedică pătrun­derea ier­bii în zonele cu pietre sau scoarță. De aseme­nea, așezarea unui strat de mul­ci, cum ar fi scoarța de copac, de‑a lun­gul mar­ginii gazonu­lui va aju­ta la pre­venirea pătrun­derii ier­bii în zona cu pietre. Mul­ci­ul oferă o bari­eră supli­men­ta­ră și reține umid­i­tatea solu­lui.

Indifer­ent de meto­da pe care o alegeți, mon­i­tor­iza­ți și mențineți în mod reg­u­lat granița din­tre gazon și zona căp­tușită cu pietre sau scoarță. Cheia suc­ce­su­lui este con­secvența și atenția. Mon­i­tor­izarea reg­u­lată a lim­itei va detec­ta sem­nele tim­purii de infil­trare a gazonu­lui. Odată ce veți ști, cum să sep­a­re gazonul de pietre vă veți asigu­ra că iar­ba nu se infil­trează în alte zone și că gră­d­i­na dum­neav­oas­tră rămâne estet­ică, ordo­nată și funcțion­ală.

meniu