Sklep z obrzeżami ogrodowymi - Sammler Recbord
Umów rozmowę
Pobierz katalog
Kontakt
Konto klienta
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Sklep
Moje kontoKoszyk
Logo Sammler Recboard
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Jak oddzielić trawnik od rabaty?

Kacper Mikołajewicz
15 gru 2023
Czas czytania: 4 minut

Każdy miłośnik ogro­du wie, że este­ty­ka i porządek w przestrzeni zielonej odgry­wa­ją kluc­zową rolę. Jed­nym z najważniejszych ele­men­tów, który wpły­wa na har­monię ogrodowej przestrzeni, jest odpowied­nie odd­zie­le­nie trawni­ka od rabaty. Pytanie, jak odd­zielić trawnik od rabaty częs­to pojaw­ia się wśród ogrod­ników, zarówno ama­torów, jak i pro­fesjon­al­istów. Praw­idłowe roz­granicze­nie tych dwóch obszarów nie tylko pod­kreśla ich urok, ale również ułatwia pielę­gnację, zapo­b­ie­ga przenika­niu roślin i poma­ga w zachowa­niu este­ty­ki przez cały rok. W tym wpisie pod­powiemy, jak skutecznie oraz este­ty­cznie odd­zielić obie przestrze­nie w ogrodzie, aby stał się on prawdzi­wą oazą spoko­ju i pięk­na.

Czym oddzielić trawnik od rabaty?

Odpowied­nie odd­zie­le­nie rabaty od trawni­ka to nie tylko kwes­t­ia este­ty­ki, ale też funkcjon­al­noś­ci. Dzię­ki temu rośliny z rabaty nie wnika­ją na trawnik, a trawa nie rozras­ta się tam, gdzie nie powin­na. Na rynku dostęp­ne jest wiele rozwiązań, które pomogą Ci utrzy­mać porządek.

Obrzeża stanow­ią jed­no z najpop­u­larniejszych rozwiązań wśród ogrod­ników. Są one wyko­nane z różnorod­nych mate­ri­ałów, plas­tiku, met­alu, betonu czy nawet drew­na. Ich zaletą jest łat­wość mon­tażu oraz trwałość. Obrzeża ogrodowe ide­al­nie kom­ponu­ją się z nat­u­ral­nym kra­jo­brazem, jed­nocześnie stanow­iąc wyraźną granicę między trawnikiem a rabatą. Szczegól­nie pole­camy obrzeża RecBord wyko­nane w Polsce z wyse­lekcjonowanej mieszan­ki tworzyw sztucznych zapew­ni­a­jącej 10-let­nią wytrzy­małość. 

Jeśli zas­tanaw­iasz się, jak odd­zielić rabaty od trawni­ka wyko­rzys­tu­jąc jedynie nat­u­ralne mate­ri­ały, postaw na kamie­nie. Stanow­ią one kole­jne rozwiązanie, które doda Two­je­mu ogrodowi rustykalnego charak­teru. Mogą być one ułożone luźno lub w formie niewielkiego mur­ka. Kamie­nie doskonale sprawdza­ją się w ogro­dach o nat­u­ral­nym charak­terze oraz tych bardziej nowoczes­nych. Z kolei, jeśli chcesz wprowadz­ić ciepło i przy­tul­ność do swo­jego ogro­du warto zde­cy­dować się na drew­ni­ane des­ki lub bale. W tym przy­pad­ku pamię­taj jed­nak, że drewno wyma­ga reg­u­larnej impre­g­nacji dla zabez­pieczenia go przed dzi­ałaniem czyn­ników atmos­fer­ycznych.

Jak oddzielić rabaty od trawnika za pomocą obrzeży?

Przed ułoże­niem obrzeży konieczne jest przy­go­towanie terenu. Najpierw trze­ba wyz­naczyć dokładne miejsce, gdzie mają być ułożone obrzeża, a następ­nie wykopać niewiel­ki rowek wzdłuż tej linii. Głębokość rowka zależy od wysokoś­ci obrzeża, ale zwyk­le to około 5–10 cm. Obrzeża układamy w wykopa­nym rowku, dba­jąc o to, aby były ułożone równo i sta­bilne. W przy­pad­ku pro­duk­tów RecBord masz ułatwione zadanie. Kon­strukc­ja obrzeży tej mar­ki umożli­wia szy­bkie rozłoże­nie i mon­taż. Łącze­nie ele­men­tów odby­wa się poprzez nabi­janie jed­nego obrzeża w drugie przy pomo­cy spec­jal­nych zakończeń (męs­kich i żeńs­kich).

Czy oddzielenie rabaty od trawnika przy użyciu roślin ma sens?

Bez wąt­pi­enia tak. Wyko­rzys­tanie roślin do odd­ziela­nia różnych stref w ogrodzie to nie tylko kwes­t­ia funkcjon­al­noś­ci, ale także este­ty­ki. Kiedy zas­tanaw­iasz się, jak odgrodz­ić trawnik od rabaty, pamię­taj jed­nak o doborze odpowied­nich gatunków. Granicę między trawnikiem a rabatą moż­na zaz­naczyć przy uży­ciu nis­kich roślin, takich jak lawen­da, trawy ozdob­ne czy brat­ki. Pełnią one dwie ważne funkc­je: po pier­wsze, stanow­ią bari­erę fizy­czną, która zapo­b­ie­ga rozprzestrzeni­a­n­iu się trawni­ka na rabatę. Po drugie, stanow­ią dodatkowy ele­ment deko­ra­cyjny, wzbo­ga­ca­jąc wygląd ogro­du.

Lawen­da, z jej sre­brzysty­mi liść­mi i fio­le­towy­mi kwiata­mi, doda­je koloru i kon­trastu. Jej aro­maty­czne właś­ci­woś­ci przy­cią­ga­ją także owady zapy­la­jące, co jest korzystne dla całego ekosys­te­mu ogrodowego. Z kolei trawy ozdob­ne, takie jak pen­nise­tum czy mis­cant­hus, doda­ją dynami­ki i ruchu do kra­jo­brazu, zwłaszcza gdy wieje wia­tr.

Pon­ad­to rośliny graniczne mogą pomóc w utrzy­ma­niu wilgo­t­noś­ci gle­by, chroniąc ją przed nad­miernym wysy­chaniem w gorące dni, co jest korzystne dla sąsied­nich roślin w raba­cie. Wyko­rzys­tu­jąc rośliny jako nat­u­ralne obrzeża, tworzysz har­moni­jną przestrzeń, która łączy różne ele­men­ty ogro­du w jed­ną, spójną całość.

Jak oddzielić trawnik od kamieni lub kory?

Zas­tanaw­iasz się, co zro­bić, aby trawa nie przenikała na obszar wyłożony kamieni­a­mi lub korą? Krawężni­ki i obrzeża nie stanow­ią jedynego rozwiąza­nia. Warto rozważyć bari­er­ki korzeniowe. Są to pio­nowe bari­ery zakopane w zie­mi, zapo­b­ie­ga­jące rozprzestrzeni­a­n­iu się korzeni trawni­ka. Dzię­ki nim trawa nie przeni­ka do obszarów z kamieni­a­mi lub kory. Położe­nie warst­wy mul­czu, np. kory drzewnej, wzdłuż krawędzi trawni­ka również pomoże zapo­b­ie­gać przenika­niu trawy na obszar kamieni. Mul­cz zapew­nia dodatkową bari­erę oraz zachowu­je wilgoć gle­by.

Nieza­leżnie od wybranego sposobu reg­u­larnie mon­i­toruj i dbaj o granicę między trawnikiem a obszarem wyłożonym kamieni­a­mi lub korą. Kluczem do sukce­su jest kon­sek­wenc­ja i uwa­ga. Reg­u­larne mon­i­torowanie grani­cy poz­woli wych­wycić wczesne ozna­ki przenika­nia trawy. Kiedy wiesz już, jak odd­zielić trawnik od kamieni spraw­isz, że trawa nie przeniknie w inne miejs­ca, a Twój ogród pozostanie este­ty­czny, uporząd­kowany i funkcjon­al­ny.

Udostępnij artykuł:
Kacper Mikołajewicz
Dyrektor Zarządzający
linkcrossmenu