Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Ce înălțime a bordurilor de gazon?

Kacper Miko­la­jew­icz
25 mart. 2024
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Borduri de gazon — la ce să fii atent?

Estet­i­ca și funcțion­al­i­tatea oricărei gră­di­ni depind de multe detalii, iar unul din­tre cele mai impor­tante ele­mente este bor­duri de grăd­ină. Aces­tea creează o bari­eră efi­cien­tă între gazon și alte părți ale gră­dinii, cum ar fi aleile, stra­turile de flori sau stra­turile de flori. Ele fac ca gră­dinile să arate îngri­jite și ordo­nate. Cu toate aces­tea, nu este ușor să ale­gi bor­durile potriv­ite pen­tru gazon. Nu numai că tre­buie să deci­dem din ce mate­r­i­al să le facem, dar și ce înălțime este potriv­ită pen­tru a crea o bari­eră efi­cien­tă, dar și pen­tru a rămâne estet­ică și funcțion­ală.

Funcțiile de bază ale marginilor în grădină

Bor­duri pen­tru grăd­ină îndeplinesc mai multe funcții cheie într-un spațiu verde. În primul rând, uti­lizarea unor bor­duri adec­vate ajută la menținerea unei gră­di­ni îngri­jite, sep­a­rând diferitele zone — gazon, stra­turi de flori, alei. În plus, uti­lizarea unor bor­duri bine alese ajută la menținerea esteticii întreg­u­lui mediu, sub­lini­ind car­ac­terul indi­vid­ual al spați­u­lui de grăd­ină. Bor­durile de grăd­ină pot fi o accen­tu­are izbitoare a ame­na­jării alese.

Un aspect foarte impor­tant la care tre­buie să fiți atenți atun­ci când alegeți bor­duri este înălțime. O bor­dură prea joasă poate să nu-și îndeplin­ească scop­ul — de exem­plu, nu va menține pietrișul pe cărare sau nu va limi­ta răspândi­rea ier­bii. Pe de altă parte, o bor­dură prea înaltă poate inter­fera cu flux­ul nat­ur­al al apei sau poate com­pli­ca pro­ce­sul de tăiere a ier­bii. Prin urmare, alegerea corec­tă înălți­mi de muchii este cheia pen­tru a menține armo­nia și funcțion­al­i­tatea în grăd­ină.

Tipuri de materiale pentru margini de gazon

Alegerea mate­ri­alu­lui pen­tru bor­durile de gazon este o parte esențială a ame­na­jării unui spațiu de grăd­ină. Bor­durile din plas­tic sunt din ce în ce mai pop­u­lare datorită ver­sa­til­ității, dura­bil­ității și ușur­inței de insta­lare. Aces­tea sunt ușoare, ceea ce le face ușor de trans­portat și de amplasat în locul dorit, și sunt disponi­bile într‑o vari­etate de dimen­si­u­ni pen­tru a se potrivi cu estet­i­ca indi­vid­u­ală a gră­dinii. Bor­durile din plas­tic sunt rezis­tente la condiții mete­o­ro­log­ice nefa­vor­a­bile, cum ar fi ploa­ia, zăpa­da și tem­per­a­turile extreme, asig­urând longevi­tate fără a fi nevoie de întreținere peri­od­ică. În plus, plas­tic­ul rezistă la descom­punere și nu atrage dăună­torii, ceea ce îl face ide­al pen­tru zonele care nece­sită o sep­a­rare per­ma­nen­tă între gazon și alte ele­mente ale gră­dinii. Cu toate aces­tea, este impor­tant să acor­dați atenție cal­ității și impactu­lui asupra medi­u­lui al bor­durilor din plas­tic atun­ci când le alegeți — pro­duse­le reci­clate sunt cea mai bună alegere.

Cum aleg înălțimea bordurii de gazon?

Decizie, ce înălțime de bor­dură de gazon va fi opti­mă, mer­ită să luăm în con­sid­er­are câte­va aspecte cheie. În primul rând, tip­ul de sol con­tează; în cazul solurilor mai grele și mai umede, o bor­dură mai înaltă poate împied­i­ca apa și noroiul să se reverse pe gazon. Cli­ma influ­ențează, de aseme­nea, alegerea; în regiu­nile cu pre­cip­i­tații abun­dente, o bor­dură care se extinde puțin mai sus de suprafața solu­lui poate fi val­oroasă pen­tru a pro­te­ja gazonul de inun­dații. Tip­ul de iar­bă este un alt fac­tor — unele specii pot nece­si­ta o bor­dură mai înaltă pen­tru a limi­ta în mod efi­cient răspândi­rea lor. Decizia finală tre­buie să țină cont și de aștep­tările estet­ice ale pro­pri­etaru­lui gră­dinii; o bor­dură mai înaltă poate oferi un ele­ment dec­o­ra­tiv mai pro­nunțat, în timp ce o bor­dură mai joasă va accen­tua sub­til lini­ile nat­u­rale ale gazonu­lui. Așadar, atun­ci când alegeți ce înălțime de bor­dură pen­tru gazon ar fi cea mai bună, toate aces­te ele­mente ar tre­bui să fie cân­tărite pen­tru a asigu­ra atât funcțion­al­i­tatea, cât și atrac­tiv­i­tatea estet­ică a gră­dinii.

Înălțimi standard pentru borduri de gazon

Înălțim­i­le stan­dard ale bor­durilor de gazon pot varia con­sid­er­abil, adap­tân­du-se la o vari­etate de nevoi și prefer­ințe de grăd­inărit. În mod obiș­nu­it, înălțimea bor­durilor vari­ază de la câți­va cen­timetri până la o duz­ină de cen­timetri. Bor­durile joase, ade­sea nu mai mult de câți­va cen­timetri, sunt ide­ale pen­tru a sep­a­ra ușor gazonul de alei sau de stra­turile de flori, fără a dom­i­na peisajul. Aces­tea per­mit ca linia de gazon să fie ușor de tra­ver­sat, ceea ce este prac­tic în zonele intens folosite. Pe de altă parte, bor­durile mai înalte, care ajung până la câți­va cen­timetri, sunt folosite atun­ci când este nece­sară o bari­eră mai clară între gazon și alte ele­mente ale gră­dinii, de exem­plu în gră­dinile de legume sau pen­tru o mai bună pro­tecție împotri­va răspândirii sis­temu­lui radic­u­lar. Alegerea înălțimii potriv­ite a bor­durii pen­tru gazon tre­buie să țină cont atât de aspectele funcționale, cât și de cele estet­ice ale gră­dinii, ast­fel încât aceas­ta să se inte­greze armo­nios în medi­ul încon­jură­tor și să îndeplin­ească rolurile aștep­tate.

Avantajele unor margini atent selectate

Primul este, fără îndoială, să păstrăm spați­ul despre care am vor­bit atât de mult ordo­nat și plă­cut din punct de vedere estet­ic. Bor­durile potriv­ite sta­bilesc lim­ite clare între diferitele zone ale gră­dinii, oferind o lin­ie de demar­cație clară între gazon și alte ele­mente, cum ar fi stra­turile de flori, aleile sau stra­turile de flori. Un al doilea ben­efi­ciu impor­tant este reduc­erea la min­i­mum a extin­derii gazonu­lui.

Aces­ta, ce înălțime de gazon de bor­dură, pe care deci­dem să o aplicăm este cru­cială în acest caz. Dacă este prea mică, nu-și va face tre­a­ba — iar­ba poate începe să crească în afara locu­lui, iar scoarța sau pietrele se vor revăr­sa pe gazon. Pe de altă parte, dacă este prea înaltă, poate îngre­una pro­ce­sul de cosire și nu arată estet­ic. Atun­ci când alegeți, mer­ită, de aseme­nea, să luați în con­sid­er­are câtă lumină solară aveți în grăd­ină și nevoile indi­vid­uale ale plantelor. Nu uitați că înălțimea opti­mă a bor­durii nu numai că va aju­ta la păs­trarea ordinii, dar, mai pre­sus de toate, va pro­te­ja sănă­tatea plantelor, asig­urând un flux corect de apă și nutrienți.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu