Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Bi Terra 1 kg

Un preparat micro­bian pen­tru sol bazat pe microor­gan­isme nat­u­rale spe­cial selec­tate în mod nat­ur­al în sol. Con­tribuie la crearea unor condiții nefa­vor­a­bile pen­tru dăună­torii din sol în cul­turile agri­cole, legu­mi­cole și pomi­cole. For­mu­la­rea favorizează reduc­erea nat­u­rală a daunelor provo­cate de dăună­torii solu­lui la rădăcinile cul­turilor prin mod­i­fi­carea habi­tat­u­lui și a medi­u­lui de iernare al aces­to­ra, ca urmare a descom­puner­ii și min­er­al­izării materiei organ­ice care le favorizează dez­voltarea.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Com­poz­iție

Tulpi­ni spe­cial selec­tate și alese:

  • Bac­te­ria Bacil­lus sp. la o rată de cel puțin 1x109 UFC pe gram de pro­dus
  • Ciu­per­ci saprof­ite nepato­gene în can­ti­tate de cel puțin 5x107 spor în 1 gram de pro­dus
  • Radi­a­tori de sol nepato­geni într‑o can­ti­tate de cel puțin 5x106 — 1x107 spor în 1 gram de pro­dus
Acți­une

Bi ter­ra conține microor­gan­isme spe­cial selecțion­ate care col­o­nizează solul în apropierea rădăcinilor plantelor cul­ti­vate, ceea ce influ­ențează dez­voltarea corec­tă a aces­to­ra și o mai bună rezis­tență la condiții de stres. De aseme­nea, are un efect benef­ic asupra ran­da­men­tu­lui și cal­ității cul­turii. Ca urmare a activ­ității microor­gan­is­melor și a pro­duc­erii de către aces­tea a diferitelor sub­stanțe, cum ar fi vit­a­mine, acizi organi­ci, enz­ime și altele, medi­ul din jurul rădăcinilor devine neatrac­tiv pen­tru dăună­tori, ceea ce duce la o reduc­ere sem­ni­fica­tivă a apariției aces­to­ra.

Bi ter­ra reduce în mod nat­ur­al apariția dăună­to­rilor care se hră­nesc cu rădăcinile plantelor cul­ti­vate, cum ar fi larvele de turmer­ic, vier­mii de sâr­mă, gân­dacii de frun­ze, vier­mii, gân­dac­ul carto­fu­lui, păian­jenii și alții care iernează în solul cul­turilor agri­cole, de fructe și legume.

Dozaj
Cul­ti­vareDozajUti­lizarea de
Plante agri­cole1 kg / 250–350 l apă/ha2 — 3 trata­mente pe sezon. Primul trata­ment tre­buie efec­tu­at primă­vara.
Plante de livadă2 kg / 300–500 l apă/ha2 — 5 trata­mente pe sezon. Primul trata­ment tre­buie efec­tu­at primă­vara.
Plante legu­mi­cole2 kg / 300–500 l apă/ha2 — 5 trata­mente pe sezon. Primul trata­ment tre­buie efec­tu­at primă­vara.

For­mu­la­rea tre­buie apli­cată pe un sol umed, de prefer­ință cu acizi humi­ci (aceș­tia favorizează pro­lif­er­area bac­teri­ilor).

Preparatele micro­bi­ene nu tre­buie uti­lizate pe vreme însorită sau uscată și nu tre­buie ameste­cate cu preparate chim­ice (fungi­cide).

Prepararea soluției de lucru

Pregătiți soluția cu 1–2 ore înainte de trata­ment, amestecați‑o înainte de pul­verizare.

Se aplică dimineața, seara sau pe timp noros și fără vânt, la o tem­per­atură cuprin­să între +12°C și +30°C.

A nu se uti­liza cu fungi­cide.

Infor­mații supli­menta­re

Este sin­gu­rul preparat de pe piață sub for­mă liberă (pul­bere) care conține o can­ti­tate atât de mare de bac­terii într-un gram.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta