Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Bi Complex Max 1 kg

Sin­gu­rul îngrășământ micro­bian de înaltă cal­i­tate pen­tru sol de pe piața poloneză pen­tru toate cul­turile. Accel­erează descom­punerea materiei organ­ice, îmbogățește solul cu azot și fos­for ușor disponi­bile, îmbunătățește în mod nat­ur­al starea fitosan­i­tară a solu­lui și are un efect de întărire asupra plantelor. Se bazează pe o sin­gură bac­terie, atent selec­tată, Bacil­lus sp.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Com­poz­iție

Bacil­lus sub­til­lis, Bacil­lus mega­teri­um, Bacil­lus azotofix­ans la 1x109 UI pe gram de pro­dus.

Acți­une

Bac­teri­ile Bacil­lus sunt comune în solurile din zona noas­tră cli­mat­ică. Aces­tea sunt saprof­ite, descom­punând com­pușii organi­ci de orig­ine veg­e­tală (în prin­ci­pal car­bo­hidrați și pect­ină). Aces­te bac­terii pro­duc mucilagii speci­fice, care con­tribuie la îmbunătățirea conțin­u­tu­lui de umid­i­tate din sis­temul radic­u­lar și îl acop­eră cu o peliculă pro­tec­toare supli­men­ta­ră (impor­tan­tă mai ales în perioad­ele de secetă), sta­bi­lizând, de aseme­nea, coloizii solu­lui.

Bac­te­ria Bacil­lus sub­tilis reduce numărul de ciu­per­ci și bac­terii pato­gene din sol, con­tribuind la îmbunătățirea statu­tu­lui fitosan­i­tar al cul­turilor. Bac­te­ria se înmulțește rapid, ast­fel încât, con­curând pen­tru hrană și spațiu cu alți agenți pato­geni, îi elim­ină în mod nat­ur­al din medi­ul solu­lui, fără a per­tur­ba, ci mai degrabă favorizând dez­voltarea microor­gan­is­melor benefice din sol.

Bac­te­ria Bacil­lus mega­teri­um din pro­dusul bi com­plex max par­ticipă la descom­punerea formelor volatilizate și legate de fos­for (de aseme­nea, fos­fi­ti și fos­fon­ați) în fos­for disponi­bil pen­tru plante. Uti­lizarea bac­teri­ilor Bacil­lus mega­teri­um în cul­turile de câmp poate pro­duce până la 20–40 kg de fos­for în for­mă pură pe hec­tar. Fos­forul, ca și azo­tul, este impli­cat în toate pro­ce­se­le vitale ale plantelor; este esențial pen­tru foto­sin­teza, res­pi­rația, metab­o­lis­mul și, mai ales, pen­tru for­marea pro­teinelor și a sub­stanțelor de depoz­itare (grăsi­mi, fit­ină). Fos­forul este pre­lu­at de plante din sol numai sub for­mă de ioni de acid fos­foric (V). Din păcate, pro­porția solurilor din țara noas­tră cu un conțin­ut scăzut sau foarte scăzut de fos­for disponi­bil este de 40%. Activ­i­tatea bac­teri­ilor sol­u­bi­liza­toare de fos­for, cunos­cute și sub den­u­mirea de PSB (Phos­phate Sol­u­bil­is­ing Bac­te­ria), este, prin urmare, neprețuită. Pe lângă fos­forul disponi­bil, PSB intro­duc în sol și sub­stanțe pre­cum sidero­fori, aux­ine, cito­chi­nine și vit­a­mine. Prin urmare, în ultimii ani, tulpinile de microor­gan­isme for­ma­toare de fos­fat au fost con­sid­er­ate un așa-numit biofer­til­iza­tor. BSP reprez­in­tă un fac­tor impor­tant în opti­mizarea pro­ducției agri­cole.

Bac­te­ria Bacil­lus azotofix­ans per­mite refac­erea pop­u­lației aces­tei bac­terii foarte utile în sol, deoarece con­tribuie la îmbunătățirea ciclu­lui azo­tu­lui în sol, pre­cum și la furnizarea sis­tem­at­ică a formelor biodisponi­bile de azot către plante, împiedicând ast­fel acu­mu­la­rea de nitrați și nitriți în aces­tea și asig­urând un aport con­tin­uu de azot, inde­pen­dent de fer­tilizarea min­er­ală.

Dozaj
Cul­ti­vareDozaj
Plante agri­cole, pomi­cole și legu­mi­cole0,5 — 2 kg /300 — 1000 l apă /ha
0,5 — 1 kg /300 — 1000 l apă/ha
10 — 20 g / 10 l de apă

For­mu­la­rea tre­buie apli­cată pe un sol umed, de prefer­ință cu acizi humi­ci (aceș­tia favorizează pro­lif­er­area bac­teri­ilor).

Preparatele micro­bi­ene nu tre­buie uti­lizate pe vreme însorită sau uscată și nu tre­buie ameste­cate cu preparate chim­ice (fungi­cide).

Infor­mații supli­menta­re

Este sin­gu­rul preparat de pe piață sub for­mă liberă (pul­bere) care conține o can­ti­tate atât de mare de bac­terii în for­mă pură în 1 gram.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta