Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Asamblarea unui Agro-textil în 8 pași

Kacper Miko­la­jew­icz
09 ian. 2023
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Montarea unui agro­tex­til este rel­a­tiv sim­plă și poate fi făcută de orice gră­d­i­nar. Mai jos sunt prezen­tate etapele pe care tre­buie să le urmați pen­tru a insta­la corect agro­tex­tilul. Deci cum să fix­ați agro-tex­til?

  1. Pregătirea sub­strat­u­lui — înainte insta­larea de agro­tex­tile Suprafața sub­strat­u­lui pe care urmează să fie insta­lat tre­buie să fie bine curățată și netez­ită.
  • Măsurare — măsurați dimen­si­u­nile exacte ale zonei în care doriți să insta­lați agro­tex­tilul pen­tru a tăia can­ti­tatea corec­tă de mate­r­i­al.
  • Pregătirea agro­tex­tilu­lui — agro­tex­tilul tre­buie tăi­at la dimen­si­unea potriv­ită, asig­urân­du-se că se lasă o mar­jă supli­men­ta­ră pen­tru îngro­pare și fixare.
  • Întin­deți agro­tex­tilul — întin­deți agro­tex­tilul pe terenul netez­it, asig­urân­du-vă că mate­ri­alul este întins uni­form și că nu are pli­uri sau cute.
  • Tăierea — dacă agro­tex­tilul este prea mare, tăiați‑l cu o foar­fecă sau un cuțit pen­tru a se potrivi dimen­si­u­nilor solu­lui.
  • Îngro­parea — pen­tru a se asigu­ra că agro­tex­tilul este bine fix­at, aces­ta tre­buie îngropat ușor în pământ, folosind o lopată sau o fur­că.
  • Fixare — pen­tru a ne asigu­ra că agro­tex­tilul este sta­bil și nu se mișcă, aces­ta tre­buie fix­at cu ancore de tip G‑PIN 16/20, pe care le batem în cuie în pământ. Cum se atașează agro­tex­tilul pe care le descriem în detal­iu în urmă­toarea secți­une a ghidu­lui nos­tru.
  • Fin­isaj — după ce agro­tex­tilul a fost fix­at, ver­i­fi­cați cu atenție dacă nu există pli­uri și îndoi­turi și apoi semă­nați plantele.

Este impor­tant ca agro­tex­tilul să nu fie nici prea strâns, nici prea puțin fix­at.

Atât de sim­plu. Acum nu mai este nim­ic de făcut decât să aștep­tăm să fie semă­nate plantele și să ne bucurăm de grăd­ină.

Cum se repară agrotextilul? 

Aceas­ta este una din­tre între­bările cheie care apar atun­ci când se decide uti­lizarea aces­tui mate­r­i­al în grăd­ină. În primul rând, mer­ită să sub­lin­iem că este nece­sar să se țină cont de fap­tul că fixarea agro­tur­ciei este impor­tan­tă nu numai pen­tru sta­bil­i­tatea mate­ri­alu­lui, ci și pen­tru efi­ciența aces­tu­ia.

Cel mai frecvent mod insta­larea de agro-fibre Se ia în con­sid­er­are uti­lizarea unor ancore spe­ciale în acest scop. Scop­ul aces­tor ancore este de a împied­i­ca ridi­carea mate­ri­alu­lui de către vânt și de a asigu­ra că aces­ta rămâne întins la suprafața solu­lui. Una din­tre cele mai bune soluții disponi­bile pe piață este reprezen­tată de ancorele de tip G‑PIN 16/20. Aces­tea se car­ac­ter­izează printr‑o dura­bil­i­tate și o efi­cac­i­tate ridi­cată, ceea ce le face alegerea ide­ală pen­tru pro­fe­sion­iști și pen­tru gră­d­i­narii ama­tori. Ele se potrivesc per­fect în struc­tura țesă­turii agro­tex­tile, asig­urând o fixare fer­mă pe țesă­tură.

O altă modal­i­tate, deși mai puțin pro­fe­sion­ală, este de a folosi pietre sau cărămizi. Aces­tea pot fi pur și sim­plu așezate peste mar­gin­ile agro­tex­tilu­lui, dar această metodă nu asig­ură o ten­si­une atât de mare asupra mate­ri­alu­lui ca în cazul ancorelor. Dacă vă între­bați, cum se repară agro­tex­tilul pe cărări mai sin­uoase sau pe suprafețe neo­biș­nu­ite, luați în con­sid­er­are uti­lizarea unor capse spe­ciale pen­tru grăd­inărit. Aces­tea sunt per­fecte pen­tru fixarea țesă­turii agro­tex­tile în zonele greu acce­si­bile.

După cum se poate vedea, se poate apli­ca corect fixarea agro­tex­tilu­lui pe sol este cheia funcționării efi­ciente a aces­tu­ia. Atun­ci când alegeți mate­ri­ale din mag­a­z­in­ul de grăd­inărit, mer­ită să investiți în ancore dovedite, cum ar fi G‑PIN 16/20, care garan­tează dura­bil­i­tatea și o fixare sig­ură. Un agro­tex­til bine fix­at va dura mult timp, pro­te­jân­du-vă plantele de multe peri­cole.

De ce este atât de importantă fixarea fermă a agrofibrelor?

Robust fixarea agro­tur­ciei con­sti­tu­ie baza pen­tru a asigu­ra efi­ciența aces­tu­ia în grăd­ină. Primul motiv este fap­tul că agro­tex­tilele slab fix­ate pot fi ridi­cate de vânt, ceea ce nu numai că pune în peri­col plantele tinere prin daune mecanice, dar expune solul la eroz­i­une. În plus, dacă mate­ri­alul nu este ten­sion­at și fix­at în mod core­spun­ză­tor, apa proven­ită din pre­cip­i­tații se poate aduna pe suprafața sa, creând bălți, care, la rân­dul lor, duc la stagnarea apei și la putrezirea plantelor.

Corect fixarea agro­tur­ciei este, de aseme­nea, impor­tant din punc­tul de vedere al con­trolu­lui buruie­nilor. În cazul în care agro­tex­tilul nu este bine fix­at, buruie­nile pot pătrunde cu ușur­ință prin orice supra­puneri sau goluri, înfrângând scop­ul prin­ci­pal al uti­lizării sale. Mai mult, o fixare solidă asig­ură fap­tul că mate­ri­alul se va așeza per­ma­nent pe sol, pro­te­jând plantele pe tot par­cur­sul sezonu­lui.

În cele din urmă, dura­bil fixarea agro­tex­tilu­lui pe sol asig­ură o durată de viață lungă. Ver­i­fi­carea reg­u­lată a aces­tu­ia și asig­u­rarea fap­tu­lui că este fix­at în mod core­spun­ză­tor previne uzu­ra sau dete­ri­o­rarea pre­matură, ceea ce, pe ter­men lung, se tra­duce în economii și efi­ciență în grăd­ină.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu