Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Când să fertilizați un gazon?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Între­barea pe care și‑o pun mulți pro­pri­etari de gră­di­ni, fie că sunt entuzi­aști începă­tori sau gră­d­i­nari exper­i­men­tați, este: când să fer­til­iza­ți gazonul? Iar­ba, ca orice altă plan­tă, are nevoie de o doză corec­tă de nutrienți pen­tru a crește sănă­toasă, den­să și a avea un aspect uim­i­tor. Cu toate aces­tea, nu este vor­ba doar de îngrășămân­tul în sine, ci mai ales de momen­tul potriv­it de apli­care. O apli­care de îngrășământ corect pro­gra­mată poate face min­uni, în timp ce o apli­care prost pro­gra­mată poate face mai mult rău decât bine. În acest arti­col, vom încer­ca să deslușim mis­terul celui mai bun moment pen­tru această impor­tan­tă activ­i­tate de îngri­jire și vă vom oferi sfa­turi despre cum să vă aprovizion­ați efi­cient iar­ba cu nutrienții nece­sari.

Când să vă fertilizați gazonul — perioadele cheie ale anului

Fer­tilizarea corec­tă a gazonu­lui este la fel de impor­tan­tă ca și cosi­t­ul sau udarea reg­u­lată. Cu o fer­tilizare corec­tă măsuri de spri­jinire a cul­turilor Gazonul dvs. va ben­e­fi­cia nu numai din punct de vedere al fru­museții, ci mai ales din punct de vedere al sănătății. Căci gazonul, ca toate plantele din grăd­ină, are nevoie de nutrienți pen­tru a se dez­vol­ta core­spun­ză­tor și pen­tru a lup­ta împotri­va diverșilor dăună­tori și boli. Un gazon fer­til­izat core­spun­ză­tor este, prin urmare, garanția unei gră­di­ni fru­moase și sănă­toase pe tot par­cur­sul anu­lui.

Când să vă fertilizați gazonul după iarnă — refacerea gazonului

După lunile de iarnă reci și ade­sea înzăpezite, gazonul are nevoie de o îngri­jire spe­cială pen­tru a reveni la viață. Condiți­ile de iarnă, cum ar fi înghețul, zăpa­da sau chiar apa stag­nan­tă, pot face ca iar­ba să dev­ină slăbită și mai sen­si­bilă la diverse boli sau dăună­tori. Prin urmare, fer­tilizarea de primă­vară nu este doar o chestiune de estet­ică, ci mai ales de sănă­tate a veg­e­tației noas­tre.

Când exact fer­tilizarea gazonu­lui după iarnă? De prefer­ință într-un moment în care vedeți primele semne de renaștere a primăverii în gră­d­i­na dum­neav­oas­tră. Pămân­tul începe să se înmoaie și firele tinere de iar­bă ies la suprafață. Aces­tea anunță sosirea momen­tu­lui potriv­it pen­tru a oferi gazonu­lui dum­neav­oas­tră sub­stanțele nutri­tive nece­sare. Este impor­tant să alegeți îngrășăminte spe­cial con­ce­pute pen­tru a fi uti­lizate la începutul primăverii. Bogate în azot, aces­tea ajută la recon­strucția gazonu­lui, stim­ulează o creștere vig­uroasă și ajută la regener­area zonelor care au avut de sufer­it în tim­pul iernii. În plus, un îngrășământ de primă­vară ales în mod core­spun­ză­tor poate întări iar­ba în lup­ta împotri­va buruie­nilor și o poate pregăti pen­tru lunile mai calde care vor urma.

Când să fertilizați un gazon primăvara?

Îngri­jirea de primă­vară a gazonu­lui nu se încheie cu o sin­gură fer­tilizare ime­di­at după ce a tre­cut înghețul. Cu toate aces­tea, când să fer­til­izăm gazonul primă­vara pen­tru a doua oară? Este o idee bună să efec­tu­ați a doua etapă de fer­tilizare mai târz­iu în primă­vară, în jurul lunii mai. Vă între­bați care îngrășământ pen­tru gazon în primă­vară cel mai bun pen­tru a alege? În prezent, mer­ită să vă con­cen­trați asupra îngrășămintelor mul­ti-nutrienți, care furnizează gazonu­lui dum­neav­oas­tră nu numai azot, ci și alți nutrienți esențiali, cum ar fi fos­forul și pota­si­ul. Aces­te ingre­di­ente favorizează înrădăcinarea, întăresc rezis­tența gazonu­lui la secetă și la boli și îmbunătățesc culoarea și struc­tura gazonu­lui. Fer­tilizarea reg­u­lată, la momentele potriv­ite primă­vara, adap­tată la nevoile gazonu­lui, este modal­i­tatea de a‑l menține sănă­tos și fru­mos pe tot par­cur­sul sezonu­lui. 

Poate fi fertilizat un gazon pe timp de ploaie?

Cu sig­u­ranță, mulți gră­d­i­nari se între­abă, dacă este posi­bilă fer­tilizarea gazonu­lui pe timp de ploaie. Subiec­tul mențion­at este une­ori con­tro­ver­sat în rân­dul pasion­aților de grăd­inărit. Pe de o parte, solul umed facilitează răspândi­rea îngrășămân­tu­lui și absorbția aces­tu­ia de către rădăcinile ier­bii, ceea ce une­ori îi accel­erează și îi sporește efectele. O ploaie ușoară care umezește ușor solul poate fi, prin urmare, momen­tul per­fect pen­tru a apli­ca îngrășăminte, în spe­cial cele sub for­mă de gran­ule. Pe de altă parte, fer­tilizarea gazonu­lui în tim­pul unei ploi abun­dente implică un anu­mit risc ca îngrășămân­tul să se risi­pească rapid de la suprafața gazonu­lui. Acest lucru nu numai că îi reduce efi­ciența, dar poate duce și la con­t­a­m­inarea apelor sub­ter­ane și de suprafață cu nutrienți min­er­ali în exces.

În plus, mer­sul pe un gazon umed în tim­pul fer­til­izării duce une­ori la o com­pactare nedorită, care poate împied­i­ca creșterea gazonu­lui. Prin urmare, atun­ci când decideți dacă să vă fer­til­iza­ți gazonul într‑o zi ploioasă, mer­ită să acor­dați atenție inten­sității și duratei pre­cip­i­tați­ilor, pre­cum și stării gazonu­lui dum­neav­oas­tră, pen­tru a face cea mai bine infor­mată alegere.

De când să fertilizați un gazon?

Mulți experți în hor­ti­cul­tură reco­mandă începutul toam­nei ca fiind momen­tul cheie pen­tru fer­tilizarea com­pletă a gazonu­lui. Fer­tilizarea gazonu­lui mai târz­iu, când zilele devin mai scurte și tem­per­a­turile scad, poate încu­ra­ja creșterea vig­uroasă a ier­bii, ceea ce nu este întot­deau­na benef­ic pen­tru sănă­tatea gazonu­lui în condiții de iarnă.

În cazul gazonu­lui tânăr, adică al celui care a fost semă­nat recent, pro­ce­sul de fer­tilizare este ușor difer­it. Când să fer­til­iza­ți un gazon după însămânțare? Cel mai bine este să aștep­tați până când iar­ba a ajuns la înălțimea potriv­ită, de obi­cei la câte­va săp­tămâni după semă­nat. Apoi puteți apli­ca un îngrășământ bogat în azot pen­tru a pro­mo­va o creștere vig­uroasă a gazonu­lui tânăr. Cu toate aces­tea, asig­u­rați-vă că nu fer­til­iza­ți ime­di­at după însămânțare, deoarece fer­tilizarea prea devreme poate dete­ri­o­ra sem­i­nțele în ger­minare.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu