Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Agro fleece — Aplicație și avantaje de utilizare

Kacper Miko­la­jew­icz
09 ian. 2023
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Agroțesă­tu­ra este un mate­r­i­al spe­cial care este uti­lizat în hor­ti­cul­tură pen­tru a pro­te­ja plantele de influ­ențele externe dăună­toare sau de dăună­tori. Cel mai ade­sea este con­fecțion­ată din polipropilenă sau poli­ester, care se car­ac­ter­izează prin rezis­tență ridi­cată și rezis­tență la rupere.

Agro-tex­til prin inter­medi­ul pro­pri­etăți are multe uti­lizări în hor­ti­cul­tură, print­re care:

  1. Pro­tecție — Agrofiber oferă pro­tecție împotri­va înghețu­lui, vân­tu­lui, grindinei, pre­cum și a dăună­to­rilor și buruie­nilor.
  2. Con­trolul umid­ității — agro­tex­tilul menține nivelul corect de umid­i­tate în jurul plantelor, ceea ce este deosebit de impor­tant atun­ci când se cul­tivă în zone cu umid­i­tate scăzută.
  3. Con­trolul tem­per­a­turii — agro-fleece-ul menține tem­per­atu­ra corec­tă în jurul plantelor, pro­te­jân­du-le de tem­per­a­turi prea ridi­cate pe timp de caniculă.
  4. Pro­tecție UV — agro­tex­tilul oferă pro­tecție împotri­va radi­ați­ilor UV, care pot provo­ca daune plantelor.
  5. Facil­itarea creș­terii plantelor — agro­tex­tilul previne eroz­i­unea solu­lui, ceea ce facilitează creșterea plantelor.

Fixarea agrotextilului pe sol

Uti­lizarea de agro-țesă­turi în hor­ti­cul­tură este o prac­tică destul de comună. Cu ce poate fi fix­at efi­cient la sol? Există diverse metode. Una din­tre ele este alegerea și uti­lizarea ancorelor G‑PIN 16/20. Aces­tea sunt știf­turi ascuțite din plas­tic (16 sau 20 cm) care se intro­duc în agro­tex­tilul întins pe sol cu aju­torul unui cio­can de cau­ci­uc sau cu mâna. Instrucți­u­ni detal­i­ate pot fi găsite aici: instrucți­u­ni de asam­blare a agro­tex­tilu­lui.

Avan­ta­jele uti­lizării ancorelor de fixare G‑PIN 16/20:

  1. Efi­ciență — Ancorele G‑PIN 16/20 asig­ură o fixare per­ma­nen­tă și, prin urmare, o durată lungă de viață. uti­lizarea de agro-țesă­tură. Datorită filelor lat­erale, mate­ri­alul este țin­ut la locul lui și nu se mișcă.
  2. Ușor de uti­lizat — ancorele sunt ușor de uti­lizat și nu nece­sită unelte spe­ciale. Capul lat înseam­nă con­fort și sig­u­ranță în tim­pul instalării.
  3. Economie de timp — datorită ancorelor, insta­larea agro­tex­tilu­lui este mai rapidă și mai ușoară.
  4. Reduc­erea cos­turilor — ancorele sunt rel­a­tiv ief­tine.
  5. De lungă durată și eco­log­ice — ancorele sunt fab­ri­cate din plas­tic reci­clat. Ele sunt dura­bile și rezis­tente la condiți­ile mete­o­ro­log­ice externe.

În con­cluzie, agro­tex­tilul este o soluție efi­cien­tă dacă doriți să vă pro­te­jați gră­d­i­na de condiți­ile mete­o­ro­log­ice nefa­vor­a­bile și de dăună­tori. Dacă este bine fix­ată, va dura ani de zile, economisind timp și bani.

Pânză albă agro — aplicații

Agro­tex­til alb sale uti­lizarea de se găsește în prin­ci­pal în hor­ti­cul­tură și agri­cul­tură. Este un mate­r­i­al spe­cial­izat care are o funcție de pro­tecție a plantelor împotri­va condiți­ilor mete­o­ro­log­ice nefa­vor­a­bile. În prac­tică uti­lizarea de agro-țesă­tură în alb înseam­nă nu numai un scut împotri­va înghețu­lui sau a vân­tu­lui put­er­nic, ci și o bari­eră împotri­va dăună­to­rilor. Struc­tura sa aerisită per­mite plantelor să schimbe liber aerul, împiedicând în ace­lași timp ca solul să se usuce prea mult. Vă între­bați, cum se uti­lizează agro-tex­tilele? Este sim­plu. Mai întâi pregătiți solul și apoi împrăș­ti­ați mate­ri­alul aco­lo unde doriți să vă pro­te­jați plantele. Întindeți‑l peste plante în așa fel încât aces­tea să fie acoperite com­plet. Dacă aveți de‑a face cu suprafețe mari, este reco­mand­abil să apli­cați mai multe stra­turi de mate­r­i­al, iar agro­tex­tilul va deveni și mai efi­cient. 

Agrotextil negru — aplicații 

Agro­tex­til negru are uti­lizarea de În prin­ci­pal, ca instru­ment de com­bat­ere a buruie­nilor în hor­ti­cul­tură. Culoarea sa închisă înseam­nă că blochează lumi­na soare­lui, împiedicând ast­fel ger­minarea sem­i­nțelor de buruieni. Prin uti­lizarea sa, puteți, prin urmare, să reduceți sem­ni­fica­tiv apariția buruie­nilor în stra­turile de flori sau în gră­d­i­na de acasă. Agro­tex­til negru găsește uti­lizarea de de aseme­nea, în pro­te­jarea împotri­va eroz­i­u­nii solu­lui și în con­ser­varea umid­ității solu­lui. Când vine vor­ba de agro-fibre în con­tex­tul în care avan­ta­je și deza­van­ta­je, este demn de remar­cat fap­tul că unul din­tre prin­ci­palele sale avan­ta­je este dura­bil­i­tatea și ușur­ința de insta­lare. Puteți să o așeza­ți direct pe sol și apoi să o acoper­iți cu un strat de mul­ci. Print­re deza­van­ta­je, însă, se numără fap­tul că, în timp, poate deveni frag­il și se poate dez­in­te­gra atun­ci când este expus la intem­perii. Cu toate aces­tea, avan­ta­jele țesă­turii agro­tur­is­tice depășesc cu mult acest aspect, făcând‑o indis­pens­abilă pen­tru multe activ­ități de grăd­inărit. Un alt aspect este capac­i­tatea sa de a reține apa, menținând plantele mai bine hidratate. Agro­tex­til negru are uti­lizarea de în multe domenii ale hor­ti­cul­turii. Garan­tează o pro­tecție efi­cien­tă împotri­va buruie­nilor și ajută la con­ser­varea umid­ității solu­lui. Prin urmare, mer­ită să vă gândiți să o folosiți în gră­d­i­na dum­neav­oas­tră.

Agro fleece — cât de des se utilizează?

Mulți gră­d­i­nari își pun această între­bare atun­ci când își prop­un să își pro­te­jeze cul­turile în mod optim. Frecvență uti­lizările de agro fleece depinde de aștep­tările dum­neav­oas­tră. Dacă este vor­ba de a pro­te­ja plantele de îngheț, cel mai bine este să o așeza­ți toam­na și să o lăsați până în primă­vară, având gri­jă să o mențineți sta­bilă în tim­pul vân­turilor mai put­er­nice. În cazul în care scop­ul pânzei este de a împied­i­ca răsărirea buruie­nilor, este reco­mand­abil să o așeza­ți la începutul sezonu­lui de creștere. Atun­ci când se pro­te­jează împotri­va dăună­to­rilor sau a luminii exce­sive a soare­lui, folosiți‑o în perioad­ele de vârf. Este impor­tant să ver­i­fi­cați peri­od­ic starea agro­tex­tilu­lui și să îl înlocuiți dacă este dete­ri­o­rat. Nu uitați că flex­i­bil­i­tatea în apli­carea sa este cheia suc­ce­su­lui și a plantelor sănă­toase.

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu