Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Nanogro Aqua 250 ml

Stim­u­la­tor de creștere a plantelor de ultimă gen­er­ație, care acționează ca un vac­cin pen­tru a face plantele mai rezis­tente la condiții de creștere nefa­vor­a­bile pen­tru pul­verizarea plantelor în cul­turile de legume, fructe și plante orna­men­tale. Garan­tează o rezis­tență ridi­cată la stres și con­tribuie la creșterea cul­turilor și are un efect de susținere cuprinză­tor asupra metab­o­lis­mu­lui plantelor.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Acți­une

Apli­cat pe cul­turi, un stim­u­la­tor de creștere a plantelor și a rădăcinilor nanogro aqua este trans­portat ime­di­at în celule. Conțin­u­tul de sul­fat met­al­ic în con­cen­trații de nanomole declanșează sis­temul nat­ur­al de apărare al plantei prin acu­mu­la­rea de sub­stanțe nutri­tive, pro­duc­erea de hor­moni nat­u­rali de către plan­tă, întărirea și dez­voltarea sis­temu­lui radic­u­lar, for­marea bari­erelor nat­u­rale de pro­tecție a plantei (ceară, păr, cutic­ulă). Datorită acizilor humi­ci de ultimă gen­er­ație conțin­uți în preparat­ul derivat din lign­ină pre­lu­crată, plan­ta este întărită și mai mult.

Acizii humi­ci formează o bari­eră pro­tec­toare supli­men­ta­ră la suprafața plantei, protejând‑o de lumi­na exce­sivă a soare­lui, de tran­spi­rația exce­sivă și de atacurile bolilor și dăună­to­rilor. Aceș­tia măresc aderența preparat­u­lui, facil­itând ast­fel pătrun­derea sub­stanțelor active în plan­tă, în spe­cial atun­ci când stim­u­len­tul de creștere a plantelor și a rădăcinilor nanogro aqua se uti­lizează împre­ună cu îngrășăminte foliare sau pro­duse de pro­tecție a plantelor. Acizii humi­ci au, în plus, un efect stim­u­la­tor ca aux­ine nat­u­rale, ajutând plantele să crească rapid, în spe­cial în tim­pul celor mai impor­tante faze ale dez­voltării lor, și ajută la acu­mu­la­rea de nutrienți și la trans­for­marea lor într‑o recoltă de înaltă cal­i­tate.

Dozaj
DozajUti­lizarea de
Plante de livadă350 ml/ha/600‑1000 l de apă
Plante legu­mi­cole350 ml/ha/300–500 l apă
Plante erbacee350 ml/ha/300–500 l apă

Nanogro Aqua Poate fi uti­lizat în com­bi­nație cu îngrășăminte foliare, pes­ti­cide, fungi­cide, bal­samuri. Nu se reco­mandă uti­lizarea cu erbi­cide.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta