Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

RecFloor/Basin grătar

Gri­la­jul RecFloor pro­te­jează suprafețele uti­liz­abile în inte­ri­or și exte­ri­or.

 

De ce mer­ită:

 • O struc­tură plă­cută din punct de vedere estet­ic și ușor de curățat, ast­fel încât nu aveți nevoie de îngri­jire sau întreținere.
 • Rezis­tent la intem­perii, ast­fel încât să arate bine chiar și după mult timp de la insta­lare.
 • Rezistă la pre­siu­ni de până la 2 tone — nu se deformează și nu se abrazează.
 • Ușor și ușor de asamblat/dezasamblat.
 • Îl pro­ducem din mate­ri­ale reci­clate, având gri­jă de medi­ul încon­jură­tor.
 • Este tes­tat din punct de vedere igien­ic de către INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE, care con­fir­mă sig­u­ranța sa pen­tru sănă­tatea dum­neav­oas­tră.
Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Scop

Funcționează per­fect ca:

 • Căp­tușeală pen­tru piscină pen­tru copii,
 • În halele de pro­ducție și de asam­blare,
 • Ca un fin­isaj de podea în garaj,
 • Pe terenul de sport,
 • Pe terasă.
Speci­fi­cații tehnice

Dimen­si­u­ni: 386x386 mm (14 bucăți — 2 m²)
*pe 1 m² există 6,71 grile

Culoare: Grafit sau gri — orice culoare la cerere.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta