Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

Când să tundeți gazonul?

Kacper Miko­la­jew­icz
15 dec. 2023
-
Timp de lec­tură: 4 minute

Orice pro­pri­etar de grăd­ină știe că păs­trarea unui spațiu verde în condiții per­fecte nece­sită nu doar pasi­une, ci și cunoșt­ințe. Una din­tre cele mai frecvente între­bări pe care și le pun entuzi­aștii începă­tori în materie de spații verzi este: “Ce este? când să tun­deți gazonul?. Tăierea corec­tă a ier­bii nu este doar estet­ică, ci și sănă­toasă pen­tru plante. Tun­sul prea devreme sau prea târz­iu poate face mai mult rău decât bine. De aseme­nea, ne între­băm ade­sea, de când să tun­deți iar­ba în tim­pul sezonu­luipen­tru a‑i da timp să se regenereze înainte de iarnă. În această postare, vom prezen­ta prin­ci­palele sfa­turi de tun­dere a gazonu­lui care vă vor aju­ta să aveți gri­jă în mod core­spun­ză­tor de colțul dvs. verde sau chiar de spați­ul dvs. mai mare. În primul rând, nu uitați lama mașinii de tuns iar­ba. O lamă ascuțită taie iar­ba în mod efi­cient, în timp ce o lamă tocată poate rupe iar­ba, ceea ce duce la dete­ri­orări și la un gazon slăbit.

Până când să tundeți iarba? Programul optim de îngrijire a gazonului

Tun­sul gazonu­lui nu este doar o chestiune de estet­ică, ci mai ales de sănă­tate a gazonu­lui. Îngri­jirea core­spun­ză­toare este întot­deau­na cheia pen­tru un gazon fru­mos și sănă­tos, care va deveni punc­tul de atracție al oricărei gră­di­ni sau alo­cații. Cu toate aces­tea, pen­tru a vă asigu­ra că gazonul dvs. se bucură de un aspect lux­u­ri­ant și sănă­tos, tre­buie să știți când și cât de des tre­buie să între­prindeți această cor­voadă.

De când să tun­deți iar­ba? Primă­vara, când tem­per­atu­ra depășește în mod reg­u­lat 10°C, iar­ba începe să crească vig­uros, ceea ce indică fap­tul că este tim­pul pen­tru pri­ma cosire a sezonu­lui. Aces­ta este cel mai bun moment, când poți tunde iar­ba după iarnă. Cu toate aces­tea, mer­ită să nu uitați să nu tun­deți gazonul prea scurt la început — dacă lăsați iar­ba la o înălțime de aprox­i­ma­tiv 5 cm, aceas­ta se va înrădăci­na și se va întări mai bine. 

Până când să cosim iar­ba? Ulti­ma tun­dere a gazonu­lui înainte de venirea iernii ar tre­bui să aibă loc atun­ci când iar­ba nu mai crește. În cli­mat­ul nos­tru, acest lucru se întâm­plă de obi­cei la sfârși­t­ul toam­nei, de obi­cei la sfârși­t­ul lunii octombrie sau la începutul lunii noiem­brie. Este impor­tant să nu tăi­ați prea mult iar­ba în tim­pul ultimei cosiri, ast­fel încât aceas­ta să fie pregătită core­spun­ză­tor pen­tru odi­h­na de iarnă.

Ar trebui să tundeți iarba pentru iarnă?

O între­bare mai gen­er­ală este legată de între­barea refer­i­toare la ulti­ma dată de cosire: dacă să tun­dem iar­ba pen­tru iarnă? Pregătirea core­spun­ză­toare a gazonu­lui pen­tru lunile reci este de mare impor­tanță pen­tru sănă­tatea și fru­musețea aces­tu­ia în sezonul urmă­tor. Răspun­sul este da. Cu toate aces­tea, este impor­tant să o faceți în mod corect. Ulti­ma cosire ar tre­bui să aibă loc atun­ci când iar­ba a înc­etat să mai crească, ceea ce se întâm­plă de obi­cei la sfârși­t­ul lunii octombrie sau la începutul lunii noiem­brie. De aseme­nea, este o idee bună să vă asig­u­rați că gazonul este uscat atun­ci când îl tun­deți pen­tru a evi­ta dete­ri­o­rarea plantelor.

La fel ca multe alte plante, iar­ba intră în faza de repaus veg­e­ta­tiv în tim­pul iernii. Cu toate aces­tea, acest lucru nu înseam­nă că nu are nevoie de îngri­jire în această perioadă. Ulti­ma cosire înainte de debu­tul iernii are mai multe scop­uri impor­tante. În primul rând, un gazon care a fost tuns la înălțimea potriv­ită (în jur de 4–5 cm) face față mai bine tem­per­a­turilor scăzute și este mai puțin sen­si­bil la diverse boli și dăună­tori care pot ata­ca iar­ba mai lungă.

Când poate fi cosită iarba? 

După cum știți deja, tun­sul gazonu­lui nu este doar o activ­i­tate de ruti­nă, ci o parte esențială a menținer­ii sănătății și esteticii cov­oru­lui nos­tru verde. Cel mai bun moment pen­tru această activ­i­tate este dimineața târz­iu sau după-ami­aza devreme. În aces­te momente, tem­per­atu­ra atinge val­ori mod­er­ate, iar soarele nu strălucește prea tare, ceea ce reduce la min­i­mum riscul de uscare a gazonu­lui. Evi­tați să vă tun­deți gazonul în plin soare, mai ales în zilele căl­duroase. Lumi­na inten­să a soare­lui com­bi­nată cu dete­ri­o­rarea mecanică în tim­pul cosi­t­u­lui poate duce la uscarea și slăbirea ier­bii. Iar­ba tun­să la tem­per­a­turi mod­er­ate se regenerează mai repede și crește mai uni­form.

Între­bând asta, la ce oră să cosim iar­ba, mer­ită să ne amintim că iar­ba este ade­sea umedă de rouă dimineața, ceea ce nu favorizează cosi­t­ul. Iar­ba umedă se poate lipi de lamele mașinii de tuns iar­ba, ceea ce duce la o tăiere neu­ni­for­mă și la înfun­darea mașinii. În plus, așa cum am mențion­at mai devreme, cosi­t­ul ier­bii umede crește riscul de răspândire a bolilor de gazon. Tun­sul la orele potriv­ite din zi per­mite gazonu­lui să crească uni­form. 

Așadar, răspun­sul la între­bare, când poate fi cosită iar­baEste sim­plu: alegeți diminețile târzii sau după-amiezile tim­purii, când gazonul este uscat și soarele nu strălucește prea tare. Ast­fel, iar­ba va rămâne sănă­toasă, groasă și bine îngri­jită pe tot par­cur­sul sezonu­lui!

Tunsul gazonului cu precizie și grijă

Tun­sul corect al gazonu­lui nu este doar o chestiune de estet­ică, ci mai ales de îngri­jire a sănătății aces­tui spațiu verde. Acest lucru nece­sită nu numai unelte, ci mai ales o anu­mită can­ti­tate de cunoșt­ințe și expe­riență. Cheia este să vă supraveg­heați atent gazonul și să vă adap­tați cu pri­cepere la nevoile indi­vid­uale ale aces­tu­ia și la condiți­ile mete­o­ro­log­ice pre­dom­i­nante. Nu uitați că gazonurile sunt diferite și că ceea ce funcționează pen­tru o grăd­ină nu va fi neapărat potriv­it pen­tru alta. De aceea, este impor­tant să mon­i­tor­iza­ți în mod reg­u­lat starea gazonu­lui, ver­i­ficând den­si­tatea, culoarea și starea de sănă­tate a aces­tu­ia. 

Dis­tribuie arti­colul:
Kacper Miko­la­jew­icz
Direc­tor gen­er­al
linkmeniu