Magazin de borduri de grădină - Sammler Recbord
Faceți o pro­gra­mare
Descăr­cați cat­a­logul
Con­tac­tați
Con­tul meuCoș
Sammler Recboard Logo

GleboMax 250 ml

Preparat organ­ic-min­er­al lichid care conține acizi humi­ci pen­tru îmbunătățirea struc­turii solu­lui. Oferă solu­lui un conțin­ut adec­vat de umid­i­tate, bogăție și formează humus.

Sun­teți intere­sat? Con­tac­tați dis­tribuitorul nos­tru.
Dacă sun­teți intere­sat să achiz­ițion­ați mai multe piese, con­tac­tați-ne.
Intrați în con­tact
Com­poz­iție

Materie organ­ică, acizi humi­ci (humi­ci și ful­vi­ci), urme de azot, pota­siu și sulf.

Acți­une

Gle­bo­Max Gle­bo­Max este un bal­sam de sol fab­ri­cat din acizi humi­ci și ful­vi­ci de orig­ine organ­ică (din lign­ină și celu­loză) cu adaos de sulf și pota­siu. Datorită tehnolo­giei ino­va­toare MAT (tehnolo­gia de microab­sorbție) uti­liza­tă la pro­duc­erea sa, pro­dusul este activ ime­di­at după apli­care, iar pro­ce­sul spe­cial de preparare asig­ură absorbția rapidă în sol și deplasarea sa prin capi­larele solu­lui, unde este ime­di­at activ, acționând ca un fel de “liant” pen­tru nutrienții min­er­ali. Gle­bo­Max conține acizi humi­ci foarte reac­tivi cu pro­pri­etăți sim­i­lare cu cele ale “hidro­gelurilor”, asig­urând sto­carea apei de ploaie în struc­turile solu­lui și punerea la dis­poz­iția plantelor atun­ci când aces­tea au nevoie de ea (de exem­plu: în perioad­ele de secetă).

Gle­bo­Max De aseme­nea, favorizează dez­voltarea microflo­r­ei benefice, îmbunătățind habi­tat­ul aces­to­ra prin apor­tul de nutrienți, ceea ce duce la o pro­lif­er­are rapidă a microor­gan­is­melor respon­s­abile de fer­til­i­tatea și starea fitosan­i­tară a solu­lui. De aseme­nea, are un efect direct asupra for­mării humusu­lui în sol.

Humusul (acizi humi­ci) este unul din­tre ele­mentele de bază ale struc­turii solu­lui. Com­pușii humusu­lui sunt capa­bili să stocheze și să pună la dis­poz­iția plantelor de până la 12 ori mai mulți nutrienți decât partea min­er­ală a solu­lui. Ei pot reține de până la cin­ci ori mai multă apă decât cân­tăresc ei înșiși. Humusul crește capac­i­tatea de tam­ponare, reglează și sta­bi­lizează pH-ul solu­lui. Acizii humi­ci au un efect mul­ti­fațe­tat, influ­ențând direct și indi­rect creșterea plantelor. În primul rând, ei au un efect benef­ic asupra medi­u­lui de viață al plantelor, adică asupra condiți­ilor din sol. În plus, acizii humi­ci și ful­vi­ci cresc ger­mi­nația sem­i­nțelor, au un efect poz­i­tiv asupra dez­voltării răsadurilor și a rădăcinilor plantelor, îmbunătățesc absorbția sub­stanțelor nutri­tive de către plante și stim­ulează dez­voltarea sis­temu­lui imu­ni­tar al aces­to­ra.

Dozaj
DozajUti­lizarea de
10 l/200–300 l apă/ha
(20 l pen­tru soluri foarte ușoare)
Sub for­mă de pul­verizare în sol, aprox­i­ma­tiv 2–3 săp­tămâni
înainte de însămânțarea sau plantarea plan­i­fi­cată a cul­turilor.

Gle­bo­Max Se reco­mandă apli­carea la suprafața solu­lui și ameste­carea super­fi­cială (până la 15 cm) în sol.

Infor­mații supli­menta­re

Pregătire Gle­bo­Max este com­er­cial­izat sub numărul de înreg­is­trare al Min­is­teru­lui Agri­cul­turii și Dez­voltării Rurale nr: G‑1197/22.

RETUR GRATUIT până la 14 zile

Dis­pecer­at 24 de ore din 24

meniusăgeată dreapta